Účastníci konferencie dostali možnosť zoznámiť sa s problematikou napĺňania očakávaní národných energetických politík ­vrátane legislatívnych aspektov. V rámci odborných sekcií umožnil ­bohatý program cieľovej skupine zoznámiť sa so súčasným ­stavom a ­perspektívami v napĺňaní cieľov zlepšovania energetickej ­efektívnosti a v dosahovaní úspor energie. Prezentované príspevky predstavili súčasné ­možnosti a trendy vo využívaní obnoviteľných foriem energie, konkrétne slnečnej energie a biopalív (bioplynu, biomasu), a to aj vo väzbe na environmentálne dosahy. Každá z odborných sekcií predstavila aj konkrétne zrealizované projekty, ktoré umožnili reálny pohľad na túto problematiku.

V neformálnych diskusiách bola možnosť vydiskutovať si rôzne aspekty spojené s ­realizáciou a prevádzkovaním týchto projektov a nadviazať kontakty pre ­možnosti potenciálnej spolupráce. V prvý konferenčný deň sa konalo plenárne zasadnutie, kde v prvej časti dominovali témy zamerané na predstavenie prístupov pri napĺňaní vytýčených energetických politík Slovenska, Maďarska a Poľska, plánu OECD na znižovanie uhlíkových emisií pre stabilizáciu ovzdušia, ako i téma zachovania energetickej bezpečnosti. Zaujímavý bol príspevok o rozvoji solárneho termického trhu v Nemecku jeden rok po rozhodnutí o odstúpení od jadrovej energetiky.

Ďalšia časť plenárneho zasadnutia sa venovala predstaveniu aktivít projektov zameraných na znižovanie energetickej náročnosti, zlepšovanie energetickej hospodárnosti, ako i podporných programov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V legislatívnej časti plenárneho zasadnutia sa predstavila implementácia novej legislatívy v oblasti energetickej hospodárnosti budov a tiež ­dosah nového legislatívneho rámca v oblasti ochrany ovzdušia na ­prevádzkovateľov energetických zariadení. V popoludňajších ­hodinách súbežne s plenárnym zasadnutím konferencie „enef 2012“ prebiehal národný seminár Projekt NET-CoM. Organizátorom tohto národného seminára boli Energy Cities & CITENERGO s podporou Európskej komisie v rámci iniciatívy ManagEnergy spolu s Úniou miest Slovenska.

Špecializované odborné sekcie, ktoré prebiehali v druhý a tretí deň konferencie, sa zamerali jednak na energetickú efektívnosť a energetické služby, na budúcnosť vo využívaní solárnej energie, na biomasu a jej efektívne pestovanie a využívanie, na energetické zdroje a zariadenia z hľadiska životného prostredia, na biopalivá ako alternatívu komunálnej energetiky a na znižovanie energetickej náročnosti. V odbornej sekcii Energetická efektívnosť a energetické služby sa predstavil potenciál úspor, ktoré možno dosahovať zlepšovaním energetickej efektívnosti, ako i efektívnejším využívaním energetických služieb. Predstavili sa viaceré úspešné projekty, ­ktorých realizácia priniesla významné úspory energie a skúsenosti z ich prevádzkovania.

Sekcia venovaná budúcnosti využívania slnečnej energie predstavila potenciál, ktorý možno efektívne využiť v rôznych oblastiach spotreby energie. Uviedli sa rôzne príklady zrealizovaných ­projektov ­využitia slnečnej energie formou samostatných termických kolektorov, ich kombináciou s tepelnými čerpadlami, hybridných fotovolticko-tepelných kolektorov, ako i využitie solárneho tepla na kombinovanú výrobu tepla a chladu. V sekcii Biomasa a jej efektívne pestovanie a využitie sa účastníci konferencie dozvedeli zaujímavé informácie o potenciáli a ­možnostiach pestovania rýchlorastúcich drevín a o ich súčasných aplikáciách. Predstavili sa aj možnosti lepšieho využívania biomasy v energetike formou rôznych moderných technológií.

Odborná sekcia venovaná Energetickým zdrojom z pohľadu životného prostredia poukázala na aspekty a problematiku, ktorú treba riešiť pri spaľovaní biomasy tak, aby sa znížili environmentálne záťaže, ktoré tieto technológie produkujú. Znižovanie energetickej náročnosti bola téma 6. sekcie, kde sa predstavili rôzne projekty a riešenia umožňujúce zabezpečiť úspory energie a tým dosiahnuť požadované ciele v rôznych oblastiach národného hospodárstva. Súbežne s odbornými sekciami v druhý deň konferencie dopoludnia prebiehalo pracovné stretnutie Národnej platformy za účasti zástupcov CITENERGO, Únie miest Slovenska, miest zapojených prostredníctvom národnej siete do projektu NET-CoM a ďalších ­kľúčových hráčov – podporovateľov Dohovoru primátorov, zástupcov ústredných orgánov národných, profesijných a odborných agentúr a inštitúcií, ako i regionálnych podporných štruktúr.

