Asi sa zhodneme na tom, že pre väčšinu z nás nie je dokumentácia vo všeobecnosti nejakou vzrušujúcou pracovnou náplňou. No pri kalibrácii prevádzkových prístroje je dôležité zdokumentovať jej výsledky, inak je táto činnosť len zbytočným úsilím. Nebolo by skvelé, keby namiesto manuálneho dokumentovania výsledkov kalibrácie pomocou pera a papiera robil celú dokumentáciu automaticky kalibrátor? Znie to zaujímavo? V tomto príspevku budem hovoriť o dokumentačných kalibrátoroch, ktoré práve toto dokážu.

Čo je dokumentačný kalibrátor?

Dokumentačný kalibrátor je ručné elektronické komunikačné zariadenie schopné kalibrovať rôzne procesné signály, ako sú tlak, teplota a elektrické signály vrátane frekvencie a impulzov, a automaticky dokumentovať výsledky kalibrácie ich prenosom do plne integrovaného softvéru na správu kalibrácie. Niektoré kalibrátory dokážu čítať výstupy vysielačov HART, Foundation Fieldbus alebo Profibus, môžu sa dokonca použiť na konfiguráciu inteligentných senzorov. Kalibrátor je testovacie zariadenie, ktoré je dostatočne presné na to, aby ste ho mohli použiť na kalibráciu procesných nástrojov. Musí mať platnú kalibráciu podľa národných noriem, aby ste mohli vykonať kalibráciu prevádzkových nástrojov s náležitou nadväznosťou.

Ďalším typom je tzv. nedokumentujúci kalibrátor. Je to zariadenie, ktoré neuchováva žiadne údaje, resp. aj keď dokáže zaznamenať údaje o kalibrácii z prístrojov, nie je integrované do systému riadenia kalibrácie. Výsledky kalibrácie sa musia ručne zadať do samostatnej databázy, tabuľkového alebo papierového záznamu.

Ako dokáže kalibrátor vytvárať dokumentáciu?

Kalibrátor vytvorí dokumentáciu, ak dokáže počas kalibrácie uložiť výsledky kalibrácie do svojej pamäte, takže ich netreba zaznamenávať manuálne. Dokumentačný kalibrátor by mal byť schopný komunikovať s kalibračným softvérom, aby mohol výsledky kalibrácie prenášať elektronicky zo svojej pamäte do kalibračného softvéru. Komunikácia by mala fungovať aj opačne, to znamená, že kalibračný softvér by mal byť schopný odosielať do kalibrátora informácie o úlohách, ktoré treba vykonať.

Ako sa líši proces kalibrácie pri použití dokumentačného kalibrátora od použitia nedokumentujúceho kalibrátora?

Proces kalibrácie bez dokumentačného kalibrátora

Ak nemáte k dispozícii dokumentačný kalibrátor, kalibrácia sa zvyčajne vykonáva podľa nasledujúceho postupu (obr. 1):

 1. Nástroj na plánovanie a časové rozhvrhovanie vám oznámi, že je čas kalibrovať určité prístroje.
 2. Pracovný príkaz vytlačíte na papier a distribuujete príslušnému oddeleniu/osobe.
 3. Poverený technický pracovník ide do prevádzky a urobí kalibráciu.
 4. Pracovník zdokumentuje výsledky kalibrácie v tlačenej forme – zapíše ich na papier.
 5. Po dokončení kalibrácie možno pracovný príkaz uzavrieť.
 6. Výsledok je skontrolovaný/overený.
 7. Výsledky kalibrácie sa archivujú.

Hovoríte, že nearchivujete papierové výsledky, ale máte kalibračný softvér? Ak máte kalibračný softvér, do ktorého po návrate z prevádzky zadávate výsledky ručne, ide len o ďalší proces, pri ktorom sa môžu vniesť do kalibrácie chyby. Navyše s tým strávite nie krátky čas, takže nejde o veľmi dobrý a efektívny proces.

