V chemickom a petrochemickom priemysle sa vyžaduje trvalé monitorovanie miestností a systémov s ohľadom na prítomnosť toxických plynov a pár, ktoré môžu vytvárať výbušnú atmosféru. Prenosné zariadenia na meranie viacerých plynov sa používajú na meranie neprítomnosti plynu v nádobách, miestnostiach, šachtách a kanáloch.

Nezastupiteľné miesto v ochrane osôb majú prenosné detektory plynu od spoločnosti GfG Gesellschaft für Gerätebau mbH, ktorá sa tejto oblasti venuje približne šesť desaťročí.

Microtector III G888 & Polytector III G999

Prenosné detektory plynu sú súčasťou osobných bezpečnostných zariadení mnohých profesionálnych skupín. GfG ponúka dva z najľahších detektorov plynu na svete – G888 a G999. Nový Microtector III G888 je najmenší a najľahší detektor 4-7 plynov s bezdrôtovým a bluetooth modulom na svete. Má päť slotov senzorov a schopnosť súčasne merať až sedem plynov.

Polytector III G999 má rovnaké parametre ako G888, ale navyše sa dá doplniť aj integrovaným motorizovaným vzorkovacím čerpadlom. Obidva sú schopné prenášať aktuálne údaje z merania pomocou bezdrôtovej technológie do centrálneho zariadenia dohľadu alebo do operačného centra. Vizualizačný softvér zobrazuje všetky pripojené zariadenia a ich súčasné stavy, ako aj stav upozorňujúci na pohyb. To umožňuje sledovať v reálnom čase stav bezpečnosti každého zamestnanca.

V používateľskej ponuke detektorov je pohodlná navigácia pomocou troch tlačidiel.

Rádiový modul

Voliteľný rádiový modul na zabezpečenie jednotlivých pracovísk. Namerané hodnoty a stav alarmu sa odosielajú na GfG-Link G999L alebo do ústredia.

Inteligentné nasávacie čerpadlo

Vstup plynu na senzory sa realizuje prostredníctvom difúzneho režimu s vypnutým čerpadlom alebo diaľkovým odberom vzoriek počas prevádzky čerpadla (kryt difúzneho vstupu senzorov je zatvorený). Nasávacia kapacita čerpadla je navrhnutá na odber vzorky zo vzdialenosti 100 metrov alebo viac pri prietoku 0,5 – 0,6 l/min. Ide o najbezpečnejšie riešenie pri meraní v stiesnených priestoroch, nádržiach, pivničných šachtách alebo potrubiach, a to aj v zóne Ex 0.

Veľký displej a funkcia ZOOM

Jasný, plne grafický podsvietený LCD displej sa môže otáčať o 180° a dá sa pohodlne prečítať v akejkoľvek polohe, napr. ak ste si ho pripojili k pracovnému odevu, máte obe ruky voľné a môžete sledovať všetky zobrazené aktuálne, ale aj maximálne hodnoty či stav batérie. Funkcia zväčšenia (ZOOM) displeja uľahčuje čítanie zariadenia, keď sa nosí iný OOP, napr. pod dýchaciu masku alebo bez okuliarov na čítanie.

Trojitý výstražný signál

Nebezpečné situácie sú signalizované vizuálne, akusticky a akustickým upozornením na vibračný alarm. V závislosti od typu plynu sa dajú nastaviť dve alebo tri limitné hodnoty okamžitého prekročenia plynu, dve vypočítané alarmové expozície a alarm stavu batérie s vizuálnou a zvukovou signalizáciou a zmenou farby displeja v závislosti od stavu alarmu (oranžová/červená; klaksón od 103 dB (A) – možno znížiť – do 90 dB (A)).

Alarmové limity

Alarmové limity pre kyslík a horľavé plyny, ako aj dva súčasné limity pre toxické plyny a alarmy výbuchu poskytujú komplexnú ochranu používateľa.

  • Dlhodobá hodnota (LTV alebo TWA),
  • Krátkodobá hodnota (STV alebo STEL).

sa automaticky monitorujú ako priemerná hodnota, ktorá sa uloží. Všetky limity môžu byť nastavené individuálne a chránené heslom.

Alarm man down

G999 bol vybavený alarmom man down. Časový interval, v ktorom sa má spustiť poplach, sa dá individuálne nastaviť pomocou hesla vzhľadom na požiadavku. V kritických prípadoch sa teda pri začatí záchranných opatrení nestráca čas. Dáta z bezdrôtového prenosu v reálnom čase môže Polytector III rádiom odosielať do centrálnej jednotky GfG-Link, do operačného centra alebo cez bluetooth do aplikácie pre smartfóny. Prostredníctvom rádiového prenosu sú integrované dve miestne výstražné úrovne a jedno nezávislé oznámenie dozoru alebo na ústredňu. Tým sa zabezpečí, že vedúci prevádzky bude vždy informovaný o existujúcich nebezpečenstvách.

