Na vytvorenie bezpečnostného systému na zaistenie ochrany objektu sa využíva viacero druhov ochranných opatrení, ktorých funkcie sú vzájomne prepletené a navzájom sa dopĺňajú. Ochranné opatrenia sa delia na:

 • Pasívne prvky ochrany/mechanické zábranné prostriedky
 • Aktívne prvky ochrany/technické zabezpečovacie prostriedky
 • Fyzická ochrana
 • Režimové a organizačné opatrenia

Pasívne prvky ochrany/mechanické zábranné prostriedky

Sú charakterizované mechanickými bariérami, ktoré zabezpečujú odradenie narušiteľa od úmyslu napadnúť chránený objekt a spomaľujú ho, resp. ho môžu zastaviť pri jeho ceste od okamihu napadnutia chráneného objektu až po dosiahnutie chráneného záujmu. Uplatnenie mechanických zábranných prostriedkov spočíva v ich mechanickej pevnosti, odolnosti použitých materiálov s nadväznosťou na ostatné druhy ochrany (napr. poplachové systémy).

Aktívne prvky ochrany/technické zabezpečovacie prostriedky

Sú to prostriedky, ktoré zabezpečujú signalizáciu vniknutia alebo pokusu o vniknutie narušiteľa (neoprávnenej osoby) do stráženého priestoru. Základnými technickými prostriedkami ochrany sú systémy na kontrolu a riadenie vstupu, elektrický zabezpečovací systém, kamerový bezpečnostný systém a pult centralizovanej ochrany.

Systém kontroly vstupov (angl.: Access Control System) je systém obsahujúci všetky konštrukčné a organizačné opatrenia, ktoré sa týkajú zariadení nutných pre riadenie prístupu (STN EN 50133-1). Systém kontroly vstupov (SKV) slúži podľa STN EN 50133-7 na rozhodnutie:

 • kto má poskytnutý vstup,
 • kde môže byť prístup získaný,
 • kedy je prístup získaný,
 • s cieľom minimalizovať riziko nepovoleného vstupu.

Elektrický zabezpečovací systém (EZS) (angl.: Intruder Alarm System) je poplachový systém na detekciu a indikáciu prítomnosti, vstupu alebo pokusu narušiteľa vstúpiť do chráneného priestoru. Tiesňový poplachový systém (TPS) (angl.: Hold-up Alarm System) je poplachový systém, ktorý poskytuje používateľovi prostriedky na zámerné generovanie tiesňového poplachového stavu. Elektrický zabezpečovací a tiesňový poplachový systém (EZS/TPS) (angl.: Intrusion and Hold-up Alarm System) je kombinovaný elektrický zabezpečovací systém a tiesňový poplachový systém. Elektrický zabezpečovací a tiesňový poplachový systém môže pozostávať z viacerých podsystémov.

Kamerové bezpečnostné systémy sú systémy známe pod skratkou CCTV (angl.: Closed Circuit Television System) avšak v súčasnosti sa začína používať pojem VSS – Video dohľadový systém (angl. Video Surviellance Systém), ktorý je všeobecnejší, pričom CCTV systémy sú jeho súčasťou. Ide o systém skladajúci sa z kamerového vybavenia, úložiska, monitorovacieho zariadenia a súvisiacich zariadení pre účely prenosu obrazu a ovládanie. Systém sa môže skladať z analógových alebo digitálnych prvkov a tiež zo softvéru. Účelom kamerového bezpečnostného systému je snímanie obrazu sledovanej scény resp. dohľad nad chráneným priestorom. Pod dohľadom nad chráneným priestorom je možné chápať (STN EN 62676-1-1): monitorovanie, detekciu, pozorovanie, rozpoznanie, identifikáciu, vyšetrovanie.

Pult centralizovanej ochrany (PCO) (angl.: Alarm Receivig Centre) alebo Monitorovacie a poplachové prijímacie centrum (MPPC) je trvalo obsluhované pracovisko, do ktorého sa prenášajú informácie o stave jedného alebo viacerých EZS/TPS. MPPC je miesto (časť) objektu, PCO je prostriedok (súbor zariadení).

Fyzická ochrana

Je určená na zabezpečenie dohľadu, včasného zásahu a zadržanie narušiteľa objektu a chráneného priestoru. Môžu ju vykonávať príslušníci ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, zamestnanci súkromných bezpečnostných služieb (formou vlastnej ochrany alebo komerčne – outsourcing).

Režimové a organizačné opatrenia

Sú to opatrenia, ktoré je potrebné prijať, aby boli vlastnosti predchádzajúcich ochranných opatrení využívané v plnej miere a neboli oslabované, prípadne anulované ľudským faktorom.

Prostriedky určené na ochranu objektov sa využívajú v troch základných ochranných zónach:

 • Obvodová ochrana – okolie chráneného objektu, jeho obvod (perimeter), ktorý môže byť vymedzený prírodnou (vodné toky) alebo umelou hranicou (plot, stena a iné). Základným faktorom je priestorové oddelenie chráneného objektu od vonkajšieho prostredia.
 • Plášťová ochrana – zabraňuje narušeniu plášťa objektu a jeho všetkých otvorových výplní. Použité prvky sú určené predovšetkým na ochranu stavebných otvorov budovy (dvere, okná atď.). Do tejto časti patrí aj ochrana samotných stien, podláh, stropov a striech budov, ktoré môžu byť objektom útoku.
 • Predmetová ochrana – zabezpečuje ochranu predmetov v chránenom objekte, predmetov uložených v úschovných zariadeniach v jednotlivých záujmových miestach objektu. Chránenými predmetmi môžu byť dokumenty, finančná hotovosť a iné dôležité listiny a cenné predmety

Jednotlivé spomínané ochranné opatrenia a prostriedky majú svoje špecifiká. Ich podrobnejším charakteristikám bude venovaná nasledovná séria článkov, ktorá by mala poskytnúť stručný prehľad o problematike ochrany objektov a prostriedkoch využiteľných na takúto ochranu, technických predpisov a zákonov venovaných tejto oblasti.

Literatúra

[1] STN EN 62676-1-1 Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 1-1: Požiadavky na obrazové systémy
[2] STN EN 50131-1 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy. Časť 1: Požiadavky na systém
[3] VEĽAS, A.: Elektrické zabezpečovacie systémy - ich aplikácie do inteligentných budov. Bezpečnostní workshop „Vliv technologií inteligentních budov na zajišťění bezpečnosti objektů“. Pragoalarm 26.2.2009. Praha, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FAI, 2009. recenzovaná, pozvaná prednáška, 6s. ISBN 978-80-7318-799-6.
[4] HOFREITER L. at al., Ochrana objektov kritickej dopravnej infraštruktúry, Žilina : Žilinská univerzita, 2013. 237 s. ISBN 978-80-554-0803-3.
[5] MACH, V.: Bezpečnostné systémy – Mechanické zábranné systémy, Žilina : Žilinská univerzita ISBN 978-80-970410-6-9

Ing. Vlastimil Mach, PhD.
Ing. Martin Ďurovec
Ing. Anton Šiser
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Katedra bezpečnostného manažmentu
vlastimil.mach@fbi.uniza.sk 
martin.durovec@fbi.uniza.sk 
anton.siser@fbi.uniza.sk