Spestrením programu boli v druhý deň konferencie dve exkurzie, v rámci ktorých mali účastníci konferencie možnosť navštíviť nový tepelný zdroj na spaľovanie drevného biopaliva KA Contracting SK, s.r.o. Banská Bystrica, ktorý sa stal súčasťou CZT v Banskej Bystrici, alebo výrobný závod solárnych systémov THERMOSOLAR Žiar nad Hronom, s. r. o. Po skončení rokovacej časti sa na ­záver konferencie uskutočnila exkurzia pre zahraničných účastníkov projektu INOGATE do spoločnosti Bytes, s. r. o., Detva, ktorá prevádzkuje tepelný zdroj na báze spaľovania drevnej štiepky a slamy a bioplynovú stanicu, kde vstupnú surovinu tvorí poľnohospodárska biomasa (fytomasa) a exkrementy hospodárskych zvierat.

V neformálnych diskusiách, ktoré prebiehali na organizovaných ­večerných diskusných fórach, si mali účastníci konferencie možnosť vymieňať skúsenosti v oblastiach prezentovaných na konferencii, ako i nadväzovať nové pracovné kontakty. Všetky prezentované ­vystúpenia sú vo forme zborníka prednášok k dispozícii pre účastníkov konferencie na webovej stránke konferencie www.enef.eu. Silnou stránkou konferencie „enef“, ktorá je zameraná na energetickú efektívnosť, je ich pravidelné organizovanie v dvojročných ­intervaloch už od roku 1994, čo umožňuje sledovať a prezentovať aktuálne domáce aj zahraničné trendy z rôznych oblastí energetického sektora a hospodárneho využívania energie, najmä s akcentom na koncového spotrebiteľa energie.

Jubilejný 10. ročník nadviazal na túto tradíciu a mal z doteraz organizovaných podujatí najbohatší program. Tohtoročnej konferencie sa zúčastnilo spolu 128 účastníkov a 91 prednášateľov (spolu 219 odborníkov) zo Slovenska, z Česka, Poľska, Maďarska, Nemecka, Chorvátska, USA, Bieloruska, Azerbajdžanu, Moldavska, Ukrajiny, Arménska a Gruzínska. Oživením konferencie bola účasť zástupcov programu INOGATE, ktorý je podporovaný Európskou komisiou. V rámci tohto programu sa na konferencii zúčastnilo 21 zástupcov z vybraných krajín Spoločenstva nezávislých štátov.

Úspechom konferencie „enef 2012“ je, že sa aj v súčasnej zložitej hospodárskej situácii na trhu kongresovo orientovaných energetických podujatí v jesennom období na Slovensku podarilo pripraviť bohatý, zaujímavý a atraktívny program, ktorý pritiahol a aj uspokojil záujem jej účastníkov. Dôkazom toho sú pozitívne ohlasy na organizáciu a programovú náplň podujatia. Negatívnym faktorom, ktorý ovplyvňuje organizáciu tohto podujatia, už dlhodobo je, že sa popri tradičných organizátoroch v jesenných termínoch aktivizujú noví organizátori a organizujú niekoľko ďalších podujatí s podobnou tematikou, ktoré potom rozptyľujú záujemcov, čo má negatívny vplyv na účasť na týchto podujatiach.

Na druhej strane práve ­vďaka tomu sú organizátori nútení pripraviť čo najatraktívnejší program a v tom ­možno vidieť isté pozitívum. Konferenciu o energetickej efektívnosti „enef“ plánujú organizovať aj v budúcnosti, v dohodnutom dvojročnom intervale. Najbližším postupovým cieľom organizátorov je primäť k spolupráci a spoluorganizovaniu najmä dodávateľov energetických tovarov a služieb v sektore elektroenergetiky, či už tradičných, alebo alternatívnych, lebo ich podiel na programe a ponuke tém konferencie „enef“ ­výrazne absentuje napriek tomu, že na žiadnej inej konferencii sa nezúčastňuje také penzum koncových zákazníkov energetického trhu ako na konferencii „enef“.

Na príprave, zabezpečení a úspešnosti priebehu 10. ročníka konferencie spolupracovali: INOGATE – program podporovaný Európskou úniou, Biomasa – Združenie právnických osôb, ECB – Energetické centrum Bratislava, SIEA – Slovenská inovačná a energetická agentúra, WEC – Slovenský výbor Svetovej energetickej rady, ZPOE – Združenie priemyselných odberateľov energie, UMS – Únia miest Slovenska, AEE – Asociácia energetických inžinierov, SZVT – Slovenský zväz výrobcov tepla, SK-BIOM a ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku.

K úspešnej organizácii konferencie prispeli partneri: STEFE E, E NOVÁ ENERGIA, EKOFOND SPP, VIESSMANN, Vaillant, ab Facility, energo controls, Dalkia, INTECH, D.A.L.I.-M.N., SCRACK TECHNIK a GGE.

Nezanedbateľnou bola mediálna podpora časopisov a portálov: ATP Journal, PRO-ENERGY magazín, Energie 21, Komunálna energetika, stavebník.sk, tzbportal.sk a E.OBCE.SK SLOVENSKO.

 

Miroslav Kučera

Výkonný riaditeľ Združenia priemyselných odberateľov energie
Sekretár Slovenského výboru Svetovej energetickej rady