Hodnotiaca komisia zložená z odborníkov na priemyselnú automatizáciu a mechatroniku z praxe aj z akademického prostredia posúdila a ohodnotila prácu každého dvojčlenného tímu samostatne a na základe dosiahnutých výsledkov stanovila nasledujúce poradie:

1. SPŠT, Komenského 1, Trnava – Nikolas Chytil, Martin Filuš,

2. SPŠE, Komenského 44, Košice – Michal Novák, Samuel Dzurčanin,

3. SPŠT, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves – Andrej Kočiš, Filip Toporcer.

V priebehu podujatia sa pre aktuálne nesúťažiace družstvá konali workshopy v oblasti automatizácie a mechatroniky – Digitalizácia v pneumatike, Robotika a PLC SpeedCoding v laboratóriách Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky. Súčasťou nesúťažných aktivít pre všetkých účastníkov bola aj možnosť zoznámiť sa s aktuálnymi novinkami a trendmi v oblasti priemyselnej automatizácie prostredníctvom FESTO Expotainera.

Odborným garantom súťaže Skills Slovakia – Mladý mechatronik je od jej začiatku firma FESTO, spol. s r. o., gescie nad aktuálnym ročníkom sa už tradične ujal Štátny inštitút odborného vzdelávania, pričom organizačne ju zabezpečila MTF STU v Trnave zastúpená Ústavom aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky.

Hodnotiaca komisia pracovala v zložení:

  • Ing. Milan Daňo (FESTO, spol. s r. o.) – predseda,
  • doc. Ing. Michal Kopček, PhD. (SKARTEK, s. r. o.) – člen, odborný garant,
  • doc. Ing. Martin Juhás, PhD. (MTF STU Trnava) – člen,
  • Ing. Martin Bartoň, PhD. (MTF STU Trnava) – člen,

pod dohľadom riaditeľa súťaže Tomáša Horáka, riaditeľ divízie Didaktika Slovensko FESTO, spol. s r. o.

O potrebe organizovania súťaží takéhoto charakteru sa vyjadrili predstavitelia jednotlivých organizačných zložiek.

„Národná súťaž Mladý mechatronik sa za posledných 16 rokov od nášho vstupu ako spoluorganizátora a odborného garanta súťaže dynamicky zmenila. Vedomostné požiadavky na mladých mechatronikov a automatizérov sa každým rokom zvyšujú. Do ich curricula pribúdajú témy ako digitalizácia, internet vecí, priemyselné siete a všeobecne v priemysle preferované témy a štandardy pre Industry 4.0. Na zvládnutie účasti na európskej úrovni v súťaži EuroSkills je potrebná dodatočná príprava víťazov národného kola, aby boli dostatočne konkurencieschopní a hrdo mohli reprezentovať Slovensko,“ hovorí Tomáš Horák, riaditeľ divízie Didaktika Slovensko FESTO, spol. s r. o.

„Mladý mechatronik je už pevnou súčasťou portfólia stredoškolských súťaží s pretrvávajúcim záujmom žiakov, čo nás mimoriadne teší. Mechatronika ako odbor v súčasnosti ponúka rozsiahle možnosti uplatnenia na pracovnom trhu, pričom to, ako súťažiaci dokážu v konkurencii a časovom limite zvládať náročné zadania, ukazuje kvalitu ich prípravy a tiež osobný záujem o odbor. Ďalším benefitom súťaže je možnosť prezentácie na medzinárodnom fóre odborného vzdelávania a prípravy v súťaži EuroSkills,“ skonštatoval Ing. Branislav Hadár, riaditeľ ŠIOV.

„Mechatronika a oblasti s ňou súvisiace aktuálne sú a v blízkej budúcnosti aj budú kľúčovými pre rozvoj celej našej spoločnosti. Poskytujú úžasnú možnosť atraktívnej kariéry pre mladých kreatívnych ľudí. Práve tieto aktivity nám umožňujú takéto talenty vyhľadávať a následne im na našej fakulte aj pomáhať v ich rozvoji,“ doplnil prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan MTF STU so sídlom v Trnave

„Úlohy boli náročné, ale súťaž jednoznačne pomáha k zvýšeniu záujmu študentov o oblasť priemyselnej automatizácie a mechatroniky na Slovensku,“ skonštatoval prof. Ing. Pavel Važan, PhD., riaditeľ UIAM MTF STU so sídlom v Trnave.

doc. Ing. Martin Juhás, PhD.

vedúci Katedry priemyselnej automatizácie
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
martin_juhas@stuba.sk