Analýza prevádzkyschopnosti stroja

Výkon údržby a opráv výrobných strojov sa opiera o základné informácie zamerané na technický stav stroja a jeho prevádzkové znaky, ako je napr. porucha, chyba a prevádzkyschopnosť. Ďalej je to základná báza metód a techník analýzy, údržby a opráv strojov a ich základných princípov a postupov, ktoré treba modelovo a situačne spracovať.

Posudzovanie chýb a porúch výrobných strojov

Definovanie atribútov prevádzkyschopnosti Hľadanou vlastnosťou stroja je jeho technický stav, t. j. súhrn vlastností, ktoré vystihujú jeho schopnosť vykonávať požadované funkcie v danom okamihu za stanovených podmienok jeho používania. Pri strojárskych výrobkoch to môže byť [5, 6]:

  • bezchybný stav, keď objekt zodpovedá všetkým požiadavkám stanoveným výrobno-technickou dokumentáciou,
  • prevádzkyschopný stav, keď je objekt schopný plniť stanovené funkcie a dodržuje hodnoty stanovených parametrov v medziach stanovených technickou dokumentáciou,
  • poruchový stav, pri ktorom objekt nie je schopný plniť požadovanú funkciu v medziach stanovených technickou dokumentáciou.

Z hľadiska rôznych možných stavov sa často používa aj tzv. dvojstavový model. Znamená to, že sa vždy uvažuje o dvoch základných, vzájomne sa vylučujúcich stavoch, a to o stave bezporuchovej prevádzky a stave poruchovom (o prestoji).

...

doc. Ing. Štefan Valenčík, CSc. 

Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra výrobnej techniky a robotiky
stefan.valencik@tuke.sk

Celý článok sa nachádza v Dokumentoch na stiahnutie.