Oblasť automatizácie, obzvlášť spracovateľský priemysel, čelí v súčasnosti nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Toto odvetvie ako celok nevykonalo najlepšiu prácu pri oboznamovaní študentov o mnohých príležitostiach, ktoré ich v tejto oblasti čakajú. Navyše v rokoch, keď spoločnosti obmedzovali svoje výdavky a stavy pracovníkov, redukovali sa aj rôzne vzdelávacie a interné programy.

Celkový počet pracovníkov v rámci USA, ktorí by mali v krátkom čase ukončiť pracovný pomer pre vek, sa odhaduje na 76,4 milióna, čo je 25 % celkovej populácie USA. Najstarší z nich majú teraz 69 rokov a v rekordnom počte odídu do dôchodku. Tí, ktorí sa narodili na konci baby-boomu, majú teraz 50 rokov, pričom mnohí z nich pracujú v manažmente alebo na kľúčových rozhodovacích pozíciách a už čoskoro zavrú za sebou dvere a nasmerujú si to do svojich obľúbených bungalovov, aby si užili dôchodok.

Tí zvyšní vyškolení a skúsení pracovníci s výhľadom na skorý odchod do dôchodku sa môžu zdráhať prijať riziká a iniciovať viacročné programy vyžadujúce zmenu firemnej kultúry v organizácii alebo pracovných postupoch. Riadenie zmeny v stratégii údržby, napr. zavedenie systému na správu technických prostriedkov, sa môže javiť ako malé riziko a organizačný problém v prostredí dnešných spoločností. Avšak aj pri obmedzenom finančnom rozpočte môže použitie nízkorizikového štandardizovaného technologického riešenia ako programu na správu technických prostriedkov postaveného na technológii FDT® takúto zmenu výrazne zreálniť a doviesť ju do úspešného konca.

Kde je digitálny svet?

Absolventi inžinierskeho štúdia sa môžu rozhodnúť pre prácu v rafinérii alebo chemickom podniku alebo môžu pracovať pre high-tech digitálne spoločnosti, ako sú Google®, Apple®, Microsoft®, Amazon®, Facebook® a iné. Personalisti v priemyselných podnikoch často v súčasnosti uvádzajú, že absolvent inžinierskeho štúdia pri nástupe do zamestnania vo výrobnom závode nachádza len analógový, mechanický a malý alebo takmer žiadny digitálny prístup k informáciám, čo ho vedie k záveru, že si vybral zlú prácu, takže veľmi skoro z takejto spoločnosti odchádza. Nastupujúca generácia, tzv. Millenials, je digitálna! Absolventi – inžinieri a kvalifikovaní technickí pracovníci majú s digitálnym svetom vzťah a niekedy sú rozčarovaní, keď v spracovateľskom priemysle väčšinou vidia iba analógový svet.

Napriek stále rastúcej potrebe po informáciách, analytikách a rozsiahlych údajoch musí priemysel zostať jednou nohou pevne stáť v analógovom svete a druhá noha sa musí pohnúť do digitálneho sveta. No zdanie môže klamať, keď sa zamyslíte nad všetkými tými nevyužitými digitálnymi informáciami, ktoré možno sprístupniť z inteligentných meracích zariadení aktuálne pracujúcich v mnohých prevádzkach a obsahujúcich informácie o stave procesov. Zamyslite sa teraz nad tým, že 80 – 90 % všetkých dodaných meracích prístrojov za rok je inteligentných. S vysokou pravdepodobnosťou teda možno povedať, že aj zariadenia nainštalované vo vašej prevádzke v priebehu posledných 5 – 10 rokov sú inteligentné.

Tieto zariadenia predstavujú dôležitý základ systému na správu technických prostriedkov. Dokážu komunikovať cez tradičný 4 – 20 mA analógový signál (HART®) a/alebo kompletne digitálnu priemyselnú komunikačnú zbernicu (Foundation Fieldbus®, Profinet® a pod.). Sú inteligentné, obsahujú digitálne informácie a dokážu poskytovať údaje, ktoré pomáhajú zlepšiť spoľahlivosť celej prevádzky. Čiže to už nie je otázka, kedy prejsť na digitál a začať s prechodom na správu technických prostriedkov, pretože pravdepodobne vy už teraz máte väčšiu časť potrebnej infraštruktúry v prevádzke a môžete začať!

