Stredná odborná škola v Starej Turej, ktorá stavia na päťdesiatročných tradíciách, je mladá duchom a nabitá modernými technológiami. V štvorročnom štúdiu s maturitou pripravuje väčšinu žiakov na prax v odboroch elektrotechnika a informačné technológie a menší počet pre strojárstvo a ekonomické a grafické odbory. Hoci má škola sídlo v relatívne malom meste, vo svojom segmente má veľmi dobré meno v republike. Konali sa tu napríklad celoštátna prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti, celoštátna konferencia Infovek, prvá celoslovenská konferencia Microsoft IT Academy so zahraničnou účasťou alebo spoluorganizovali celoštátne kolo súťaže ZENIT v elektronike, programovaní aj strojárstve.

V elektrotechnických odboroch sa žiaci okrem iného vzdelávajú aj v oblasti komplexných moderných elektroinštalácií, k čomu patria ­domové elektroinštalácie, počítačové a dátové siete, zabezpečovacie a kamerové systémy, osvetľovacia technika, telefóny a dorozumievacie zariadenia, vzdialené ovládanie a iné. Prirodzenou integráciou väčšiny týchto systémov sú inteligentné elektroinštalácie. Obrovskou výhodou v tejto škole je, že problematika sa tu učí nielen teoreticky, ale aj prakticky v modernom laboratóriu. Ide o špecializovanú miestnosť na praktické vyučovanie inteligentných elektroinštalačných systémov, ktorú vybudovali ako prví na Slovensku vďaka spolupráci s ABB.

Riaditeľ školy Ing. Milan Duroška o novinke v škole nadšene ­hovorí: „Vyučujeme v menšej miere tzv. klasickú elektroniku, elektrotechniku, ktorá už čoskoro prestane existovať, ale sústreďujeme sa na ­moderné technológie vrátane inteligentných inštalácií. Lebo ak niekto dnes argumentuje, že je to dobré, ale investične náročné, tak situácia bude istotne úplne iná za dva či štyri roky, keď naši žiaci budú odchádzať zo školy do praxe. Klasické inštalácie splnili svoju úlohu, ale dnes to bez počítača už nejde. Na druhej strane, hovorím žiakom, nemáme ani odbor „internetový poflakovač“, ­neučíme ­žiakov iba „mlátiť“ do klávesnice, ale aplikujeme ­počítače tam, kde patria – čiže do ­moderných technológií.

A musí byť niekto, kto ich bude vedieť projektovať, ­robiť, opravovať, nasadzovať do praxe. Toto ­vyučujeme, a preto sme išli aj do tejto technológie, ktorú považujeme za perspektívnu a modernú. Otvorenie laboratória je mimoriadna udalosť. Jednak ide o technológiu budúcnosti a jednak je to zhmotnenie myšlienky, po ktorej volá aj naše ministerstvo: prepojenie školy a praxe. Už Konfucius kedysi hovoril: „Čo počujem, to zabudnem, čo vidím, to si zapamätám, ale čo robím, to pochopím.“ A my chceme, aby žiaci problematiku, ktorú sa tu učia, aj naozaj pochopili.“

Podľa darovacej zmluvy, ktorú v Starej Turej podpísali riaditeľ ­školy a generálny riaditeľ ABB, s. r. o., Marcel van der Hoek, ABB ­venuje škole výbavu laboratória – demonštračné panely klasickej inštalácie, inteligentného systému Ego-n®, softvérové vybavenie, ako aj ďalšie panely so vzorkami dizajnov. Zároveň ABB bezplatne vyškolila ­piatich certifikovaných učiteľov a vníma tento dar ako ­investíciu do budúcej generácie elektrotechnikov. „Sme osobitne otvorení spolupráci so školami, ktoré pripravujú ­mladých ľudí na prácu s novými technológiami. Na Slovensku, po už zabehnutej, tradične dobrej spolupráci s vysokými školami STU v Bratislave aj TU v Košiciach, sa v poslednom období sústredíme na stredné školy.

Takže sme radi tejto „prvej lastovičke“, po ktorej, dúfame, budú nasledovať ďalšie...“, povedal v príhovore Marcel van der Hoek. S postupným rozvojom inteligentných elektroinštalácií a ich praktických realizácií na slovenskom trhu rastie aj potreba špecialistov na aplikáciu takýchto projektov v praxi. Spolupráca SOŠ v Starej Turej a spoločnosti ABB je pozitívnym krokom do budúcnosti – je totiž viac ako isté, že nástup nových technológií sa zrýchľuje a ich praktická výučba je dobrým signálom ich ďalšieho napredovania.

Juraj Genčanský
jgencansky@pro.sk