Úvodné slovo konferencie patrilo prezidentovi spoločnosti IPA Slovakia pánovi Jánovi Košturiakovi, ktorý pomenoval hlavné ciele konferencie. Ponúknuť účastníkom konferencie: 

 • získanie nových inšpirácií a myšlienok,
 • získanie nových kontaktov,
 • získanie poznatkov o nových trendoch a budúcom vývoji.

Inšpirácie od najlepších. Automotive a špičkové systémy

Zdeněk Przybyla, generálny riaditeľ Continental Automotive System, sa vo svojom príspevku na tému Tímová práca a rozvoj ľudí zameral na aktuálne problémy výrobných spoločností, kde už nie je možné vytvárať 4 až 5 úrovňovú riadiacu hierarchiu s motivačným systémom zameraným na výkon jednotlivca, ale ponúkol riešenie, ktorým je vytváranie plochých organizačných štruktúr s maximálne 3 úrovňami riadenia. Takýto systém odporúča rozšíriť o motivačný systém, ktorý vedie zamestnancov k tímovej spolupráci. V rámci prezentácie odzneli praktické návody pre implementáciu tímovej spolupráce (časová postupnosť, prínosy, štandardy, odmeňovací systém, výber jednotlivých členov tímu).

„Motivácia zamestnancov už nemôže byť len prestávka, alebo koniec zmeny, ale konkurencieschopný výkon v tíme, ktorý zaistí budúce zákazky a prácu pre všetkých členov tímu.“ Zdeněk Przybyla, Generálny riaditeľ spoločnosti Continental Automotive System.

Medzi najväčších zamestnávateľov v regióne Žilina patrí spoločnosť KIA Motors Slovakia, ktorá zamestnáva viac ako 3000 zamestnancov. Senior manažér Dušana Dvořák, sa venoval trom základným pilierom výroby. Kvalita – Flexibilita – Produktivita. Počas vystúpenia boli prezentované strategické zámery spoločnosti, ktoré sú postavené na konkurenčnej výhode ako je rozvoj ľudských zdrojov, vysoká kvalita a flexibilita a nové atraktívne modely. V oblasti produktivity práce sa v roku 2009 zamestnanec svojou prácou podieľal na výrobe jedného automobilu 20 hodín. V roku 2010 to bolo 18 hodín na jeden automobil. Pritom takt výroby je pre montáž 60 jednotiek za hodinu. Na kvalitu výrobkov dohliada viac ako 280 zamestnancov.

Účastníci konferencie sa mohli na konkrétnom príklade presvedčiť, že aj veľké spoločnosti sa môžu dostať do vážnych problémov. Vhodnými postupmi, s podporou zamestnancov a dodávateľov je možné spoločnosť ozdraviť. Na tému Z LEGO krize během světového boomu k LEGO boomu během světové krize diskutoval Technický riaditeľ Martin Týče. V období rokoch 2005 až 2007 spoločnosť prešla transformáciou, ktorá znamenala zameranie sa na hlavné výrobné procesy, outsourcing podporných procesov (lisovanie, balenie), zmena v orientácii na zákazníka, zníženie počtu zamestnancov, zameranie sa na kalkulácie a zníženie nákladov na vyrobenú jednotku a vytvorenie rozpočtu pre všetky strediská. Všetky tieto kroky vyústili do nastavenia prvých cieľov. V procese transformácie bol zlomový rok 2008, kedy spoločnosť zavádza:

 • proces SQDCP (Safety – bezpečnosť, Quality – kvalita, Delivery – doručenie, Cost – náklady, People – ľudia),
 • sledovanie kvalitatívnych odchýlok,
 • proces neustáleho zlepšovania procesov výroby, údržby a skladového hospodárstva,
 • proces sledovania a vyhodnocovania procesu na hodinovej báze.

