Hoci sa v súčasnosti týmto prístupom zaoberá veľa výskumných pracovísk, stále neexistuje dostatočne zrelé riešenie, ktoré by bolo možné použiť v praxi. Pritom možností na praktické využitie takéhoto prístupu sa naskytá veľmi veľa. Ide najmä o úlohy monitorovania a prehľadávania rozsiahlych území, odľahlých oblastí, strategických objektov a podobne. Koordinovaná skupina mobilných robotov by sa dala využiť aj na vyhľadávanie zranených po prírodných katastrofách a všade tam, kde je nebezpečné, resp. nemožné, použiť na plnenie úloh ľudí. K riadeniu skupiny robotov sa dá pristupovať dvoma spôsobmi.

Prvým spôsobom je centralizované riadenie, kde má skupina hierarchické usporiadanie a každý člen skupiny má predpísané správanie. Druhý spôsob je založený na tom, že jednotlivé členy skupiny sú autonómne a zároveň svoju činnosť koordinujú s ostatnými členmi skupiny na základe spoločne využívaných informácií, napríklad vo forme spoločnej mapy. Prvý prístup nie je vhodné použiť napríklad pri hliadkovaní strategických objektov, kde je nežiaduce, aby sa roboty pohybovali po vopred určených trasách. Takéto správanie je ľahko odpozorovateľné, a preto z bezpečnostného hľadiska nepostačujúce.

Práve pre takéto prípady je vhodné použiť skupinu autonómnych agentov s minimálnou vzájomnou komunikáciou. Na koordináciu skupiny autonómnych agentov preto navrhujeme distribuované algoritmy z oblasti tzv. kolektívnej inteligencie. Cieľom je vytvoriť decentralizovaný systém pozostávajúci z autonómnych entít schopných samostatnej cieľavedomej činnosti, pričom správanie jednotlivých elementov je silne podmienené faktom, že ide o prvok celku a nie samostatný akčný člen. S využitím toho možno dosiahnuť inteligentné správanie na úrovni skupiny, ktoré svojimi možnosťami presahuje hranice možností jednotlivých prvkov.

...

Celý článok nájdete v Dokumentoch na stiahnutie v Pdf.

Ivana Budinská
budinska@savba.sk

Marek Masár
marek.masar@savba.sk

Ústav informatiky SAV
Dúbravská cesta 9, 845 07  Bratislava