Obr. Karel Máslo zo spoločnosti ČEPS, a.s., hovoril o budúcnosti európskych prepojených sústav

Na podujatí sa zúčastnilo 183 slovenských aj zahraničných odborníkov v sektore energetiky. Úvodné slovo patrilo garantovi podujatia prof. Ing. Františkovi Janíčkovi, PhD., riaditeľovi Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý prítomným priblížil ciele podujatia vo väzbe na hlavné európske a svetové trendy, ktoré ovplyvňujú rozvoj energetiky a elektroenergetiky na Slovensku.

V rámci plenárnych prednášok počas slávnostného otvorenia podujatia zazneli vyžiadané príspevky významného jadrového energetika Tibora Mikuša o úlohe jadrových elektrární v energetickej politike krajiny, Karola Kósu zo spoločnosti SEPS, a. s., o rozvoji prenosovej sústavy v nasledujúcej dekáde, Zoltána Kovácsa zo spoločnosti Relko, spol. s r. o., o bezpečnostných analýzach ťažkých havárií jadrových elektrární, Karla Másla zo spoločnosti ČEPS, a. s., o budúcnosti európskych prepojených sústav, Andreja Hanzela z Centra pre vedu a výskum, s. r. o., o technických pravidlách prevádzkovania veľkých synchrónnych prepojených sústav a prednáška českého odborníka Vítězslava Bendu z ČVUT v Prahe o súčasnom stave vo vývoji fotovoltických systémov.

Po odbornom začiatku podujatia nasledoval spoločenský banket, ktorý bol miestom udeľovania už tradičných ocenení Osobnosť elektroenergetiky. Tento rok prevzali ocenenia Ing. Juraj Elenič za zásluhy o rozvoj elektro­energetiky na Slovensku, Ing. Zoltán Kovács, CSc., za zásluhy o rozvoj elektroenergetiky a vedeckovýskumnej spolupráce v oblasti jadrovej energie, Ing. Ladislav Lörinc za zásluhy o rozvoj elektroenergetiky na Slovensku a Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD., za zásluhy o rozvoj elektroenergetiky a za zásluhy o budovanie jadrových elektrární na Slovensku.

Na slávnostnom večeri sa zároveň odovzdali diplomy a ocenenia autorom troch najlepších prezentovaných doktorandských vedeckých príspevkov. V rámci konferencie EEE si ocenenie prevzali Ing. Jozef Bendík a Ing. Matej Cenký z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. V rámci konferencie CPS bol ocenený Ing. Piotr Pruski zo Sliezskej technickej univerzity Gliwice v Poľsku. V rámci konferencie OZE si ocenenie prevzala Ing. Alexandra Sládková z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.
Druhý aj tretí deň podujatia boli na programe rokovania a prednášky v jednotlivých sekciách konferencií EEE (Energetika, ekológia a efektívnosť, Inteligentné siete), CPS (Riadenie v energetike) a OZE (združená sekcia s názvom Slnečná energia/Všeobecné aplikácie OZE).

Účastníci a hostia konferencie mali možnosť využiť popoludnie druhého dňa na výlet do jedinečného ekologického rezortu pod Vysokými Tatrami Aquacity Poprad, ako aj na prechádzky v krásnom vysokohorskom prostredí. Sprievodným programom počas celého podujatia boli aj prezentačné jazdy elektromobilom OPEL AMPERA a ukážky činnosti bezpilotných dronov.

Príprava podujatia bola možná aj vďaka finančnej, vecnej a mediálnej podpore partnerov a mediálnych partnerov. Osobitná vďaka patrí generálnym partnerom, ktorými boli Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Slovenské elektrárne, a. s., a Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

-tog-