Vladmír Smolka, generálny riaditeľ a Ivan Blažek, Kaizen Expert, Norma Czech svoju prezentáciu na tému Americké inšpirácie obohatili o zaujímavú video ukážku z prostredia zavádzania metódy Kaizen v spoločnosti Norma Americas. „V Norma Americas a v Norme Group, je to 3 až 5 dňová udalosť“ povedal V. Smolka, ktorý navyše dodal, že 1. deň priebehu metódy Kaizen je venovaný školeniu tímu. Zároveň je potrebné sa uistiť, že všetci v závode, plánovači, nástrojáreň, sklad, manažment a ktokoľvek potrebný, sú informovaní. Medzi kritické faktory úspechu patrí komunikácia, dobre naplánovaný priebeh, vzájomná informovanosť, správny výber pilotných projektov, správny výber tím lídra a členov tímu ako aj dostupnosť ostatných zdrojov. Dôležitý prvok pre úspešné dosiahnutie je aj dobre nastavená eskalačná procedúra, pri poskytnutí podpory vo fáze „Po“ zavedení opatrení.

Ako sa dostať z krízy výkonnosti? Ako zvýšiť produktivitu?

Jaroslav Mervart, riaditeľ Chemosvit Folie - Kľúčové faktory úspechu
„Kvalita, flexibilita a trvalé zlepšovanie ako základ pre dlhodobú perspektívu“. Požiadavky zákazníkov sa dajú rozdeliť v základe podľa ceny, kvality, spoľahlivosti dodávok a servisu, inovatívnosti. Tieto kategórie zákazníkov nútia trvale znižovať náklady ako v rámci firmy, tak aj v celom dodávateľsko-odberateľskom reťazci, stabilizovať kvalitu opakovaných dodávok, plnenie dohodnutých termínov, rýchle reakcie na mimoriadne situácie, inovovať dizajn, nové druhy obalov, sledovanie trendov. Pritom trend v oblasti veľkosti objednávok jednoznačne smeruje k znižovaniu výrobných dávok.

Ako príklad boli uvedené zmeny v legislatíve v oblasti potravinárskeho priemyslu, ktoré nútia výrobcov optimalizovať skladové zásoby a tento tlak sa prenáša do znižovania objemu výrobných dávok. V oblasti neustáleho zlepšovania procesov sa spoločnosť zameriava na mapovanie toku hodnôt, procesov, vizualizáciu vybraných parametrov na výrobných strediskách, rozpad strategických cieľov na nižšie stupne riadenia, školenia manažmentu, školenia manažmentu na tému „Prevádzková dokonalosť a tímová práca“ (MSYS), školenie metodiky SixSigma (green-belt) pre vybraných pracovníkov spojené s riešením konkrétnych projektov zlepšovania procesov (MSYS), snímkovanie procesu výroby HTL valcov a projekt SMED so zameraním na stredisko hĺbkotlače,“ uviedol J. Mervart.

Martin Ľach, výkonný riaditeľ, Strojchem, a. s. vystúpil s prednáškou Trvalé zvyšovanie výkonu v spoločnosti Strojchem, a.s. Vo svojej časti príspevku uviedol východiskový stav spoločnosti:

 • čisto strojárenská výroba,
 • časovo náročné termíny pre výrobu,
 • vysoké výrobné a režijné náklady,
 • spoľahlivá technická dokumentácia.

Zaujímavo, ale trefne poznamenal, že ako prvé „prepustili“ zamestnancov Sato, Samo a Treba. Za kľúčový faktor úspechu považovali robiť zmeny so správnymi ľuďmi. Výber správnych ľudí so sebou priniesol odpor zamestnancov, ktorí považovali svoje miesto za „zaslúžené“, získanie nových ľudí s prílevom nového know-how a „vytiahnutie“ mladých ľudí z robotníckych pozícií. Nové zmeny sa týkali zmien v pracovných postupoch s dôrazom na procesné riadenie s jasnými kompetenciami a zodpovednosťami, vytvorení pozície lídrov. V oblasti ľudských zdrojov bolo ťažiskové získanie a motivovanie strednej úrovne riadenia, pre ktoré sa definovali splniteľné ciele s primeraným tlakom na ich plnenie.

