Konferencia sa konala 18. 10. 2023 v priestoroch kongresovej sály SAV v Bratislave na Patrónke ako súčasť každoročného podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Ocenenie Propagátor vedy a techniky odovzdáva ZSVTS každoročne vybraným osobnostiam, Medaila akademika Ivana Plandera bola odovzdávaná prvýkrát.

Ústrednou témou konferencie KVTS bolo Slovensko v medzinárodných infraštruktúrach výskumu a vývoja. Cieľom podujatia bolo prispieť k zvýšeniu:

  • zapojenia slovenských subjektov do obstarávania vo výskumných infraštruktúrach,
  • návratnosti zdrojov Slovenskej republiky,
  • povedomia výskumníkov a odbornej verejnosti o výskumných infraštruktúrach, kde je zapojená Slovenská republika.

Konferenciu otvorili: Róbert Ševčík, generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky z MŠVVaŠ SR, Dušan Petráš, prezident ZSVTS, a Pavol Siman, člen predsedníctva SAV. Na konferencii odznelo osem odborných prednášok. Zúčastnilo sa na nej viac ako sto účastníkov, z toho 40 študentov Strednej priemyselnej školy strojníckej, Fajnorovo nábrežie č. 5 v Bratislave.

Prednášky úzko súviseli s ústrednou témou konferencie, v skratke, ako sa môžu výskumníci a študenti zo SR úspešne zapojiť do špecializovaných výskumných aktivít EÚ. Konferenciu profesionálne moderoval doc. Ing. Benedikt Badánik, PhD., zo SF ŽU v Žiline, organizačne ju pripravili Ing. Ivan Janáč, riaditeľ ZSVTS, Ing. Jozef Krajčovič, CSc., EUR ING. vedúci úseku VaT ZSVTS, a Zuzana Podlipová, tajomníčka ZSVTS.

Prednášky a abstrakty konferencie:

Výskumné infraštruktúry ako služba

Mgr. Martin Šponiar, PhD., MŠVVaŠ SR
Predstavené boli základné aspekty výskumnej infraštruktúry a jej postavenie v národnom kontexte aj v kontexte medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, ako aj funkcia výskumnej infraštruktúry ako služby nielen z hľadiska akademického výskumu a vývoja, ale aj z hľadiska priemyslu. Rovnako bol ukázaný ďalší dosah výskumnej infraštruktúry vo vybraných regiónoch.

Príležitosti pre mladých v CERN-e

RNDr. Pavol Stríženec, CSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV

Európske laboratórium časticovej fyziky CERN a členstvo Slovenskej republiky v CERN-e ponúka možnosti kariérneho rozvoja. CERN pri plnení hlavnej úlohy výskumu základov hmoty pracuje so špičkovými technológiami, mnohé z nich sám vyvíja. V prednáške predstavil organizáciu, jej štruktúru a ciele, spôsoby spolupráce slovenských pracovísk s CERN-om a detailne vysvetlil príklady, kde je CERN veľkou príležitosťou pre kariérny rast.

Príležitosti pre výskumníkov v EMBL

prof. Ing. Ján Turňa, CSc., Vedecký park, Univerzita Komenského, Bratislava

Vznik EMBL (European Molecular Biology Laboratory) bol inšpirovaný poslaním CERN-u s cieľom odstrániť zaostávanie Európy za USA v oblasti biologických vied o živej prírode. EMBL založilo v roku 1974 desať krajín: Rakúsko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Izrael, Taliansko, Holandsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo. Najlepšie podmienky vytvorilo Nemecko, prvé výskumné pracovisko vzniklo v Heidelbergu, ktorý je dodnes hlavným sídlom EMBL. Neskôr pribudlo päť ďalších pracovísk: Hinxton (European Bioinformatics Institute, EMBL-EBI), Grenoble, Hamburg, Rome a Barcelona. Slovensko sa stalo riadnym členom v roku 2018. V súčasnosti má EMBL 28 členov. Významnou súčasťou výskumu v EMBL je počítačová biológia, bioinformatika a systémová biológia. Prednáška objasnila vzťah EMBC, EMBO a EMBL ako organizačne nezávislých subjektov. Informovala o možnostiach, ako využiť prístup k infraštruktúre EMBL.

Cesty k zvýšeniu návratnosti zdrojov Slovenskej republiky

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., ZSVTS a Technická fakulta SPU v Nitre

Ochrana a presadzovanie práv duševného vlastníctva colnými orgánmi je jednou z najefektívnejších ciest k zvýšeniu návratnosti zdrojov vynaložených na vedu a výskum v akademickom prostredí. Dokazujú to štatistiky Úradu priemyselného vlastníctva z vyspelých krajín EÚ. Pre hospodársky rozvoj krajiny sú kľúčové prírodné vedy. V Európe dominujú elektrické stroje a prístroje, energia, digitálna komunikácia a biotechnológie. Dlhodobá a stabilná podpora výskumu zameraného na medzisektorovú spoluprácu so systematickým hodnotením návratnosti investícií je preto kľúčová.

