Čo je to prevádzková dokonalosť?

Podľa definície Inštitútu pre prevádzkovú dokonalosť (Institute of Operational Excellence) sa prevádzková dokonalosť dosiahne vtedy, keď „každý zamestnanec môže vidieť tok hodnoty k zákazníkovi a opraviť tento tok skôr, ako sa pokazí“. V praxi to znamená, že spoločnosť s prevádzkovou dokonalosťou je vo svojom jadre schopná poskytnúť svojim zákazníkom najlepšiu možnú hodnotu. S týmto cieľom sa kladie dôraz na kvalitu produktu alebo služby a na proces vytvárania a dodania zákazníkovi.

Prevádzková dokonalosť sa vzťahuje na každú úroveň organizácie a umožňuje ľuďom na všetkých úrovniach vykonávať zmeny, aby sa zabezpečilo, že správny procesný tok sa neustále zlepšuje a nenarúša sa. To vedie k lepšej realizácii stratégie spoločnosti a získaniu prínosov z prevádzkovej dokonalosti – vrátane zlepšenej kvality, efektívnosti a výnosov.

Metodológie prevádzkovej dokonalosti

Metodológie na dosiahnutie prevádzkovej dokonalosti zahŕňajú štíhlu výrobu, Six Sigma a Kaizen. Hlavnou myšlienkou štíhlej výroby je zníženie plytvania, čo vedie k efektívnejším procesom. Ak to chcete urobiť, musíte vykonať nasledujúce kroky [1]:

 • špecifikácia hodnoty, ktorú požaduje zákazník,
 • identifikácia toku hodnôt pre každý produkt a hľadanie nepotrebných krokov,
 • vytváranie nepretržitého toku produktu vo všetkých krokoch,
 • zavedenie princípu ťahu medzi všetky kroky zabezpečujúce tok,
 • snaha o dokonalosť pri redukovaní počtu potrebných krokov a dĺžky trvania každého kroku.

Six Sigma, ktorá bola prvýkrát predstavená v spoločnosti Motorola, má za cieľ zlepšiť kvalitu identifikáciou oblastí, kde sa môžu vyskytnúť chyby v procese, a ich odstránením. Deje sa tak prostredníctvom systematického riadenia kvality. Spojením princípov štíhlej výroby a Six Sigma sa vytvoril koncept Lean Six Sigma, ktorý spája zameranie na proces, tok a plytvanie do jedného systému.

Kaizen, často prekladaný ako „nepretržité zlepšovanie“, je japonská metodika zameraná na vykonávanie neustálych prírastkových zmien s cieľom zlepšovania procesov. Vylepšenia môže navrhnúť a implementovať každý zamestnanec v celej organizácii. Základnou myšlienkou je, že žiadny proces nie je nikdy dokonalý, a preto ho možno vždy zlepšovať postupnými zmenami.

Všetky tieto metodológie sa zameriavajú na kvalitu a proces a zároveň eliminujú plytvanie, čím pomáhajú vytvárať prevádzkovú dokonalosť v organizácii.

Výhody prevádzkovej dokonalosti

Poznáme viacero výhod dosiahnutia prevádzkovej dokonalosti. Výhodou číslo jeden je, že umožňuje organizácii rýchlejšie dosahovať konkrétne obchodné výsledky. Je to preto, že zamestnanci na všetkých úrovniach organizácie sú schopní prijímať rozhodnutia a vykonávať zmeny, ktoré vedú k lepšiemu toku hodnoty k zákazníkovi – zrýchlenie zlepšovania a zabezpečenie neustáleho vytvárania hodnoty. Premýšľanie o prevádzkovej dokonalosti so zameraním na tok a hodnotu môže tiež viesť k lepšej kvalite, efektívnosti, včasnému dodaniu a celkovej ziskovosti.

Osvedčené postupy a ako dosiahnuť prevádzkovú dokonalosť

Dosiahnutie prevádzkovej dokonalosti je viackrokový proces, ktorý vyžaduje úsilie na všetkých úrovniach organizácie:

 • rozhodujúce je mať a komunikovať jasnú stratégiu založenú na cieľoch a kľúčových ukazovateľoch výkonnosti,
 • výber a implementácia správnej metodiky s ohľadom na vaše ciele, ako je štíhla výroba, Six Sigma alebo Lean Six Sigma, pomáha zabezpečiť, aby ste sa zamerali na kvalitu a znižovanie plytvania,
 • školenia a vzdelávanie sú potrebné na to, aby zamestnancom pomohli pochopiť ich úlohu pri dosahovaní prevádzkovej dokonalosti.

