Perspektívy údržby v strojárstve

Strojárska prax a údržba

Dynamika strojárskej výroby

Výroba je po celom svete radikálne ovplyvňovaná komplexnou ekonomickou, spoločensko-politickou a technologickou dynamikou. Tieto aspekty majú obrovský vplyv na správanie podnikov na trhu, v dôsledku čoho sa menia aj výskumné priority vedeckej komunity. Modifikácie v konštrukcii a využití nových výrobkov, medzi ktoré zaradzujeme aj zavádzanie nových materiálov, technológií, služieb a komunikácie, vyvolávajú tlak na náklady a na to, ako riešiť trvalú udržiavateľnosť pre významné priemyselné spoločnosti. Napríklad príchod kompozitných materiálov do leteckého a automobilového priemyslu si vyžiadal požiadavku na zložitejšie tvary výrobkov a ­dosiahnutie vyšších výkonov.

Zavedenie nových právnych predpisov do spracovateľského priemyslu s cieľom znížiť ekologickú záťaž výrobkov na životné prostredie má značný vplyv na výrobné procesy a má za následok vznik novej generácie výrobných zariadení a nástrojového vybavenia, vyznačujúcich sa vyššou energetickou účinnosťou. Okrem toho treba zvýšiť konkurencieschopnosť podnikov, čo vedie k výrobe výrobkov zložitejšej entity, napr. výrobkov fyzicky obohatených o autodiagnostiku (autoúdržbu) a činnosti v oblasti komunikácie (RFDI kódy). Hovoríme o novej generácii ­výrobkov označovaných ako adaptabilné výrobky, ktoré sú schopné riešiť adaptabilitu pre jednotlivé fázy životného cyklu (fázu vývoja ­ aalebo ich výroby), čím sa predlžuje a rozširuje ich funkčnosť v čase.

Príkladom toho sú tradičné NC stroje a nová generácia CNC strojov vybavovaná prvkami diagnostiky už vo fáze výroby. Keďže tradičné riešenie problémov nielen adaptability, ale aj udržiavateľnosti procesov dnes už nestačí, kľúčové je použitie nových riešení, najmä ak prvky diagnostiky priamo implementované do CNC stroja umožnia vo fáze jeho využívania aplikovať na stroji progresívne ­formy údržby (autodiagnostiku, diaľkovú údržbu, proaktívnu a diaľkovú diagnostickú údržbu strojov).

 

doc. Ing. Štefan Valenčík, CSc.

Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra výrobnej techniky a robotiky
stefan.valencik@tuke.sk

Celý článok sa nachádza v Dokumentoch na stiahnutie.