Príležitosti pre priemysel v EUROPEAN XFEL

Jana Pivoňková, Industrial Liaison Office

Spolupráca s priemyslom v European XFEL má mnohorakú podobu. Jej možnosti nie sú len na báze používateľov, ale tiež spoluinovátorov a dodávateľov jedinečných súčiastok a nástrojov.

Príležitosti pre priemysel v ESA

Mgr. Daniel Šagath, PhD., SARIO

V prednáške stručne predstavil slovenský vesmírny priemysel, medzinárodnú spolupráca a štruktúru Slovenskej vesmírnej kancelárie. Obsah prednášky bol zameraný na praktické kroky: ako začať spoluprácu na projektoch Európskej vesmírnej agentúry (ESA), v akých oblastiach Slovensko priorizuje svoje aktivity (vesmírna bezpečnosť, program pozorovania Zeme a aplikácie, výskum a vývoj, letový hardvér) a aké podporné mechanizmy ponúka pre slovenský priemysel Slovenská vesmírna kancelária a zástupcovia programových výborov ESA.

ESFRI a účasť Slovenskej republiky

RNDr. Ľuboš HALADA, CSc., Ústav krajinnej ekológie SAV

Hlavnou úlohou ESFRI je vytvárať spoločnú, dlhodobú strategickú víziu pre efektívny a udržateľný systém výskumných infraštruktúr v Európe. Orgány ESFRI sú: predseda, výkonný výbor, sekretariát, strategické pracovné skupiny, implementačná skupina a ad-hoc pracovné skupiny. Strategické pracovné skupiny sú pre oblasti: energia, fyzikálne vedy a technika, zdravie a potraviny, životné prostredie, sociálna a kultúrna inovácia, spracovanie dát a digitálne výskumné infraštruktúry. Najznámejším výsledkom práce ESFRI je Strategická správa o výskumných infraštruktúrach, tzv. ESFRI Roadmap. V súčasnosti je platná Roadmap z roku 2021. Slovensko je zapojené do siedmich projektov ESFRI a participuje na 13 infraštruktúrach ESFRI (ESFRI Landmarks), väčšinou ako riadny člen. Cestovnú mapu výskumných infraštruktúr (SK VI Roadmap 2020 – 2030) schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 182 zo 7. apríla 2021.

Je pripravená, vláda ju však zatiaľ neprerokovala.

Industry Liaison v medzinárodných výskumných infraštruktúrach

RNDr. Mgr. Peter OBERTA, PhD., Rigaku Innovative Technologies Europe, s. r. o.

Pozícia ILO (Industry Liaison Officer) je veľmi špecifická funkcia v národných a medzinárodných výskumných organizáciách. Jej hlavnou úlohou je identifikovať národných dodávateľov z priemyslu a napojiť ich na danú výskumnú infraštruktúru cez oddelenie verejného obstarávania. Slúži tiež ako administratívna podpora a vstupný kontakt pre priemyselných a akademických partnerov.

Posledným bodom programu konferencie bolo odovzdanie dvoch ocenení: Propagátor vedy a techniky za rok 2023 a Medaila akademika Ivana Plandera.

Ocenenie Propagátor vedy a techniky za rok 2023 odovzdal prezident ZSVTS prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING, týmto členom ZSVTS.

Ing. Katarína Pupáková – pracovníčka Výskumného ústavu zváračského, ktorá sa dlhodobo venuje otázkam plnenia manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, manažérstva bezpečnosti a ochrane pri práci. Zásadný je jej prínos v oblasti propagácie certifikácie manažérskych systémov so zameraním na spoločnosti zaoberajúce sa strojárskou výrobou s použitím špecifických procesov.

doc. Ing. Miloš Mičian, PhD., Strojnícka fakulta ŽU v Žiline, Katedra technologického inžinierstva – je odborník v oblasti zvariteľnosti konštrukčných ocelí, oblúkových technológií zvárania, riešenia otázok teplotných polí a deformácií pri zváraní. Je členom komisie ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie. Oceňuje sa jeho prínos v oblasti propagácie výsledkov výskumu a vývoja so zameraním na oblúkové technológie zvárania a zvariteľnosti konštrukčných ocelí.

prof. Ing. Ján Takács, PhD. – odborník v oblasti inteligentné a energeticky efektívne systémy v budovách, odovzdávajúce stanice tepla, obnoviteľné zdroje energie. Je predsedom odbornej sekcie vykurovanie Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia, tajomníkom Katedry technických zariadení budov Stavebnej fakulty STU v Bratislave a významným šíriteľom výsledkov vedy a techniky doma i v zahraničí.

