Účastníci stretnutia, ktoré bolo rozdelené do dvoch dní, sa podrobne zoznámili s uvedenou problematikou, a to presne v súlade s normou STN EN 62305-2, ktorú mali všetci účastníci aj fyzicky k dispozícii. V prvý deň boli na programe témy, ako definovanie rizika a jeho zložiek, činitele ovplyvňujúce jednotlivé zložky rizika, definovanie ochranných opatrení a výber ochranných opatrení či metódy určovania ochranného priestoru. Jiří Kroupa uviedol celú problematiku definovaním príčin poškodenia, ktorými môže byť úder blesku do stavby, úder blesku v blízkosti stavby, úder blesku do inžinierskych sietí, ktoré vstupujú do stavby, a úder blesku v blízkosti inžinierskych sietí, ktoré vstupujú do stavby.

Následne sa podľa toho rozdeľujú aj typy strát, ku ktorým môže v chránenej stavbe dôjsť – straty na ľudských životoch, verejných službách, nenahraditeľnom kultúrnom dedičstve a straty ekonomických hodnôt. Záver pracovnej časti prvého dňa tvorila diskusia a praktické vysvetlenie niektorých technických problémov z praxe. Účastníci sa po pracovnom programe zoznámili aj s niektorými ­odrodami vín Hontianskeho regiónu, ku ktorým dostali odborný ­výklad od jedného z ich miestnych výrobcov.

Druhý deň pokračoval seminár praktickou časťou, kde si mali účastníci možnosť prakticky vyskúšať vypracovanie analýzy rizika pre konkrétny objekt, navrhnúť ochranné opatrenia a zachytávaciu sústavu a vypočítať dostatočnú vzdialenosť s a vypočítať a definovať ochranný priestor zachytávacej sústavy a to všetko pomocou softvéru DEHNsupport. Aj na záver druhého dňa prebiehala živá diskusia o skúsenostiach z praxe, ako aj k odprednášaným a prakticky odskúšaným postupom manažérstva rizika podľa normy STN EN 62305-2.

O svojich skúsenostiach z praxe v oblasti riešenia ochrany pred bleskom a prepätím sa pre ATP Journal podelil Jiří Kroupa aj v krátkom videu, ktoré si môžete pozrieť na www.atpjournal.sk/video