Užitočná môže byť aj spolupráca s odborníkom, ktorý rozumie prevádzkovej dokonalosti a tomu, ako ju zaviesť, ako aj pohľad na úspešné prípadové štúdie. Niektoré veľké spoločnosti využívajúce prevádzkovú dokonalosť sú:

Čo znamená prevádzková dokonalosť pre spracovateľský priemysel?

Zameranie sa na kvalitu a tok, ktoré prevádzková dokonalosť otvára, je absolútne rozhodujúce pre spracovateľský priemysel. Koniec koncov, spracovateľský priemysel musí vyrábať produkty pre zákazníkov podľa prísnych noriem kvality. Efektívnosť prevádzky spolu s bezpečnosťou je tiež kľúčová. Tým, že prevádzková dokonalosť pomáha zabezpečiť kvalitu a efektivitu s plynulým tokom hodnoty naprieč všetkými procesmi, pomáha výrobným závodom byť ziskovejšími a odolnejšími.

Výhody prevádzkovej dokonalosti pre spracovateľský priemysel zahŕňajú:

 • lepšiu efektivitu procesu vďaka menšiemu počtu krokov a menšiemu plytvaniu,
 • lepšiu ziskovosť vďaka nižším výdavkom,
 • konzistentnejšiu výrobu vďaka zameraniu sa na kvalitu,
 • odolnejšie prevádzky vďaka optimalizovaným procesom,
 • znížené riziko neočakávaných odstávok vďaka optimalizovaným procesom.

Ako možno pomocou kalibrácie dosiahnuť prevádzkovú dokonalosť?

V spracovateľskom priemysle hrá kalibrácia dôležitú úlohu v prevádzkovej dokonalosti. Dobrý proces kalibrácie zaisťuje, že procesy fungujú tak, ako sú navrhnuté, a zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní kvality konečného produktu. Účinnosť kalibračného procesu je dôležitým prvkom celkovej prevádzkovej efektívnosti a do veľkej miery závisí od typu kalibračného procesu.

Čo je kalibrácia?

Pred diskusiou o tom, ako môže kalibrácia prispieť k zlepšeniu prevádzkovej dokonalosti, veľmi stručne zhrňme, čo je kalibrácia. Kalibrácia je zdokumentované porovnanie zariadenia, ktoré sa má kalibrovať, s presným referenčným zariadením (často označované ako etalón alebo kalibrátor), ktoré musí mať zaistenú metrologickou nadväznosť. Dokumentácia k procesu kalibrácie je bežne vo forme kalibračného certifikátu.

Trvalá nadväznosť na príslušné platné národné etalóny je dôležitá na zabezpečenie platnosti kalibrácie. Keďže každá kalibrácia je platná len na obmedzené obdobie, vyžaduje sa pravidelná rekalibrácia všetkých etalónov v reťazci náväznosti.

Je dôležité poznať neistotu v procese kalibrácie, aby bolo možné posúdiť, či bol výsledok kalibrácie v rámci stanovených tolerančných limitov a či bol úspešný alebo neúspešný.

Dôvody kalibrácie

Okrem dosiahnutia prevádzkovej dokonalosti existujú rôzne dôvody na vykonávanie kalibrácie. Všetky meracie prístroje vykazujú tzv. drift, čo je chyba merania spôsobená postupným posunom nameraných hodnôt meradla v priebehu času. Presnosť merania sa takto zhoršuje a sú potrebné pravidelné kalibrácie. V spracovateľskom priemysle je táto skutočnosť priamo spojená s kvalitou konečného produktu. V mnohých priemyselných odvetviach, ako je napríklad farmaceutický priemysel, stanovujú regulačné požiadavky prísne pravidlá kalibrácie kritických prevádzkových meracích nástrojov. Požiadavky na kalibráciu stanovujú aj systémy kvality.

Ako pri mnohých iných veciach, dôležitým dôvodom sú aj peniaze. V mnohých prípadoch fakturácia predaných produktov (ich množstva/kvality) závisí od meraní, takže presnosť meraní priamo ovplyvňuje, koľko peňazí sa prevedie. V tomto prípade na Slovensku hovoríme o určených meradlách, ktoré sa overujú [podľa § 2 ods. s) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii]. V niektorých procesoch môže byť bezpečnosť prevádzky a jej zamestnancov, ako aj bezpečnosť zákazníkov alebo pacientov, ktorí používajú konečný produkt, hlavnou hnacou silou kalibrácie.

