Robotická konferencia praskala vo švíkoch

Čo prináša Akčný plán inteligentného priemyslu pre firmy na Slovensku? Aké možnosti financovania majú slovenské podniky z hľadiska zavádzania inovácií? Predstavuje robotika zvýšenie efektívnosti a kvality výroby? Poznáte výhody a obmedzenia priemyselnej a kolaboratívnej robotiky? Na tieto a ďalšie dôležité otázky zazneli odpovede počas 2. ročníka medzinárodnej konferencie Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov, ktorú spoločne organizovali vydavateľstvá časopisov ATP Journal a ai magazine.
Robotická konferencia praskala vo švíkoch

Viac ako 160 účastníkov zo Slovenska, z Českej republiky a Rakúska sa stretlo v príjemnom prostredí Village resortu Hanuliak v obci Belá neďaleko Žiliny. Prakticky zameraný program, výber partnerov a diskutujúcich v dvoch panelových diskusiách a sprievodná výstava oslovili podstatne väčší počet záujemcov, ako mohli organizátori prijať. Rovnomerné zastúpenie výrobcov a dodávateľov riešení pre robotiku, systémových integrátorov a inžinierskych firiem a hlavne zástupcov malých a stredných výrobných podnikov sa pozitívne premietlo do kvality oficiálneho aj kuloárneho priebehu podujatia.

V úvode konferencie, ktorú moderoval Milan Raček, dlhoročný odborník v oblasti robotiky na Slovensku, oboznámila generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií z Ministerstva hospodárstva SR Mgr. Ing. Miriam Letašiová účastníkov s Akčným plánom inteligentného priemyslu (IP) SR. Skladá sa z piatich oblastí a 35 opatrení, ktoré by mali byť realizované v rozpätí rokov 2018 – 2020. M. Letašiová podrobnejšie prezentovala konkrétne kroky, ktoré by sa mali realizovať v tomto roku, ako je napr. identifikácia a kapacita zamerania dostupného terciárneho vzdelávania a študijných programov relevantných pre oblasť IP, identifikácia požiadaviek podnikateľskej sféry vo vzťahu k potrebným počtom a kvalifikovanosti ľudských zdrojov pre oblasť IP či štúdia a odporúčania strategických priorít a opatrení pre oblasť zamestnanosti vo väzbe na vzdelávanie v rámci IP – Práca 4.0.

Zaujala aj prezentácia Jozefa Rodinu z Národného centra robotiky, ktorý predstavil projekt DIH2 – celoeurópsku sieť 26 digitálnych inovačných centier, ktorej cieľom je pomôcť malým a stredným výrobným podnikom zvýšiť ich produktivitu a konkurencieschopnosť podporou pri zavádzaní efektívnych robotických riešení a inovácií v rámci pružnej výroby. Aktivity podpory podnikania so zameraním na inovačné služby prezentoval Dominik Susa, riaditeľ Odboru investičných projektov v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu. Konkrétne príklady projektov z praxe, ako aj ponuku v podobe produktov a riešení prezentovali na konferencii zástupcovia všetkých najvýznamnejších spoločností z oblasti robotiky pôsobiacich na území Slovenska a Českej Republiky spolu so svojimi partnermi z priemyselných podnikov.

Veľmi pozitívny ohlas mali aj obidve panelové diskusie. V prvej z nich sa pozornosť venovala zodpovedaniu otázok zameraných na prínosy robotiky pre ekonomiku podniku a na špecifiká nasadzovania štandardnej aj kolaboratívnej robotiky – kedy sa pre ktorý typ robota rozhodnúť a ako zaistiť bezpečnosť robotických pracovísk či koncových efektorov a nástrojov, ktoré sú dôležitou súčasťou každého robota. O svoje skúsenosti z týchto oblastí sa podelili na slovo vzatí odborníci – Maroš Mudrák z MATADOR Automation, Maroš Černý z Rossum Integration, Dávid Gurčík z MTS a Peter Pagáč z Technického skúšobného ústavu. Myšlienky, ktoré odzneli v tomto paneli, prinesieme v samostatnom článku v júnovom vydaní ATP Journal.

V druhom paneli sa diskutovalo najmä o nových trendoch v robotike, nových typoch aplikácií pre priemyselnú robotiku, o možnostiach robotiky v rámci logistiky – AGV vs mobillné robotické platformy, o umelej inteligencii, virtuálnej a rozšírenej realite v robotike či o vzťahu robotiky a nedostatku pracovných síl, o požiadavkách na vzdelávanie v tejto súvislosti a pod. O skúsenosti sa podelili prof. Mikuláš Hajduk z TU Košice, Juraj Bielesch z B+R automatizace, Jozef Veres z Photoneo a Juraj Laš z CEIT.

V rámci výstavy sa účastníci mohli zoznámiť s reálnymi priemyselnými aj kolaboratívnymi robotmi, pokročilými systémami spracovania obrazu a s mobilnou robotickou platformou, ktorá brázdila cestu medzi účastníkmi v kuloárnych priestoroch.

Vydarené podujatie zakončila tombola, kde na šestnástich účastníkov, ktorí zotrvali až do záveru konferencie, čakali atraktívne ceny od partnerov podujatia. Ďalší ročník konferencie sa uskutoční v roku 2021.

www.automatizacia.sk/konferencie/robotika

Anton Gérer