Dôležitý prvok v riadení na strednej úrovni riadenia bolo aby, vyvíjaný tlak bol vhodným spôsobom prenášaný a komunikovaný smerom k podriadeným. Bolo potrebné nastaviť účinný systém odmeňovania, ktorý v základe kopíroval pomer medzi fixnou a variabilnou zložkou 70:30. V rámci zvyšovania výkonnosti boli ďalej optimalizované kroky opakovanej zákazky, vytvorený nový katalóg normatívov, vykonané zmeny v technologických postupoch, zmeny v plánovaní, prehodnocované kapacity strojov. V oblasti kvality boli zavedené overovacie série, FMEA, reporting nekvality až k zdroju a vykonávané neohlásené audity.

Operatívnemu riadeniu sa vo svojom príspevku venoval pán Miroslav Marek, konateľ zo spoločnosti Centrum průmyslového inženýrství, ktorý takýto systém riadenia vidí na jednej strane ako spôsob priameho riadenia a podpory pracovníkov v podnikových procesoch a na druhej strane ako dôležitý nástroj tímovej práce a zlepšovanie procesov. Zdôraznil, že s témou úzko súvisí tímové odmeňovanie, vyhodnocovanie produktivity práce na dennej báze a zavedené štandardy. Pritom kontrolná a vyhodnocovacia úroveň musí byť rozdelená do viacerých úrovní. Prvá a druhá úroveň (členovia tímu, majstri, technológ, mechanici) v rámci operatívneho riadenia zachytáva problémy, hľadá príčiny , navrhuje a realizuje riešenia, tretia až piata (vedúci riadiaceho tímu, výrobný manažér, riaditeľ) kontroluje fungovanie systému a vytvára potrebnú podporu. Pritom všetky úrovne kontrolujú dodržiavanie stanovených štandardov.

Jaroslav Drahoš, majiteľ a produktový manažér spoločnosti FINIDR predniesol prednášku s názvom Systematický postup zvyšovania výkonnosti. Spoločnosť patrí medzi najväčších výrobcov kníh v Českej republike. Popri svojej podnikateľskej činnosti, sa spoločnosť venuje výučbe študentov na strednej odbornej škole v Českom Těšíně, ako aj ďalším aktivitám v rámci podpory regiónu. V úvode prezentácie pán Drahoš konštatoval, že medzi hlavné hrozby v podnikaní patria: extrémny prebytok ponuky voľných kapacít nad dopytom (každoročný tlak na znižovanie ceny), klesajúca životná úroveň (peniaze budú iba na základné potreby, knihy to však nebudú), digitálna kniha, digitálny papier, digitálna tlač, a negatívny trend záujmu mladej generácie o čítanie.

„Všetci chcú zisky, obrat, ale čo mám spraviť aby to tak bolo?“

Postup zvyšovania výkonnosti podniku majiteľ spoločnosti rozdelil do etáp, kde nultá úroveň bola sprevádzaná búrlivým rozvojom. Prvú etapu pomenoval cestou štandardného podniku, ktorú realizoval s konzultačnou spoločnosťou. Nosné aktivity ako definovanie vízie a stratégie, definovanie modelu Balanced Scorecard, business plán, activity based sosting motivačný a odmeňovací systém znamenali pre spoločnosť nastavenie základných procesov podľa nových pravidiel. Poznamenal, že tvorbu cieľov a strategických dokumentov si musí vytvoriť každá spoločnosť samostatne, len tak budú reálne, merateľné a akceptované. Druhá etapa bola zameraná na neustále zlepšovanie procesov.

