Medzinárodná letná škola nízkouhlíkovej energetiky

V dňoch 1. – 11. júla 2019 sa konala v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave (FEI STU) medzinárodná letná škola na tému Low Carbon Energy. Letnú školu zorganizovali študentská organizácia BEST Bratislava a Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (ÚEAE) FEI STU pod odbornou gesciou riaditeľa ústavu prof. Ing. Františka Janíčka, PhD. Na letnej škole sa zúčastnilo 23 zahraničných študentov z rôznych európskych univerzít (Nemecko, Belgicko, Španielsko, Portugalsko, Poľsko, Rusko, Ukrajina, Srbsko a Čierna Hora).
Medzinárodná letná škola nízkouhlíkovej energetiky

Summer Course je komplexný vzdelávací projekt organizovaný pod hlavičkou medzinárodnej študentskej organizácie BEST a popredných európskych technických univerzít. V celej Európe prebieha počas letných mesiacov približne 50 obdobných letných škôl s rôznymi technickými témami, poskytujúcich zahraničným študentom to najkvalitnejšie a najintenzívnejšie vzdelanie v danej oblasti a slúžiacich ako nadstavba vzdelaniu, ktoré im dávajú ich univerzity.

Nízkouhlíková elektroenergetika je časť elektroenergetického odvetvia, v rámci ktorého sa získava elektrická energia z procesov spojených s podstatne nižším množstvom emisií oxidu uhličitého než v prípade konvenčnej výroby z fosílnych palív. Zahŕňa najmä využitie veterných, solárnych, vodných a jadrových zdrojov a biomasy.

Počas konania Letnej školy Low Carbon Energy bol pre účastníkov pripravený bohatý program zostavený z prednášok uznávaných odborníkov z akademickej a priemyselnej sféry, praktických cvičení, viacerých exkurzií, ktoré prepojili teóriu s praxou, a kultúrneho programu. Letnú školu otvoril svojím príhovorom garant akcie prof. Ing. František Janíček, PhD. Mgr. Matej Sadloň, ktorý zároveň celé podujatie koordinoval a moderoval, prednášal o nízkouhlíkovej energetike a vplyvoch jednotlivých obnoviteľných zdrojov na životné prostredie. Ing. Ľubomír Polonec, PhD., študentom predstavil aktuálny stav veternej energetiky. Prof. Ing. Vladimír Šály, PhD., a Ing. Milan Perný, PhD., okrem prednášky o solárnej energetike pripravili pre študentov aj prakticko-experimentálne cvičenie zamerané na meranie elektrických parametrov fotovoltických článkov. Súčasťou programu bola aj prednáška Ing. Juraja Kubicu, PhD., o využití vodnej energie. Doplnkom k prednáške bola exkurzia do vodnej elektrárne Čunovo. Mgr. Matej Sadloň a Ing. Ján Poničan pre účastníkov letnej školy pripravili praktické cvičenie, na ktorom ich oboznámili s faktormi, ktoré treba brať do úvahy pri optimalizácii malého fotovoltického systému. Študenti navrhli základné parametre vlastného fotovoltického systému šitého na mieru pre ich domácnosť.

Študentov zaujala exkurzia v laboratóriách ÚEAE FEI STU, ktoré sídlia v Bratislave-Trnávke, kde mohli vidieť prevádzku jednotlivých experimentálnych zariadení OZE (bioplynová stanica, solárny koncentrátorový systém) a experimenty s vysokonapäťovým zdrojom. Ďalším bodom programu bola exkurzia v Atómových elektrárňach Mochovce, v rámci ktorej Ing. Matúš Demko prednášal o moderných trendoch v jadrovej energetike a portofóliu Slovenských elektrární, a. s. Program v Mochovciach bol doplnený o návštevu informačného centra o energii a výrobe elektriny Energoland. Účastníci letnej školy sa zúčastnili na exkurzii a prednáške v bioplynovej stanici v Kolíňanoch, ktorá patrí Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., študentov oboznámil s inovatívnou technológiou zo Švédska, ktorú využívajú v bioplynovej stanici a ktorej výhodou je trojnásobne vyššie využitie vstupných surovín. Zároveň so študentmi diskutoval na tému Budúcnosť energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov.

Záverečný blok letnej školy patril Ing. Jozefovi Bendíkovi, PhD., a Ing. Matejovi Cenkému, PhD., ktorí pre študentov pripravili workshop s názvom Ako to vyzerá, keď vláda, finančný sektor, priemysel a environmentálny sektor hľadá spoločné riešenia na problémy v energetike? Ing. Martin Bugár, PhD., predstavil študentom možnosti akumulácie elektrickej energie.

Organizátori pripravili účastníkom letnej školy aj kultúrny program, v rámci ktorého sa zúčastnili na prehliadke historických pamiatok mesta Bratislava a na exkurzii do výnimočného technicko-architektonického konceptu TWIN CITY. Tu sa konala prednáška na tému Decentralizovaná výroba elektrickej energie spojená s recepciou, ktorú pripravila spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. Účastníci mali tiež možnosť vyskúšať si adrenalínový bungee jumping.

Po absolvovaní všetkých výučbových aktivít preveril získané vedomosti študentov záverečný test. Na záver účastníci získali certifikát o úspešnom absolvovaní letnej školy a poďakovali sa organizátorom za jedinečný program, ktorý nezahŕňal iba vzdelávanie, ale mal aj spoločenský rozmer.

Poďakovanie

Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z verejných fondov prostredníctvom grantu agentúry KEGA č. 038STU-4/2017 Zážitkom od prírodných vied k technike – projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania detí a študentov podporujúci záujem o techniku. Letná škola bola realizovaná ako popularizačná aktivita výsledkov aktuálne riešeného projektu APVV-15-0326 Smart mestá a ich inteligentná energetická chrbtica, podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Táto aktivita vznikla v rámci OP Výskum a vývoj pre projekty Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie, ITMS 26240120016; Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie, ITMS 26240120028; Veterno-solárny elektrický akumulačný systém, ITMS 26220220133; Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR, ITMS 26240220077; Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku, ITMS 26240220077; Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov, ITMS 26240120039, spolufinancované zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Ing. Milan Perný, PhD.
milan.perny@stuba.sk

prof. Ing. František Janíček, PhD.
frantisek.janicek@stuba.sk

Mgr. Matej Sadloň
matej.sadlon@outlook.com

prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.
vladimir.saly@stuba.sk

Mgr. Miriam Szabová
miriam.szabova@stuba.sk

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
http://www.ueae.fei.stuba.sk/