Opravy v údržbe strojov

Na zabezpečenie funkcie súčiastky a na zachovanie jej rozsahu v procesoch údržby strojov využívame technológie opráv. Opravou, či už spôsobom výmeny, alebo renováciou, dosiahneme obnovu poškodenej súčiastky alebo skupiny súčiastok tak, aby bola ­z­hodná tvarovo s pôvodnou súčiastkou a obnovila sa jej funkcia, ­prevádzková schopnosť a bezpečnosť. Spôsoby renovácie strojárskych súčiastok sú rôzne, čo súvisí s tým, že renovácia preberá technologické postupy, materiály a zariadenia z výroby, ktoré vedú k vzniku vlastných pracovných typológií (základné, nadriadené) [4].

Predopravárenské aktivity

Kompetentnosť pri posudzovaní

Posudzovanie chýb a porúch výrobných strojov možno analyzovať na základe vlastných znalostí a skúseností jednotlivca. Vzhľadom na potrebnú objektivitu výsledkov by mali tieto záležitosti objasňovať predovšetkým znalci menovaní pre odbor strojárenstva so zameraním na všeobecné strojárenstvo, so špecializáciou na posudzovanie výrobných strojov, zariadení a systémov. Vylúčení nie sú odborní pracovníci špecializovaných ústavov technických vysokých škôl a vedeckí pracovníci pracovísk SAV. Obsahom ich práce by (okrem iných činností) malo byť hlavne zisťovanie a posudzovanie technického stavu strojov, zariadení a systémov s cieľom analýzy priebehu a príčin porúch alebo havárií.

Je zrejmé, že vypracovanie odborných posúdení, expertíz alebo znaleckých posudkov by nemalo byť ovplyvnené subjektívnymi názormi a postupmi každého jednotlivého experta alebo znalca. Ďalej je zrejmé, že na dosiahnutie cieľa, t. j. odpovedí na základnú otázku „Prečo došlo k poruche“, treba používať najmodernejšie prostriedky. Dôvodom najvyššej objektivizácie posudzovania chýb a porúch strojov a zariadení je skutočnosť, že táto činnosť má zásadný celospoločenský význam, hlavne pri ­haváriách strojov a zariadení, ktorých následkom je často čiastočné či trvalé poškodenie zdravia alebo ohrozenie života dotknutých osôb, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti prevádzkovaných strojov a zariadení.

...

doc. Ing. Štefan Valenčík, CSc.

Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra výrobnej techniky a robotiky
stefan.valencik@tuke.sk

Celý článok sa nachádza v Dokumentoch na stiahnutie.