Z odborných prednášok a diskusií vyplynulo, že súčasná a budúca konkurenčná schopnosť hospodárskej sféry v SR závisí od rastu celkovej produktivity v priemysle a v ostatných odvetviach hospodárstva SR vrátane efektívnej verejnej správy.
Digitalizácia riadiacich procesov v predvýrobných zložkách vytvára predpoklady na automatizáciu samotnej výroby a povýrobných služieb. To umožňuje realizovať hromadné nasadenie ucelených flexibilných produkčných systémov vrátane robotizácie, ktoré sú predpokladom naplnenia vízie inteligentného priemyslu (Smart Industry) a Priemyslu 4.0. To je základom zvyšovania celkovej produktivity nielen v podnikoch, ale aj v hospodárskych odvetviach s dosahom na konkurenčnú schopnosť štátu ako celku.
Nielen kvantita ľudských zdrojov, ale najmä kvalita správne motivovaných ľudských zdrojov je základom vysokého rastu celkovej produktivity ako kľúčového ukazovateľa rastu konkurenčnej schopnosti na globálnych trhoch. Je potrebné vedecky skúmať sociálne vzťahy v tímoch a organizáciách pri hromadnom uplatnení digitálnych technológií, najmä psychiku a sociologické vzťahy. Účastníci podujatia sa zhodli na tom, že Slovenská republika v tomto svetovom súťažení v raste produktivity má na to, aby dosiahla porovnateľné parametre s poprednými ekonomikami sveta.
V rámci Národného fóra produktivity boli odovzdané ocenenia v súťaži o Národnú cenu za produktivitu za rok 2022, konanej pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. V skupine výrobných firiem bola ocenená spoločnosť Kia Slovakia, s. r. o., a v skupine firiem poskytujúcich služby spoločnosť HOPI SK, s. r. o. Zároveň bola vyhlásená súťaž o Národnú cenu za produktivitu pre rok 2023.
Hlavným mediálnym partnerom bol aj tento rok ATP Journal.

Krátka videoreportáž so zaujímavými rozhovormi s niektorými účastníkmi podujatia