Funkcia pageru

GfG-Link môže posielať krátke správy do detektorov, takže si môžete vybrať medzi voľným textom na PC alebo predkonfigurovanými štandardnými správami pomocou GfG-Link. Krátke správy možno potvrdiť z detektora G888/G999 krátkymi štandardnými odpoveďami, napríklad OK.

Simulácia alarmu a cvičenie poplachu

Pomocou simulácie poplachu môžu byť akékoľvek hodnoty plynu prenášané do detektorov rádiovým prenosom, čím sa simuluje široká škála núdzových scenárov. Aby sa váš personál pripravil na núdzové situácie, G999 je vybavené režimom výcviku. Alarmy detektora možno simulovať cez PC alebo GfG-Link.

Dátový záznamník

Integrovaný záznamník údajov súčasne zaznamenáva až 12 nameraných hodnôt a interná pamäť má kapacitu na 30 000 nameraných hodnôt (500 hodín v intervaloch protokolovania 1 minúta). Uložené údaje možno načítať a dokumentovať pomocou testovacej stanice TS400 alebo dokovacej stanice DS400.

Rôzne možnosti vybavenia s ohľadom na širokú škálu požiadaviek

Senzory

Používanie najkvalitnejších senzorov zaručuje spoľahlivosť, vyššiu presnosť, rýchlu reakciu a zníženie krížovej citlivosti. Koncept flexibilných smart senzorov umožňuje používanie najširšieho sortimentu dostupných senzorov od viacerých výrobcov a uľahčuje servis. Patentované katalytické (pelisterové) senzory na horľavé plyny a infračervené senzory GfG ponúkajú bezkonkurenčnú presnosť, stabilitu a dlhú životnosť.

Princíp merania:

  • elektrochemické senzory (EC) – až 24 rôznych senzorov: toxické plyny a kyslík (ppm/obj. %),
  • katalytické senzory (CC) – dva senzory: horľavé plyny a pary (do 100 % LEL),
  • infračervené senzory (NDIR) – tri senzory: oxid uhličitý CO2 (obj. %), horľavé plyny – uhľovodíky (100 % LEL a obj. %)
  • fotoionizačné senzory (PID) – jeden senzor: izobutylén a ostatné prchavé organické zlúčeniny (VOC).

Očakávaná životnosť senzorov je do päť rokov v závislosti od typu senzora.

Konštrukcia modelu G888 a G999 umožňuje rôzne kombinácie senzorov, ktoré zabezpečujú splnenie väčšiny priemyselných požiadaviek. K dispozícii je niekoľko verzií vyhotovenia detektorov podľa osadenia senzorov (tab. 1).

model senzory: typ/maximálny počet rádiový prenos čepadlo pre zónu Ex
EC CC CC/CL IR PID
G888C(41) 3 (42) 1 voľba 1, 2
G888C(51) 3 (42) 1 1 (24) voľba 1, 2
G999C(51) 3 (42) 13 13 1 (24) voľba voľba 1, 2
G999P(51) 3 (42) 1 (24) 1 voľba voľba 0, 1, 2
G999E(51) 4 (52) 1 1 (24) voľba voľba 0, 1, 2

1 počet zásuviek senzorov
2 voľba EC – dvojitý senzor
3 voľba CC/CL – dvojitý senzor
4 voľba IR dvojitý senzor

Tab. 1

GfG-Link G999L

Moderné bezpečnostné koncepcie sa stávajú inteligentnými. Moderné detektory plynu sa čoraz častejšie integrujú do dátových sietí a dokážu odhaliť rastúci počet nebezpečných situácií. Hlavnou úlohou prenosných detektorov plynu zostáva varovanie pred nebezpečnými miestnymi koncentráciami plynu.

Detektory G888 a G999 môžu posielať údaje v reálnom čase rádiom na centrálnu mobilnú monitorovaciu jednotku GfG-Link G999L alebo do PC/tabletu s OS Windows® v operačnom centre. Vzdialené prepojenie detektorov G888/G999 na PC/tablet sa relizuje cez USB kľúč s funkciou rádiového prenosu. Na sledovanie stavu detektorov môžete použiť vizualizačný softvér GfG-Connect Windows®. V softvéri možno zobraziť podrobnosti až o 20 zariadeniach naraz.