V rámci hodnotenia procesov z pohľadu pridanej hodnoty dospeli k názoru, že iba 5% aktivít vytvára hodnotu, ďalších 35% aktivít nevytvára hodnotu ale sú potrebné, až 60% aktivít nevytvára hodnotu a pre výrobu sú zbytočné. Výsledkom tejto etapy bolo zavedenie štíhlej výroby (redukcia nevýrobných časov, totálna produktívna údržba, program zvyšovania efektívnosti zariadení), štíhle pracovisko (kvalita v procese výroby, objektivizácia noriem, ergonómia). Posledná etapa znamenala pre spoločnosť vytvorenie systému vizualizácie výrobného procesu, ktorý je v podobe online informačného portálu priamo dostupný v kancelárii výrobných majstrov a majiteľa spoločnosti.

V rámci tohto bloku vystúpil aj pán Peter Pallo, člen predstavenstva spoločnosti Vital. Spoločnosť sa zaoberá výrobou nábytku na mieru. Uviedol, že ako rozhodujúci míľnik bolo strategické rozhodnutie v roku 2010 prestavenie firmy na individuálnu výrobu (od procesov obchodu, výroby a expedície). Základnými bodmi pre toto rozhodnutie bolo využitie slabých miest globálnej konkurencie a samotná segmentácia zákazníkov. Uviedol, že jednotlivé zmeny boli realizované na základe analýz úzkych miest (TPV a konštrukcia, cenotvorba, nevýrobné časy. Projektový manažment).

Pre analýzu konkurencie a analýzu trhu bolo nevyhnutné vykonať marketingový prieskum v rámci EÚ, analyzovať pracovné miesta a definovanie novej organizačnej štruktúry. Zásadné zmeny boli vykonané aj motivačnom systéme zamestnancov, ktorý vychádzal zo základnej myšlienky, zamestnanci musia byť odmeňované podľa dosiahnutých výsledkov (zisku). Výber konštrukčného systému a prepojenie na informačný systém zefektívnil proces zadania zákazky priamo do výroby. Zmeny boli vykonané aj vo výrobnom usporiadaní, a podstatné zmeny boli vykonané aj v projektovom manažmente.

Záver oficiálnej časti prvého dňa, bol venovaný inšpiráciám od malých podnikateľov. Do panelovej diskusie prijali pozvanie Jozef Kolba, Riaditeľ, Coba Automotive, Juraj Zima, Konateľ, Mkem a Július Berith, Prezident, Virtual Reality Media. Diskusiu moderoval prezident spoločnosti IPA Slovakia. V rámci diskusie odzneli podnetné názory, inšpirácie, rôzne návody vrátane tých ako sa nedostať do slepej uličky. Cieľom bolo povzbudenie malých podnikateľov k novým aktivitám a odvahe.

V rámci prvého dňa bol pre všetkých účastníkov pripravený večerný program, kde nechýbala terchovská muzika a vystúpenie folklórneho súboru. O zaujímavé zážitky z podnikania sa s nami podelil pán Jozef Mičo, ktorý je majiteľ spoločnosti Damit a pochádza z Terchovej. Dračie srdce, Jaškov sen, Jánošík, Bedári, Johanka z Arku, Kráľ zlodejov, Je těžké být Bohem, Kull dobyvateľ, Povstanie, Za nepriateľskou čiarou je výňatok z produkcie, kde pán Mičo so svojou skupinou priateľov a zamestnancov v jednej osobe pripravoval filmové kulisy. Zaujímavým spôsobom, s úsmevnými príbehmi, sprevádzaný premietaním foto dokumentácie a s nadšením prítomných preniesol do deja prípravy slovenského amerického, francúzskeho, nemeckého, českého či ruského filmu.

Existujú domáce recepty na úspech? Sú Baťove princípy náš jediný domáci vzor?

Prvá prezentácia druhého dňa konferencie patrila prezidentovi spoločnosti Elcom, pánovi Miroslavovi Karaffovi. Spoločnosť Elcom sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom registračných pokladníc, POS systémov a profesionálnych displejov a klávesníc. V úvode prezentácie pán Karaffa poznamenal, že víziu spoločnosti sa snažia zamestnancom prezentovať aj prostredníctvom porekadiel, ktoré v sebe obsahujú dôvtip, múdrosť a zámer.