Proces kalibrácie s dokumentačným kalibrátorom

Ak používate dokumentačný kalibrátor spolu so systémom riadenia kalibrácie, ktorý ho podporuje, proces je podstatne efektívnejší (obr. 2):

 1. Realizácia kalibrácie a s tým súvisiace úkony sú plánované v softvéri na správu kalibrácií (alebo v systéme riadenia údržby, ku ktorému je kalibračný softvér pripojený).
 2. Pracovné príkazy sa posielajú elektricky do dokumentačného kalibrátora.
 3. Kalibráciu vykonáte pomocou dokumentačného kalibrátora a výsledky sa automaticky uložia do pamäte kalibrátora.
 4. Nakoniec výsledky z kalibrátora dostanete elektronicky do svojho softvéru na správu kalibrácie, pričom sa automaticky ukladajú do databázy (systém riadenia údržby je na to automaticky upozornený).

A je to! Vykonali ste kalibráciu a dokumentácia sa urobila automaticky!

Prečo používať dokumentačný kalibrátor? Aké sú jeho výhody?

Použitím dokumentačného kalibrátora sa výsledky kalibrácie automaticky ukladajú do pamäte kalibrátora počas kalibrácie. Technik nemusí zapisovať žiadne výsledky na papier, čo celý proces výrazne zrýchľuje a následne znižuje náklady. Zlepší sa tiež kvalita a presnosť výsledkov kalibrácie, pretože bude menej chýb spôsobených ľudským faktorom.

Výsledky kalibrácie sa automaticky prenášajú z pamäte kalibrátora do počítača/databázy. To znamená, že technik nemusí tráviť čas prenosom výsledkov z poznámkového bloku do konečného úložiska v počítači; opäť sa šetrí čas a peniaze.

Ako ukazujú predchádzajúce kroky a obrázky, proces kalibrácie je dosť odlišný s kalibrátormi, ktoré dokumentáciu vytvárajú automaticky, alebo bez nich. Zhrňme teda hlavné výhody používania dokumentačných kalibrátorov:

 • Kalibrácia trvá oveľa menej času, a preto šetrí vaše zdroje, čas a peniaze.
 • Kvalita, konzistencia a spoľahlivosť výsledkov sú lepšie, pretože nedochádza k chybám spôsobeným ručným zápisom výsledkov kalibrácie.
 • Postup kalibrácie vedie používateľov a zaručuje jednotný proces.
 • Výsledky sa automaticky ukladajú do databázy, nie je potrebné ručné prepisovanie ani archivácia papierových výsledkov.
 • Softvér na správu kalibrácií môže byť tiež integrovaný do systému riadenia údržby, čo umožňuje bezpapierový tok pracovných príkazov medzi týmito dvoma systémami.

Kto by mal používať dokumentačný kalibrátor?

Prečo by ste teda mali používať dokumentačné kalibrátory a kedy máte z ich používania najväčšie výhody? Väčšinu výhod získate v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak urobíte veľa kalibrácií, ušetríte viac času a peňazí vďaka efektívnejšiemu procesu kalibrácie.
 • Ak ste spoločnosť, ktorej činnosť spadá pod regulované odvetvia, alebo chcete iba profitovať zo zlepšenej kvality kalibračných údajov a jednotného procesu s automatizovanými funkciami.
 • Ak chcete zvýšiť účinnosť svojho kalibračného procesu.
 • Ak sa chcete ubezpečiť, že proces kalibrácie spĺňa požiadavky vášho systému kvality alebo externých auditov.
 • Ak chcete využiť efektívnejší proces kalibrácie.

Záver

Kalibrácia prevádzkových prístrojov je len jednou z mnohých činností súvisiacich s údržbou vo výrobnom závode. Posledná vec, ktorú chcete urobiť, je vykonávať zbytočné kalibrácie alebo použí­vať časovo náročné a neúčinné kalibračné postupy. Navyše ako každý podnik aj vy chcete mať istotu, že všetky dôležité kalibrácie sa naozaj zrealizujú a že budete ďalej efektívne fungovať s minimálnymi prestojmi pri zachovaní predpísanej kvality produkcie a zhody so všetkými internými predpismi, legislatívou a bezpečnosťou. Venujte teda kalibrácii a spôsobu jej výkonu takú pozornosť, akú si v modernej dobe digitalizácie zaslúži.

Zdroje

[1] What is a documenting calibrator and how do you benefit from using one? Beamex Oy Ab. [online]. Citované 10. 6. 2021. 

[2] The Benefits of Using a Ducumenting Calibrator. Beamex Oy Ab. White Paper. [online]. Citované 10. 6. 2021. 

www.kalibratory.sk