Kalibračný interval

Ak chcete zachovať nadväznosť všetkých procesných meraní, treba udržiavať platný neprerušený reťazec nadväznosti. To znamená pravidelné rekalibrácie na všetkých úrovniach reťazca nadväznosti – nielen všetky prístroje na meranie procesov, ale aj pracovné a referenčné etalóny (alebo kalibrátory).

Je dôležité nájsť správny interval kalibrácie. Ak budete kalibrovať príliš často, budete plytvať zdrojmi. Ak však kalibrujete príliš zriedkavo, čelíte riziku, že prístroje sa budú pohybovať mimo stanovených tolerancií – a v mnohých prípadoch to môže mať vážne následky. To znamená, že spoločnosti neustále vyvažujú riziko a plytvanie zdrojmi. Správna analýza histórie a intervalu kalibrácie je kľúčová a nájdenie toho správneho miesta pomáha prispieť k prevádzkovej efektívnosti.

Digitalizácia, zefektívnenie a automatizácia procesu kalibrácie – nájdenie lepšieho spôsobu

Keď si uvedomíme úlohu kalibrácie v prevádzkovej dokonalosti, pochopíme dôležitosť zefektívnenia kalibračných procesov – ako môžeme menej plytvať a robiť viac s menšími zdrojmi? Na mnohých priemyselných miestach sa ročne vykonajú tisíce kalibrácií. Zefektívniť tieto procesy a ušetriť čas pri každej kalibrácii môže ušetriť obrovské množstvo peňazí a môže mať veľký vplyv na konečný výsledok.

Jednou z hlavných príležitostí na úsporu času je upustiť od manuálnych kalibračných procesov – písania alebo používania pera a papiera na dokumentovanie vecí – a namiesto toho prejsť do moderného digitalizovaného sveta, kde kalibrátor automaticky ukladá výsledky kalibrácie do svojej pamäte, odkiaľ ich možno digitálne nahrať do softvéru na správu kalibrácie. Tento digitalizovaný a bezpapierový proces kalibrácie nielen šetrí veľa času, ale eliminuje aj všetky chyby súvisiace s manuálnym zadávaním údajov. Digitalizácia tiež dramaticky zlepšuje kvalitu kalibračných údajov. A vzhľadom na to, že analýzy a rozhodnutia sú založené na údajoch, je jasné, že údaje by mali mať vysokú kvalitu.

Zefektívnenie kalibračných procesov pomocou digitalizácie je jedným z hlavných prispievateľov k ich prevádzkovej dokonalosti. Ak sú kalibračné procesy veľmi zastarané, spoliehajú sa na manuálnu dokumentáciu a chýba im automatizácia, potom možno urobiť veľký skok v dokonalosti prechodom na digitalizované a automatizované procesy. Ďalším krokom je neustále hľadanie malých vylepšení.

Vždy, keď je to možné, využívajte pri kalibrácii automatizáciu. Je to totiž skvelý spôsob, ako zvýšiť efektivitu. Konzistentné automatizované procesy tiež zlepšia kvalitu údajov odstránením rizika ľudských chýb. Novým zamestnancom to tiež umožní rýchlejšie a jednoduchšie si osvojiť pracovné postupy s vyššou kvalitou práce.

Záver

Ak by sme to mali zhrnúť, tak prevádzková dokonalosť je organizačné myslenie založené na stanovených princípoch a metodológiách, ktorých cieľom je zlepšiť tok hodnoty k zákazníkovi. Zameranie na kvalitu a elimináciu plytvania má za následok vyššiu efektivitu a ziskovosť v spracovateľskom priemysle. Kalibrácia môže pomôcť odomknúť prevádzkovú dokonalosť prechodom na moderný digitalizovaný proces, ktorý skracuje čas potrebný na kalibrácie a zlepšuje kvalitu údajov. Lepšie údaje možno analyzovať, aby sa našli ďalšie zlepšenia efektívnosti, a to nielen pre proces kalibrácie, ale aj pre procesy konkrétnej prevádzky či celého podniku. Konečným výsledkom je zlepšená prevádzková dokonalosť pre spracovateľský priemysel.

Pôvodný text (skrátené): Laurila, H.: What is operational excellence and how can calibration help achieve it? Beamex blog. [online]. Publikované 31. 8. 2022.

Zdroje

[1] Womack, J. P. – Jones, D. T. – Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. In: Journal of the Operational Research Society, 1996, 48 (11). [online]. 

Heikki Laurila
produktový marketingový manažér
Beamex Oy Ab
www.beamex.com