Proces údržby

Výrobné podniky menia stratégiu správania sa na trhu, aby odolali dynamike rastu hospodárskej, sociálno-politickej a technologickej zložitosti. V riadení výroby a využívaní výrobných procesov, strojov a systémov sa zvyšujú tlaky na náklady a udržiavateľnosť v dôsledku rozvíjajúcej sa zahraničnej konkurencie vrátane zavádzania nových predpisov, nových materiálov, technológií, služieb a komunikácií. Preto treba hľadať nové metódy a techniky na podporu koordinovaného vývoja strojárskej výroby a jej údržby/obnovy.

Špecifiká procesu údržby

Prvoradým cieľom pri určovaní optimálneho priebehu procesu údržby je minimalizovať súčet nákladov na údržbové práce a nákladov súvisiacich s ich realizáciou (redukcia výrobnej kapacity) [5]. Pri formovaní nákladovej funkcie na výkon údržby hrajú kľúčovú úlohu najmä tieto faktory (obr. 1)

...

doc. Ing. Štefan Valenčík, CSc. 

Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra výrobnej techniky a robotiky
stefan.valencik@tuke.sk

Celý článok sa nachádza v Dokumentoch na stiahnutie.