 „Nikdy nedostaneš druhú šancu urobiť prvý dojem!“
„Kilo pekného a kilo škaredého výrobku stojí rovnako, ten prvý sa však ďaleko lepšie predáva“

Ďalej uviedol, že po definovaní cieľov, je potrebné špecifikovať ako to chcem dosiahnuť, s kým to chcem dosiahnuť a čo k tomu potrebujem. Uviedol, že pri porovnaní produktivity medzi obdobnými slovenskými a zahraničný spoločnosťami, je obrat na zamestnanca 554.000€, pritom na slovenského zamestnanca sa obrat pohybuje len na úrovni 49.000€. Pomer priemernej mzdy je 3.300€ ku 860€ v neprospech slovenského zamestnanca. Na vygenerovanie 1.000€ zisku v zahraničnej spoločnosti, sa mzdové náklady pohybujú na úrovni 15€. V slovenskej spoločnosti na získanie rovnakého zisku je potrebné vyplatiť zamestnancom až cca 60€. Zaujímavé porovnanie bolo aj z pohľadu času potrebného na rozbeh výroby plastových dielcov.

V zahraničí na rozbeh postačuje 1 týždeň. Domáce spoločnosti na to potrebujú jeden mesiac. Zaujímavá časť prezentácie bola venovaná kategorizácii zamestnancov do skupín ABC. Uviedol, že optimálny pomer je 20:70:10. Do A-skupiny zaradil najvýkonnejších zamestnancov (nositeľov know-how, lídrov), do B-skupiny zaradil zamestnancov s priemerným výkonom. Uviedol, že C skupinu zamestnancov je potrebné riešiť radikálne. Poznamenal, že do C skupiny patria aj noví zamestnanci. Ďalej uviedol, že do svojich projektových tímov zaraďujú aj zamestnancov z vonkajšieho prostredia (outsourcing), sú to prevažne odborníci určení na vyriešenie špecifického problému. V rámci diskusie odzneli aj názory, kde takéto využívanie kapacít môže priniesť aj negatívne prínosy.

Jozef Kočan, Potravinársky priemysel v EÚ, SR a v IDC Holding a.s. – Baťove princípy. V rámci príspevku odzneli porovnania vývoja makroekonomických ukazovateľov v segmente potravinárskeho priemyslu. Podľa pána Kočana, slovenský priemysel zaostáva za priemerom EÚ o približne 30%. Uviedol, že takéto zaostávanie je možné dohnať. Nadviazal na prezentáciu pána Mervarta, riaditeľa spoločnosti Chemosvit Fólie. Potvrdil, že vplyvom požiadaviek zákazníka na rôznorodosť výrobkov, je trend aj do budúcna objem jednej objednávky, na jeden typ fólie znižovať, a zvyšovať sa bude počet objednaných typov fólií. V rámci hodnotenia kľúčových indikátorov výkonnosti podniku uviedol, že počet zamestnancov v spoločnosti IDC Holding, medziročne klesá o 5%, pritom úroveň ziskovosti má pozitívnu trendovosť.

Rentabilita práce dosiahla v roku 2009 hodnotu 5.310€, pritom v roku 2010 to bola hodnota 5.692€. Pán Kočan konštatoval, že IDC Holding a.s. je dôkazom, že slovenský potravinársky podnik je schopný ziskovo fungovať aj bez akejkoľvek podpory štátu. Prezentoval, že v rámci organizácie sa snažia uplatňovať zásady, ktorými sa riadil Tomáš Baťa, ktoré zhrnul do nasledovných bodov: podnikanie považujú za službu spoločnosti, výroba musí slúžiť zákazníkovi, dôraz je potrebný klásť okrem iného aj na získavanie nových poznatkov a ich aplikáciu, vnímanie robotníka ako spolupracovníka a spolupodnikateľa, podnik je potrebné rozdeliť na samostatné hospodárske jednotky, kvalita výrobného procesu a kontrolné mechanizmy, stanovenie hierarchie, zodpovednosti a kompetencií, dôležitosť budovania sociálnej oblasti.

