Presunom do prostredia cloud rešení môžu poskytovatelia a používatelia systémov SCADA výrazným spôsobom znížiť náklady, dosiahnuť vyššiu spoľahlivosť a rozšíriť funkcionalitu. Okrem eliminácie nákladov a problémov spojených s hardvérovom a IT infraštruktúrou SCADA na báze cloud umožňujú používateľom zobrazovať údaje na zariadeniach, ako sú inteligentné mobilné telefóny či tablety, a využívať aj SMS či e-maily.

Spoločnosť InduSoft, ako aj mnohé ďalšie poskytujú softvér a služby SCADA pre spoločnosti, ktoré chcú na dislokovanie svojich aplikácií využívať vlastnú IT infraštruktúru, cloud alebo kombináciu týchto dvoch možností. InduSoft poskytuje konzultácie a poradenstvo pre zákazníkov, aby im pomohla zvoliť to najlepšie riešenie v uvedenej oblasti, ktoré bude zodpovedať špecifickým potrebám a rozsahu ich podniku. Cloud riešenia môžu byť verejné alebo privátne.

Verejnú cloud infraštruktúru vlastní organizácia a za odplatu ju poskytuje verejnosti ako službu. Privátnu cloud infraštruktúru formálne používa konkrétny zákazník. Môže ju spravovať zákazník alebo tretia strana, môže byť umiestnená u zákazníka alebo aj mimo jeho sídla (prevádzky). Hybridné cloud riešenia sa skladajú z privátnych a verejných cloud riešení, ktoré si zachovávajú jedinečnosť do nej patriacich objektov, ale tie sú zároveň vzájomne prepojené štandardizovanými alebo špeciálne vytvorenými technológiami. Vďaka nim možno uskutočňovať prenos údajov a aplikácií.

Výpočtové systémy na báze cloud môžu podporovať aplikácie SCADA dvomi spôsobmi:

  • aplikácia beží priamo na mieste prevádzky, je priamo spojená s riadiacou sieťou a posiela informácie do cloud, kde sa ukladajú a spracúvajú,
  • celá aplikácia beží v prostredí cloud a je vzdialene pripojená do riadiacej siete.

Prvá z uvedených metód je najrozšírenejšia a je zobrazená na obr. 1.

Funkcie riadenia aplikácie SCADA sa vykonávajú len prostredníctvom riadiacej siete. Avšak aplikácia SCADA je pripojená aj k službe bežiacej v prostredí cloud, ktorá umožňuje vzdialeným používateľom nielen pristúpiť k aplikácii, ale aj využívať vizualizáciu či reportingy. Tento typ aplikácie sa často nasadzuje pri využití verejnej cloud infraštruktúry.

Implementácia na obr. 2 je zase vhodná pre distribuované aplikácie SCADA, kde nie je nasadenie jedného, lokálneho systému SCADA praktické. Regulátory sú do aplikácie, ktorá celá beží v cloud prostredí, pripájané pomocou siete WAN. Tento typ aplikácie sa často nasadzuje pri využití privátnych alebo hybridných cloud architektúr.

Vybrané služby

Väčšina odborníkov rozdeľuje služby poskytované v cloud prostredí na tri kategórie:

  • infraštruktúra ako služba (IaaS),
  • platforma ako služba (PaaS),
  • softvér ako služba (SaaS).

Najrozšírenejším a najprepracovanejším modelom služby je IaaS, napr. Amazon Web Services. IaaS umožňuje poskytovateľovi služby nasadiť a prevádzkovať u zákazníka štandardne dostupný softvérový systém SCADA, ktorý by mohol bežať na jeho vlastnej IT infraštruktúre. IaaS umožňuje zabezpečiť virtuálne servery, ukladacie priestory, siete a iné základné výpočtové prostriedky podľa požiadaviek  a potrieb zákazníka. Používateľ platí len za využívanú kapacitu  a ak je to nevyhnutné, môže si pripojiť ďalšiu potrebnú kapacitu. Používateľ nespravuje alebo neriadi cloud infraštruktúru bežiacu  v pozadí, avšak má pod kontrolou operačný systém, disky, nainštalované aplikácie a vyberá sieťové prvky, napr. hlavné ochranné brány (firewall).

PaaS, ako sú napr. Azure od Microsoft alebo Google Apps, je množina nástrojov na vývoj softvéru alebo produktov bežiacich v infraštruktúre poskytovateľa. Vývojári využívajú tieto nástroje na vytváranie aplikácii cez internet. Používateľ nespravuje ani neriadi v pozadí bežiacu cloud infraštruktúru, avšak spravuje nasadené aplikácie  a konfigurácie prostredia týchto aplikácií. PaaS využívajú používatelia, ktorí vyvíjajú svoje vlastné systémy SCADA a chcú to robiť  v bežne dostupnej vývojovej a runtime platforme.

SaaS, napr. webový e-mail, umožňuje používateľom využívať aplikácie poskytovateľa bežiace v cloud infraštruktúre, a to na rôznych koncových zariadeniach, ako je tenké klientske rozhranie v podobe webového prehliadača. Používateľ nespravuje ani neriadi v pozadí bežiacu cloud infraštruktúru, ale jednoducho platí poplatky za používanie aplikácie.

Dodávatelia systémov SCADA sú opatrní pri využívaní modelu služieb SaaS vo svojich ťažiskových aplikáciách. To sa však môže vďaka úplnej jednoznačnosti prínosov cloud riešení čoskoro zmeniť. V súčasnosti začali dodávatelia systémov SCADA prinášať určité aplikačné komponenty a funkcie pre SaaS, ako je vizualizácia či reportovanie historizačných údajov.

Pokračovanie v ďalšom čísle.

Zdroj: Combs, L.: Cloud Computing for SCADA. InduSoft, White Paper 2013. [online]. Citované 5. 1. 2014.