Reakčný čas záchranárov sa líši v závislosti od ich vzdialenosti od miesta incidentu, ktoré je lokalizované prostredníctvom osobného pohotovostného prijímacieho centra (PNEZ). Často je táto vzdialenosť jednoducho príliš veľká alebo komunikácia so záchranným strediskom nie je technicky možná. V takýchto prípadoch je veľmi užitočná mobilná monitorovacia jednotka GfG-Link. Dozornému orgánu umožňuje rádiové monitorovanie koncentrácie plynu a výstražných podmienok (vrátane výstražných signálov) až 10 zamestnancov na vzdialenosť do 700 metrov.

GfG-Link zaisťuje bezdrôtové dátové spojenie so štyrmi alebo desiatimi diaľkovými detektormi plynu v závislosti od použitého typu monitorovacej jednotky. Na displeji GfG-Link sa potom zobrazí používateľské meno na rýchlu identifikáciu zariadenia, ako aj aktuálne namerané údaje. Výstražný systém na záchranu človeka má v prípade poplachu špeciálny stav, ktorý pozostáva z nezameniteľnej sekvencie akustického signálu a červeného blikajúceho displeja. Dosah komunikácie vo voľnom poli je asi 700 metrov. Týmto spôsobom možno v ideálnom prípade monitorovať stav bezpečnosti zamestnancov v dosahu 1 400 m.

Zabezpečenie miestnych tímov

Polytector III G999 s rádiovým modelom a mobilnou monitorovacou jednotkou, GfG-Link, je dokonalým riešením pre hasičské zbory, servisné a opravárske tímy alebo iné skupiny pôsobiace v potenciálne nebezpečných oblastiach. Dohľad je okamžite informovaný o tom, ktorý člen tímu spustil poplach, a dostane aktuálne hodnoty plynu. Pri alarme man down je upozornený aj na to, či člen tímu vyžaduje záchranu. S rádiovým dosahom do 700 metrov možno zabezpečiť tímy na rôznych miestach, čo umožňuje rýchlu a cielenú reakciu v prípade núdze. Digitálne opakovacie vysielače (routre) umožňujú predĺženie prenosovej vzdialenosti.

Bezpečnosť jednotlivých pracovných staníc

Bezpečnostná sieť sa môže dostať ešte ďalej. Ak sa namiesto rádiového modulu použije bluetooth modul s prepojením na mobilný telefón s LTE sieťou, diaľková ochrana personálu sa môže rozšíriť do všetkých oblastí s mobilným pokrytím. Táto technológia sa nazýva Narrowband IoT (NB-IoT) a pri používaní existujúcej infraštruktúry sa pripojenie k cieľu v porovnaní s bežnými mobilnými sieťami výrazne zlepšilo.

Pripojené údaje v IIoT

Pripojený pracovník je tiež súčasťou priemyselného internetu vecí (IIoT), pretože údaje obsahujú cenné informácie na optimalizáciu a analýzu procesov. Rozdiel medzi pevnými a prenosnými detektormi plynu je v moderných bezpečnostných koncepciách, ktoré otvárajú dvere novým možnostiam, ako je napríklad presná lokalizácia obetí. Budúcnosť patrí inteligentným technológiám Gas Detection Technologies.

Prenosné detektory G888 a G999 spájajú technické inovácie s atraktívnym dizajnom. Vynikajúci výkon, kompaktná veľkosť a výnimočne nízka hmotnosť v tejto novej generácii prenosných zariadení na detekciu plynu sú zárukou bezpečnosti. Bezpečná a spoľahlivá technológia nikel-metalhydridných (NiMH) batérií poskytuje nepretržitú prevádzku až do 24 hodín. Kryt zaisťuje ochranu s certifikáciou do zóny EX 1 a 2 a dokonca 0.

Okrem aplikácií v chemickom a petrochemickom priemysle nájdu svoje uplatnenie aj u záchranných hasičských tímov, policajné a vojenské tímy ich využijú na rozpoznanie nebezpečenstva teroristickej činnosti, nelegálnej výroby drog atď. Nemožno zabudnúť na detekciu výbušných plynov v baniach, takisto pracovníci oceliarní musia mať neustále detektory CO, ale využitie nájdu aj pri rýchlom varovaní pred únikom výbušných a ďalších toxických plynov. Všetky spoločnosti zapojené do výroby, spracovania a distribúcie plynu musia chrániť ľudí a prevádzky pred nebezpečenstvom výbušných a toxických plynov.

www.ktest.sk