V ére digitalizácie dominujú nové technológie, ktoré majú často exponenciálny charakter. Umelá inteligencia, podobne ako v minulosti elektrina výrazne ovplyvňuje všetky oblasti nášho života. Aj keď sú digitalizácia a nové technológie v krátkodobom horizonte spojené s vysokými počiatočnými investíciami, z dlhodobého hľadiska sú nevyhnutnosťou. V priemysle dochádza k významnému posunu v štruktúre nákladov, dominantnými sa v mnohých prípadoch stávajú nepriame náklady. Nové modely produktivity musia reflektovať prebiehajúce zmeny váhy parciálnych faktorov. Digitalizácia je objektívny proces. Preto otázkou nie je, či digitalizovať, ale ako, kedy a akým spôsobom. Úspešná digitalizácia musí byť riadeným procesom.

Výsledkom digitalizácie a využívania pokrokových technológií je zmena ekonomického prostredia, ktoré si vyžaduje inováciu a nové spôsoby a metódy merania, hodnotenia a manažmentu výkonnosti a produktivity. Najobjektívnejšou reprezentáciou, ktorá zahŕňa vplyv všetkých faktorov, je celková produktivita. Digitalizácia, automatizácia a robotizácia substituujú priamu ľudskú prácu, čo pozitívne ovplyvňuje produktivitu práce, no negatívne sa prejavuje na produktivite kapitálu. Nebývalý rast cien materiálov a energií doslova preformátoval postupy, ktoré boli využívané v tradičnom hodnotení produktivity.

Dnešná doba je veľmi turbulentná a v procese obrovských zmien prežijú len tí, ktorí dokážu predvídať budúci vývoj a adaptovať sa na prichádzajúce zmeny. Národné fórum produktivity (NFP) sa stalo uznávanou otvorenou platformou na prezentáciu najnovšieho pokroku a výmenu názorov v oblasti technológií, inovácií, znalostí či nových prístupov v zlepšovaní produktivity. Tento rok sa uskutoční už jeho 26. ročník. Špičkoví domáci aj zahraniční odborníci, vedci a úspešní manažéri na ňom prezentujú príklady transferu najnovších technológií a najlepších praktík, ktoré sú uplatňované vo svete s ohľadom na rast produktivity a konkurencieschopnosti.

Účasť na NFP poskytuje jedinečnú šancu získať poznatky o pokroku, najnovších metódach, postupoch, skúsenostiach a praktikách, ktoré sa môžu stať základom úspešného príbehu vašej organizácie.

Národné fórum produktivity 2023 sa uskutoční 5. – 6. októbra 2023 vo vzdelávacom stredisku Kia Slovakia a Chateau Gbeľany.

prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
programový garant NFP 2023
https://nfp.sk/