Ako jednoducho podporiť informačné toky vo výrobe

Ivan Brezovský, Produktový manažér a Jozef Mikulášik, produktový manažér zo spoločnosti Anasoft APR, prezentovali nástroj pre úspešné zoštíhlenie nákladov výroby. Úlohou manažmentu je prijímať rozhodnutie, ktoré si vyžaduje kvalitné a okamžité informácie. Úlohou výroby je vyrábať kvalitne, lacno a v požadovanom čase. Pre dosiahnutie týchto cieľov je potrebné zbierať a kontrolovať informácie. V úvode poznamenal pán Brezovský. Ďalej konštatoval, že počet zamestnancov, ktorí sa priamo podieľajú na výrobe má klesajúcu trendovosť, požiadavky produktivity a kvality sú stále vysoké. Riešením sú podľa pána Brezovského MES (manufacturing execution system) systémy. Prínosy z takéhoto systému sa dajú definovať v oblastiach plánovania, zdrojoch a logistike, údržbe, kvalite, genealógii. Okrem rozsiahlych možností reportingu prináša takýto systém do podniku prehľadnosť.

Róbert Hajduk, Key Account Manager, Ipesoft, Stanislav Kurek, Projektový manažér, IPA Slovakia prezentovali nástroj pre efektívne sledovanie strát produktivity – PM Toolkit a Manager.

„Odvaha poznať skutočnosť je kľúčová. Cestu k eliminácií strát už potom nájdete.“

V praxi sa často vyskytuje požiadavka na identifikovanie rozdielu medzi maximálnou kapacitou technologického vybavenia a skutočným vyťažením. Bez vzorkovania stavu zariadenia je takéto porovnanie nemožné. Identifikovaním úzkeho miesta vo výrobe sa často stáva, že riešenie končí návrhom na kúpu výkonnejšieho zariadenia.

PM Toolkit obsahuje alarmový modul (notifikácia odchýlok operátorovi z pohľadu rozdielu medzi plánovaným a skutočným stavom), modul zákazky (zadanie zákazky, aktuálny stav rozpracovania, plán, skutočnosť, vyhodnotenie), analytický modul (vyhodnotenie na základe zaznamenaných udalostí, času, návrh riešení, nápravné opatrenia). Jednotlivé zaznamenávané udalosti sú evidované na konkrétneho operátora. V závere prezentujúci uviedli hlavné prínosy z implementácie PM Toolkit a Manager: získanie údaje o prestojoch a výkone zariadení, odbúranie papierovania pri zaznamenávaní udalostí, získanie prehľadu o skrytých kapacitách, skrátenie výrobného cyklu, vizualizácia plnenie noriem, údržbárskych a technologických prestojoch.

Na základe úrovne diskusií zo strany účastníkov konferencie a na základe odovzdaných dotazníkov môžeme konštatovať, že organizačné zabezpečenie, príprava, odborná úroveň a praktický prínos konferencie bol na vysokej úrovni. V rámci vyhodnotenia dotazníkov bude aj v budúcností o takýto formát konferencie záujem. Pozitívna spätná väzba sa stala dobrým základom a povzbudením pre orgaizátorov pri organizovaní konferencií a odborných seminárov v nasledujúcom roku 2012. Z tých najväčších vyberáme:

 • 14.12.2011, Baťová sústava riadenia pre dnešný svet podnikania
 • 21.3. – 22.3.2012, Fórum praktickej údržby
 • 25.4.2012, Personalista ako partner riadenia spoločnosti
 • 24.5. – 25.5.2012, Život a podnikanie v nových časoch
 • 16.10. – 17.10. 2012, Výrobný manažment Inšpirácie-Kontakty-Trendy
 • 6.11.2012, Inovácie v personálnom manažmente

 

Ing. Roman Bače
Manažér vzdelávania IPA Slovakia
bace@ipaslovakia.sk