Ing. Milan Klubal – dlhoročný predseda Slovenskej VTS dopravy, člen Rady ZSVTS, odborník v oblasti železničnej dopravy a spoluzakladateľ a garant odborných konferencií pre dopravu. Je autorom a spoluatorom publikácií o dejinách železničnej dopravy, koordinátorom účasti slovenských študentov na zahraničných odborných podujatiach a zakladateľom a spolugarantom klubových seminárov spoločnosti.

Ocenenie Medaila akademika Ivana Plandera odovzdávala podpredsedníčka SSAKI a predsedníčka komisie pre udeľovanie medaily prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD., z Katedry informatiky TU Košice. O kreovaní tohto ocenenia bola uverejnená informácia v ATP Journal 11/2021. Udelenie medaily schvaľujú zástupcovia združenia organizácií zúčastnených na udeľovaní medaily: Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky (SSAKI), Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) – Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) a Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG), Slovenská akadémia vied (SAV) a Trenčianska univerzita (TnUNI). Medaila sa udeľuje za významné výsledky vedy a výskumu v oblasti informatiky a technickej kybernetiky trom pracovníkom ročne. V tomto roku bolo ocenenie udelené takto:

Dr. h. c. prof. RNDr. Eduard Kostolanský, DrSc. – po štúdiu nastúpil do Ústavu strojov a automatizácie SAV (1961) do výpočtového oddelenia, kde bol vedúcim Ivan Plander. Dňa 30. apríla 1976 udelil prezident ČSFR RNDr. Eduardovi Kostolanskému, CSc., za prácu a vývoj softvérového vybavenia univerzálneho riadiaceho počítačového systému RPP-16 titul Laureát štátnej ceny. Odborné vedomosti a manažérske schopnosti nadobudnuté na ÚTK SAV aplikoval po roku 1989 ako rektor Trnavskej univerzity.

Prof. Ing. Imrich Milan Koštial, CSc. – profesionálne pôsobil na TU v Košiciach. Založil a viedol Ústav výpočtovej techniky vysokých škôl a SAV v Košiciach, podieľal sa na vybudovaní prvej metropolitnej akademickej dátovej siete CANET spájajúcej univerzity a pracoviská SAV v Košiciach na báze optiky. Bol dlhoročným funkcionárom ZSVTS a je členom predsedníctva SSAKI

Prof. Ing. Pavol Horvath, PhD. – zakladateľ Združenia používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET a predseda predstavenstva tohto združenia. SANET je hodnotená ako jedna z najrýchlejších dátových sietí národného významu na svete. Za tento projekt bol vymenovaný za IT osobnosť roka 2002 na Slovensku. Pôsobí ako pedagóg na STU v Bratislave. Založil centrum výpočtovej techniky STU.

Prví dvaja uvedení sa na preberaní ocenenia nemohli zúčastniť. Ocenenie pre prof. M. Koštiala prevzal predseda pobočky SSAKI FBERG TU Košice prof. Ing. Marek Laciak, PhD., ocenenie pre prof. E. Kostolanského prevzal prof. Ing. Mikuláš Alexík, Phd., predseda SSAKI.

Odovzdávanie medaily akademika I. Plandera prof. E. Kostolnskému sa konalo počas seminára k 50. výročiu RPP16 dňa 22. 11. 2023 na ÚI SAV. Seminár bol zameraný na diskusiu o príprave publikácie o histórii vzniku RPP16 a realizácie nasadenia tohto riadiaceho počítača do priemyselných aplikácií na Slovensku v rokoch 1980 – 88. Išlo o akciu v širšom rámci seminárov s názvom Extrapolácie 2023, ktoré v tomto roku organizoval ÚI SAV pod gestorstvom Ing. Ivany Budinskej, PhD., členky predsedníctva SAV. Seminár moderoval doc. Ing. Martin Šperka, PhD. Na odovzdávaní medaily sa podieľali aj doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD., člen komisie pre udeľovanie medaily, prof. Ing. Mikuláš Alexík, predseda SSAKI, a doc. Ing. Milan Šujanský, PhD., tajomník SSAKI. Na seminári sa zúčastnili pracovníci z bývalého ÚTK SAV, ktorí sa podieľali na realizácii softvérového vybavenia funkčnej vzorky RPP16 v kolektíve, ktorého vedúcim bol prof. E. Kostolanský. V diskusii o spomenutej publikácii tak zaznelo mnoho spomienok. Odovzdávanie ocenenia v prítomnosti spolupracovníkov, ktorí boli na realizácii diela zúčastnení, bolo veľmi srdečné, bezprostredné a plné spomienok, ktoré sú pre prácu výskumníkov užitočné.

Odovzdávanie medaily akademika I. Plandera prof. M. Koštialovi sa konalo 28. 11. 2023 v priebehu slávnostného zasadnutia vedenia pobočky SSAKI z FBERG TU Košice. Zo zasadnutia existuje množstvo fotografických dokumentov prístupných na stránkach fakulty.

Všetkým oceneným blahoželáme, ich životný príbeh môže byť motiváciou pre mladých pracovníkov z oblasti vedy a techniky v Slovenskej republike.