Medzinárodný strojársky veľtrh

Medzinárodný strojársky veľtrh sa konal už 26. raz v areáli výstaviska Agrokomplex v Nitre. Bol najväčšou a najvýznamnejšou prezentáciou svojho druhu na Slovensku a historicky je trvalou súčasťou kalendárov európskych strojárskych výstav a veľtrhov. Tento rok sa na veľtrhu zúčastnilo 452 vystavovateľov z 27 krajín a zastúpených bolo ďalších 238 firiem. Najviac zahraničných vystavovateľov prišlo už tradične z Nemecka (135), nasledovali Česká republika (103), Taliansko (29), Švajčiarsko (24) a USA (14). Z vystavenými exponátmi a ponúkanými riešeniami sa prišlo oboznámiť 18 854 návštevníkov. Medzi najväčších vystavovateľov sa tento rok zaradili okrem iných aj firmy ABB, s. r. o., SCHUNK Intec, s. r. o., MAPRO, s. r. o., či BOSCH REXROTH (Nemecko).

V rámci sprievodných podujatí sa uskutočnilo hneď niekoľko zaujímavých akcií.

Slovenská kooperačná burza

Toto subkontraktačné podujatie, ktoré organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, je zamerané na podnikateľské subjekty, ktoré ponúkajú alebo hľadajú technológie, nástroje a riešenia ich výrobkov, služieb, vývoja a výrobných procesov alebo obchodnej a kooperačnej činnosti v oblasti strojárstva a naň nadväzujúcich produkčných odvetví. Súčasťou podujatia boli aj tri panelové diskusie. V tej prvej sa lídri z priemyselných podnikov a akademickej obce spoločne zamysleli nad témou Ľudia pre smart industry – Kvalifikácia a vzdelávanie pre high-tech priemysel. Druhý panel dal priestor prezentácii praktických skúseností zo spolupráce medzi firmami a SARIO s podtitulom Priemyselné inovácie Made in Slovakia – úspešné príbehy firiem, ktoré vďaka SARIO nadviazali spoluprácu s globálnymi firmami. O tom, že nové druhy mobility si čoraz viac razia cestu k používateľom, sa presvedčili účastníci tretieho panelu, kde sa diskutovalo o dosahu modernej mobility a prepojení využitia nových pohonov a iných technológií v modernom zabezpečení dopravných potrieb firmy s rozvojom kompetencií a biznis modelov slovenského automobilového priemyslu.

SMART INNOVATION FORUM

Išlo o pilotné podujatie vzdelávacieho cyklu, ktorý v spolupráci s Asociáciou priemyselných zväzov a ZEP SR pripravil magazín Revue priemyslu v partnerstve so spolupracuj.me s cieľom rozvíjať inovačné schopnosti podnikov pomocou inteligentných technológií. Úvodné podujatie predstavilo manažérom a podnikateľom v priemysle prínos a potenciál inovácií s využitím digitálnych nástrojov v oblasti konkurencieschopnosti a dôležitý prvok firemnej stratégie aj na základe úspešných príbehov zo slovenského priemyslu.

Hackeri zaútočili na vodnú elektráreň

Návštevníkov veľtrhu zaujala aj verejne prístupná prednáška na v súčasnosti aktuálnu tému kybernetickej bezpečnosti, ktorej súčasťou bola aj ukážka zabezpečenia priemyselných systémov pred hackerskými útokmi. Zástupcovia spoločnosti CITADELO prezentovali tradičné metódy obrany a spôsoby, akým ich hackeri prekonávajú. Detailne rozobrali koncept fyzickej izolácie siete ako nosného prvku bezpečnosti.

ELECTRON

Zo sprievodných podujatí možno spomenúť aj celoštátnu konferenciu ELECTRON, v rámci ktorej sa už tradične stretávajú odborníci z oblasti elektrotechniky a energetiky, revízni technici, elektro projektanti a poprední slovenskí a českí výrobcovia a distribútori elektrických prvkov a zariadení. Na podujatí odzneli prednášky na témy Nová norma STN 33 2000-4-41: 2019 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom z pohľadu jej zavedenia, Inteligentné podlahové vykurovanie, Bleskozvody v súčasnosti z pohľadu revízneho technika, Správny návrh a špecifikácia prepäťových ochrán v trojstupňovom koncepte ochrany pred prepätím a iné.

Návštevníci sa mohli dozvedieť zaujímavé informácie aj na ďalších podujatiach, napr. Využitie optickej 3D metrológie v plastikárskom priemysle, Revolúcia v personalistike, Industry 4.0 – Byť inovatívny, byť SMART či Simulácia v konštrukcii – kľúč k inováciám.

Smart City v praxi

V rámci veľtrhu ELOSYS sa uskutočnili aj ďalšie zaujímavé podujatia. Z nich dominovala odborná konferencia Smart city v praxi. Odborným garantom a zároveň moderátorom konferencie bol Ing. Jakub Slavík, MBA, spoluautor aktualizovanej verzie oficiálnej metodiky smart city pod MMR ČR a autor úspešnej knihy Smart city v praxi. Konferencia bola určená predovšetkým zástupcom miest, mestských služieb a verejných organizácií, priemyslu, školám a vôbec občanom s odborným zázemím a záujmom o súvisiace technológie.

SEZ-KES – aktuálne dianie v oblasti technickej normalizácie a legislatívy v elektrotechnike

Pozornosť pútala aj panelová diskusia, ktorej organizátor Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska sa v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov zameral na aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie a legislatívy v elektrotechnike. Zástupkyne Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR predstavili novú vyhlášku ÚNMS SR č. 76/2019 o výške úhrady za poskytovanie technickej normy. V závere podujatia boli prezentované aj skúsenosti s aplikáciou normy STN 33 2000-6: 2018 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia do praxe.

