Definície a úloha údržby

Základné pojmy

Definície základných pojmov všetkých druhov údržby a manažérstva údržby obsahuje európska norma EN 13 306 [4] „Údržba predstavuje kombináciu všetkých technických, kontrolných a riadiacich opatrení počas životného cyklu stroja s cieľom zachovania funkčnosti stavu tak, aby mohol spĺňať požadovanú funkciu.“ V norme EN 13 306 sú definované aj ďalšie základné pojmy a špecifiká typov a stratégií údržby. Kľúčovú úlohu v súčasnosti hrajú spoľahlivosť a pohotovosť vo výrobných aj relatívne odlišných technológiách (zdravotníctvo, letectvo, zbraňové systémy).

 Spoľahlivosť je všeobecná vlastnosť strojazariadenia spočívajúca v schopnosti plniť požadované funkcie pri zachovaní realizačných ukazovateľov v daných medziach v určitom čase podľa zadaných technických podmienok [6]. Spoľahlivosť je podľa STN EN13306 [4] (angl. dependability) súhrn vlastností používaných na opis ­použiteľnosti (pohotovosti) položky a faktorov, ktoré na ňu vplývajú, tzn. funkčná spoľahlivosť, udržiavateľnosť a podporiteľnosť údržby, teda používané všeobecné opisy bez kvantitatívnych charakteristík (obr. 1).

...

doc. Ing. Štefan Valenčík, CSc.

Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra výrobnej techniky a robotiky
stefan.valencik@tuke.sk

 

Celý článok sa nachádza v Dokumentoch na stiahnutie.