25 rokov inšpirácií alebo o čom sme písali v prvom čísle

Svet médií prešiel v posledných rokoch mimoriadne turbulentným obdobím. Od nástupu počítačov a internetu mnohí predpovedali zánik klasických foriem šírenia informácií – papierovej pošty, novín či kníh. Nestalo sa. Situácia sa nepochybne zmenila a spomínané klasické formy dopĺňajú stále tie sofistikovanejšie a modernejšie spôsoby – digitálne a virtuálne prostredie. Symbióza klasiky a moderny však prináša väčší efekt ako nekritické velebenie jednej z uvedených možností. Mať dobrý produkt a služby, vedieť ich predať a navyše prinášať cez ne úžitok iným, to je model dlhodobo udržateľného biznisu.
25 rokov inšpirácií alebo o čom sme písali v prvom čísle

Pred dvadsiatimi piatimi rokmi sa začal písať aj príbeh nášho odborného časopisu. V máji roku 1994 vyšlo jeho prvé tlačené číslo, ktoré po rozdelení Československa doplnilo a neskôr úplne nahradilo svojho predchodcu s oveľa bohatšou históriou – časopis Automatizace. Najprv ako dvojmesačník s názvom AT&P journal (Automatizácia – Teória a Prax) vychádzal v čierno-bielej verzii. Pri príležitosti 25. výročia vám prinášame krátky pohľad na jeho stránky a do príspevkov, ktoré v ňom boli uverejnené.

V úvode sa čitateľom prihovoril vtedajší docent Ján Murgaš z Katedry automatizovaných systémov riadenia EF SVŠT Bratislava, ktorý bol zvolený za prvého predsedu redakčnej rady časopisu. Vo svojom príhovore uviedol, že efektívne získavanie informácií je jednou z čŕt vyspelej spoločnosti. Význam časopiseckých informácií ako prostredia na výmenu informácií medzi výskumnou základňou a výrobou sa podľa neho nezmenil ani v dobe veľkých databáz a sieťových systémov. Predstavil aj základné ciele redakcie a redakčnej rady, medzi ktorými dominovala úloha zabezpečenia informovanosti odbornej verejnosti o možnostiach a prínosoch automatizácie, a to nielen vo výrobnej, ale aj v nevýrobnej sfére.

O automatizácii ako významnom fenoméne rozvoja spoločnosti písal v ďalšom príhovore prof. Václav Kalaš, jeden zo zakladateľov priemyselnej robotiky v Československu a vtedajší pracovník Katedry automatizácie a regulácie EF SVŠT Bratislava. Vyzdvihol základný rys novovznikajúceho časopisu, ktorým bola snaha skĺbiť oblasť teórie s priemyselnou praxou a prezentácia nových výrobkov z oblasti automatizácie či skúseností z aplikácií. Načrtol smery rozvoja v oblasti teórie aj praxe, ktorej predpovedal už vtedy búrlivý rozvoj. Predpovedal oveľa mohutnejšie využívanie štandardizovaných a otvorených systémov v riadení, automatizáciu procesov projektovania a konštruovania či inteligentných senzorických snímačov.

Za spoločnosť PPA Controll, a. s., ktorá sa stala jediným komerčným spoluzakladateľským subjektom časopisu AT&P journal, sa čitateľom prihovoril vtedajší predseda predstavenstva a generálny riaditeľ JUDr. Pavol Kollár. Ten predstavil najmä jej históriu, organizačnú štruktúru, ako aj zameranie a jednotlivé činnosti. Už od svojho vzniku sa PPA Controll, a. s., so svojimi dcérskymi spoločnosťami profilovala ako dodávateľsko-inžinierska organizácia poskytujúca svojim zákazníkom vyššie dodávky súborov riadenia technologických procesov vrátane prevádzkového rozvodu silnoprúdu pre všetky priemyselné odvetvia, energetiku, dopravu, vodné hospodárstvo či občiansku a bytovú výstavbu, a to všetko v duchu vtedajšieho hesla spoločnosti „Nesklam svojho partnera“.

Ďalšie strany prvého čísla AT&P journal boli venované prezentácii noviniek z oblasti automatizácie, merania a riadenia.

V článku s názvom Honeywell – v ústrety roku 2000 predstavila táto spoločnosť svoju históriu, oblasti výskumu a vývoja a distribuovaný riadiaci systém TDC3000. Za zmienku stojí skutočnosť, že to boli práve systémy Honeywell, ktoré v roku 1969 bezpečne prepravili vesmírny modul Apollo 14 k Mesiacu a späť na Zem. V roku 1981 systémy tejto firmy zabezpečovali aj let raketoplánu. Systém TDC3000 už vtedy poskytoval prostriedky na operatívne riadenie v reálnom čase a manažérske rozhodovanie. Komplexné funkcie systému dovoľovali súčasné riadenie aj optimalizáciu procesu.

Významný odborník českej automatizácie profesor Jaroslav Balátě z Katedry automatizácie a riadiacej techniky Technologickej fakulty v Zlíne patriacej pod VUT Brno sa vo svojom príspevku venoval skúsenostiam z návrhu automatizovaného riadenia centralizovaného zásobovania teplom. Už v úvode upozornil, že zložitý proces technológie výroby a dodávky tepla vyžaduje systémový prístup v riešení koncepcie automatizovaného riadenia.

Téme prepätia a jeho vplyvu na citlivé elektronické zariadenia sa venovali odborníci spoločnosti PPA Controll, a. s., konkrétne z jej banskobystrickej pobočky. Tí nazvali v miernom predstihu posledné desaťročie 20. storočia desaťročím multimediálnej elektronizácie. Všadeprítomná elektronika od PC až po riadiace systémy začala byť extrémne náchylná na výkyvy v napájacej sieti či prepätia vznikajúce z rôznych príčin. Aj preto v článku predstavili koncepciu ochrany pred prepätím podľa vtedy platnej normy ČSN 33 4010, ako aj riešenia spoločnosti Dehn+Söhne – DehnVentil, S- či SF-Protektor.

Okrem iného sa čitatelia dozvedeli aj informácie o skúšaní a certifikácii výrobkov uvádzaných do komerčného obehu z pera Ing. Miloslava Vargu, CSc., pracovníka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, spoločnosť HMH, s. r. o., prezentovala skúsenosti z realizácie presného polohovacieho systému pre pracovisko tvarového rezania laserom a svoje zameranie a produktové portfólio predstavila aj spoločnosť Omron prostredníctvom svojho zástupcu na Slovensku – spoločnosti ELSYS, spol. s r. o. Konfigurovateľný informačný a riadiaci systém pracujúci pod systémom reálneho času QNX, ako aj procesné regulátory KRGN a MSV opísala v ďalšom článku spoločnosť Trellis, a. s., a o svoje skúsenosti s návrhom riadiacich systémov pre strojné zariadenia sa podelila aj spoločnosť MicroStep, s. r. o. Inteligentný snímač počtu výrobkov predstavila spoločnosť Datalan.