Ceny veľtrhu

Už tradične sa na veľtrhu vyhlasovala súťaž o Cenu veľtrhu, do ktorej mohol každý vystavovateľ prihlásiť svoj vystavený exponát. Do súťaže bolo prihlásených a nominovaných 31 exponátov. Cenu veľtrhu získalo šesť exponátov, resp. jedna expozícia, podľa kritérií stanovených pravidlami súťaže a rokovacím poriadkom. Okrem toho boli udelené jedno čestné uznanie a cena riaditeľa agrokomplex, NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p.

Ceny 26. medzinárodného strojárskeho veľtrhu získali

Vystavovateľ/Výrobca: SPINEA, s. r. o., Prešov, SK
Názov exponátu: Vysoko presný reduktor TS 115 GHx

Vystavovateľ: Hoffmann Qualitätswerkzeuge SK, s. r. o., Bratislava, SK
Výrobca: Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge, Norimberg, DE
Názov exponátu: Garant Xpent

Vystavovateľ: TG – Toman Group, spol. s r. o., Bratislava, SR
Výrobca: Frigel Firenze S.p.A., Scandicci, ITA
Názov exponátu: Frigel Ecodry 4.0,3DK

EMA – 21. ročník medzinárodnej výstavy elektrotechniky, merania, automatizácie a regulácie

Vystavovateľ: B + R automatizace, spol. s r. o., Nové Mesto nad Váhom, SK
Výrobca: B&R Industrial Automation GmbH, Eggelsberg, AT
Názov exponátu: Integrovaný systém strojového videnia

Má v dnešnej dobe význam „kamenný“ veľtrh?

Nás v redakcii zaujímali aj názory samotných vystavovateľov, ako vnímajú v dnešnej digitálnej internetovej dobe význam účasti na takomto veľtrhu. Ich odpovede prinášame v nasledujúcej časti. Navyše v exkluzívnej redakčnej videoreportáži, ktorú nájdete na našej stránke ww.atpjournal.sk, sa dozviete ich odpovede na to, s akými novinkami prišli tento rok do Nitry a či ich zákazníci plánujú v najbližšom období investície do nových projektov.

Na naše otázky odpovedali poprední predstavitelia firiem vystavujúcich na MSV a ELOSYS:

  • Ing. František Jantoška, riaditeľ, SCHUNK Intec, s. r. o.
  • Ing. Tomáš Rychnavský, obchodný zástupca, FANUC Czech, s. r. o.
  • Marek Mašláni, vedúci organizačnej zložky, B+R automatizace, spol. s r. o., organizačná zložka
  • Radovan Švanyga, manažér predaja pre Slovensko, YASKAWA Czech, s. r. o.
  • Marián Osúch, ml., konateľ, MARPEX, s. r. o.
  • Ing. Branislav Rabara, konateľ, Bizzcom, s. r. o.

Má v dnešnej dobe internetu a digitalizácie účasť na takomto „kamennom“ veľtrhu pre vás význam?

F. Jantoška: Vždy hovorím, že aj keď sa takmer všetko z našej ponuky nachádza na internete, na veľtrhu musíme našim existujúcim a potenciálnym zákazníkom ukázať naše hardvérové riešenia. Pri osobnom zoznámení je to iný zážitok, čo je pre nás to najdôležitejšie.

T. Rychnavský: Naším cieľom bolo posilniť našu prítomnosť na slovenskom trhu, ukázať, že sme tu na Slovensku ako samostatná pobočka založená pred dvomi rokmi a že sme bližšie k našim zákazníkom s podporou a servisom, ktoré potrebujú. Osobný kontakt s našimi zákazníkmi a potenciálnymi obchodnými partnermi je pre nás veľmi dôležitý.

M. Mašláni: Hlavným mottom našej účasti na tomto veľtrhu je predstaviť novinky potenciálnym obchodným partnerom a na druhej strane osobne sa stretnúť s existujúcimi zákazníkmi.

R. Švanyga: Pre nás je účasť na nitrianskom Medzinárodnom strojárskom veľtrhu veľmi dôležitá. Okrem nás sú tu aj všetci ostatní významní hráči z oblasti robotiky. Počas veľtrhu sme nadviazali množstvo zaujímavých kontaktov s miestnymi malými a strednými podnikmi, kde je téma automatizácie a robotizácie čoraz aktuálnejšia. Mnohé firmy zvažujú cestu automatizácie a robotizácie, čo je prvý krok smerom k ich nastúpeniu do vlaku s názvom Priemysel 4.0. Pokiaľ do toho vlaku nenastúpia, ich konkurencieschopnosť môže utrpieť a budú sa na trhu len ťažko presadzovať.

M. Osúch: Pre nás je to v prvom rade o osobnom stretnutí s našimi zákazníkmi. Aj keď žijeme v dobe internetu a rôznych mobilných aplikácií, tie málokedy dokážu nahradiť osobný kontakt či stretnutie. Do istej miery je to aj spoločenská udalosť.

B. Rabara: Mal som možnosť stretnúť sa na veľtrhu s rôznymi partnermi, s ktorými sme diskutovali o koncepcii Priemyslu 4.0, digitálnom podniku či virtuálnej realite v praxi priemyselných podnikov. Získal som informácie o rôznych plánovaných projektoch, našiel som tu inšpiráciu na využitie našich riešení, ktoré ponúkame zákazníkom. Tešíme sa, že sme mohli byť jedným z vystavovateľov, preto účasť na veľtrhu hodnotím ako zmysluplnú a prínosnú pre naše ďalšie aktivity.