Obrovské úspechy cezhraničnej energetickej spolupráce v strednej Európe

Stredoeurópske krajiny dosiahli významné výsledky v oblasti cezhraničnej energetickej spolupráce v sektoroch zemného plynu a elektrickej energie. Kľúčom tohto pokroku je rastúca prepojenosť infraštruktúry a integrácia trhov. Takisto sa dosiahol pozoruhodný pokrok v synchronizácii pobaltských štátov s kontinentálnou európskou sieťou. Navyše v dôsledku liberalizačných procesov a právneho systému cezhraničný obchod v regióne dynamicky rastie. Cezhraničná energetická spolupráca bola témou konferencie CEDE (Central European Day of Energy – Stredoeurópsky energetický deň), ktorá sa konala 5. novembra 2018 v Bruseli.
Obrovské úspechy cezhraničnej energetickej spolupráce v strednej Európe

Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Energetickú úniu Maroš Šefčovič zdôraznil, že teraz je jasnejšie než kedykoľvek predtým, že jediný dobre integrovaný trh s energiou je pre Európu nevyhnutnou podmienkou vybudovania nízkouhlíkového hospodárstva. Je nevyhnutnou podmienkou riešenia výziev 21. storočia, najmä zmien klímy, znečistenia a modernizácie celej našej ekonomiky. Žiadna krajina EÚ nemôže vyriešiť ani jeden z týchto problémov sama. Ani na západe, ani na východe. Regionálna spolupráca je nevyhnutná.

Vzhľadom na to, že stredoeurópske štáty už získali silnú úroveň prepojenia a integrácie, predseda predstavenstva CEEP Leszek Jesień zdôraznil dôležitosť spolupráce v elektroenergetike, ako to dokazuje príklad Koordinátorov regionálnej bezpečnosti (RSC). „Regionálna spolupráca by mala byť logicky zdola nahor. Podpora a koordinácia EÚ je v tomto ohľade jedným z rozhodujúcich faktorov, ktorý to umožňuje. Flexibilita však zostáva kľúčovým prvkom, ktorý umožňuje zlepšenie spolupráce. Na druhej strane administratívne uložené povinnosti a opatrenia nezaručia požadované výsledky.“

„Agenda pre regionálnu spoluprácu v strednej Európe je čoraz ambicióznejšia. Po prvé sa zamerala najmä na prepojenie plynárenskej infraštruktúry s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok. V súčasnosti je čoraz väčším cieľom správne riadenie tokov elektrickej energie a rozvoj inteligentných riešení a inovácií, ktoré podporujú nákladovo efektívny prechod na nové typy energií v regióne,“ zdôraznil Jerzy Buzek, poslanec Európskeho parlamentu a predseda výboru ITRE.

Členovia CEEP a ďalšie zainteresované strany z EÚ-11, ktoré sa na konferencii zúčastnili, diskutovali o rôznych aspektoch a oblastiach spolupráce. Diskusie sa sústredili na primeranú správu tokov, potrebu presného inštitucionálneho rámca, vymedzenie obchodných zón a lepšiu koordináciu cezhraničného obchodu. Účastníci sa v zásade dohodli, že najefektívnejšie riešenia problémov súvisiacich s prenosom a dodávkou sú možné najmä na regionálnej úrovni.

„Regionálna spolupráca je kľúčovým prvkom európskej energetickej politiky a nevyhnutným odrazovým mostíkom na vytvorenie skutočne európskeho vnútorného energetického trhu. Vďaka regionálnej spolupráci stredoeurópske krajiny prostredníctvom nástroja ‚Spájame Európu‘ zlepšujú svoju úroveň vzájomnej prepojenosti a funkčnú odolnosť na jednotlivých trhoch. Intenzívne a komplexné projekty a iniciatívy v regióne sú prospešné nielen pre stredoeurópske krajiny, ale v dôsledku toho aj pre celý energetický trh Európskej únie“, uviedol Dominique Ristori, generálny riaditeľ DG Energy.

Stredoeurópsky energetický deň 2018 zorganizovali Stredoeurópski energetickí partneri v spolupráci s Európskou komisiou (DG Energy) a s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu pod záštitou slovenského predsedníctva vyšehradskej skupiny 5. novembra v Bruseli. Táto tretia edícia konferencie bola pripravená v spolupráci s partnermi z Českej republiky (Masarykova univerzita), Maďarska (REKK), Litvy (Technická univerzita Kaunas), Poľska (Sobieski inštitút), Rumunska (Rumunské energetické centrum), Slovenska (Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku), Bulharska (Centrum pre štúdium demokracie) a Chorvátska (Inštitút pre rozvoj a medzinárodné vzťahy). Stredoeurópski energetickí partneri (CEEP) predstavujú záujmy energetických a energeticky náročných spoločností zo strednej Európy s cieľom podporiť vyvážený prechod energetiky v súlade so zásadami technologickej neutrality a posilnenia regionálnej spolupráce a energetickej bezpečnosti regiónu v rámci energetickej a klimatickej politiky EÚ.

https://www.ceep.be/cede-2018/