Organizácia údržby

Oblasti zúčastňujúce sa na procese údržby a ich podpora

Vyhodnotiť stav a formulovať požiadavky na údržbársko-opravárenské činnosti, pripraviť sa po materiálnej, technickej, personálnej a ekonomickej stránke a zrealizovať údržbu a po funkčných a prevádzkových skúškach uviesť do prevádzky opravený výrobný stroj je veľmi náročný počin vyžadujúci paralelné činnosti v troch oblastiach (obr. 1). Do prvej oblasti patrí plánovacia, organizačná a riadiaca, do druhej výkonná a do tretej materiálne (logistické) zabezpečenie. Tieto tri realizačné oblasti údržby tvoria nezastupiteľný celok, v ktorom je nevyhnutná tímová práca v rámci sekcií výrobného inžinierstva. Plánovanie, organizovanie a riadenie údržby tvorí súčasť celkovej infraštruktúry priemyselnej spoločnosti.

Centrom plánovania, ­organizácie a riadenia údržby je technické oddelenie (inžiniering alebo technológia), ktorého povinnosťou je:

  • organizovať a riadiť údržbu (preventívna údržba, príprava a ­rozvrh prác, zaznamenanie udalosti...),
  • analýza a štúdium príčin odstávok, určenie, ktorá je najnákladnejšia, čo je základnou príčinou a aké opatrenie sa má vykonať,
  • vypracovávať technické štúdie,
  • zabezpečiť kompletnú technickú dokumentáciu (výkresy, popisy, poznámky...).

Pracovisko (výkon) údržby je spravidla priradené výrobnej prevádzke (dielni) plánujúcej údržbu, prípadne na zabezpečenie údržby a opráv možno použiť pracovisko údržby z iných výrobných prevádzok.

...

doc. Ing. Štefan Valenčík, CSc.

Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra výrobnej techniky a robotiky
stefan.valencik@tuke.sk

 Celý článok sa nachádza v Dokumentoch na stiahnutie.