Správa technických prostriedkov a inteligentné meracie zariadenia

Spracovateľský priemysel zahlcujú digitálne trendy – analytiky, priemyselný internet vecí, priemysel 4.0, rozsiahle údaje, cloudové výpočty, mobilní pracovníci, prediktívna údržba, inteligentné miestnosti riadenia a mnohé iné, ktoré pútajú pozornosť z hľadiska dostupnosti a zároveň nedostatku technológií meniacich spôsob, akým udržiavate vašu prevádzku a zásadne tak zlepšujete prevádzkové procesy a ich spoľahlivosť. Správa technických prostriedkov môže poskytnúť riešenie už uvedenej situácie. Nielenže prináša výhody vo všetkých fázach životného cyklu prevádzky, ale zároveň predstavuje odrazový mostík pri riešení rastúcej potreby prenosu informácií z prevádzky na všetky ďalšie podnikové úrovne.

Táto iniciatíva „priemyselného internetu vecí“ je hnaná potrebou dodávania správnych informácií do správnych rúk v správnom čase, čo umožňuje vykonávať správne rozhodnutia smerujúce k správnym výsledkom. Technológia FDT ako súčasť konfigurácie väčšiny zariadení a aplikačných riešení na správu technických prostriedkov poskytuje rýchly, jednoduchý a spoľahlivý prístup k digitálnym informáciám z vašich prevádzkových meracích prístrojov, a to bez ohľadu na používaný komunikačný protokol. Dodávateľ automatizačného riešenia vám môže povedať, či je váš riadiaci systém alebo systém na správu technických prostriedkov technológiou FDT vybavený. Ak áno, ste oveľa bližšie k dosiahnutiu efektívnejšieho riešenia na správu technických prostriedkov.

Prechod na správu technických prostriedkov nie je otázkou toho či, ale kedy

Väčšina spoločností sa nenachádza v období výmeny riadiacich systémov a navyše má na väčšinu modernizačných aktivít obmedzený rozpočet. Avšak o zavedení systému na správu technických prostriedkov na báze technológie FDT alebo len o zmene stratégie správy zariadení, využívajúcej uviaznuté informácie o zariadeniach, sa písalo veľakrát a dokázalo sa, že prináša rýchlu návratnosť investícií a prínosy viditeľné aj z hľadiska tvorby príjmov a zisku. Možno ani netreba uvažovať o investíciách potrebných na nákup inteligentných meracích zariadení, pretože takéto zariadenia už existujú a sú vo vašej prevádzke nainštalované. Existuje niekoľko dôvodov, prečo zlepšiť využitie informácií z inteligentných zariadení a dopracovať sa k proaktívnej stratégii riadenia podnikových technických prostriedkov. Tu sú niektoré z nich:

Cenová dostupnosť – vďaka mnohým cenovo dostupným riešeniam na správu technických prostriedkov získanie prístupu k informáciám nevyžaduje modernizáciu tých najdôležitejších systémov. Aby ste mohli efektívne využiť a sprístupniť informácie zo zariadení do nadradeného systému len v malom rozsahu, potrebujete na to len počítač, softvérovú aplikáciu s FDT funkcionalitou na správu a nastavovanie zariadení a komunikačné rozhranie (HART, FF a pod.) – všetko z toho už možno vo svojej prevádzke aj máte. A ak ste už predtým nakúpili aj inteligentné zariadenia, možno máte úplne všetko, čo na to potrebujete.

Rozšíriteľnosť – od občasného monitorovania jedného zariadenia až po automatické monitorovanie stoviek zariadení – záber a veľkosť systému závisí jedine od situácie v prevádzke. Systém dokáže rásť a rozširovať sa tak, aby splnil vaše potreby. Niektoré z najväčších spracovateľských závodov na svete využívajú riešenia so zabudovanou FDT technológiou.

Otvorené štandardy menia všetko na spolupracujúce – mnohé riešenia zahŕňajú otvorené technológie alebo technológie postavené na štandardoch, ktoré sú nezávislé od dodávateľa komunikačnej zbernice, riadiaceho systému či meracieho prístroja a otestované z hľadiska prepojiteľnosti. Technológia FDT je otvorená, medzinárodne platná norma zahrnutá v IEC 62453, ISA 103 a GB/T 29618, ktorá poskytuje ovládače zariadení nazývané Device Type Managers (DTMs), konfiguráciu zariadenia, ako aj softvérové aplikácie na údržbu. Väčšina dodávateľov automatizácie, riadenia a meracích zariadení ponúka takéto hodnotné riešenie nezávislé od protokolu, dodávateľa a riadiaceho systému, ktoré má zabudovanú FDT technológiu. A vzhľadom na veľmi prísny testovací a certifikačný program sa môžete spoľahnúť na to, že zariadenia od rôznych dodávateľov bude možné navzájom kompletne prepojiť na akúkoľvek aplikáciu – a tým znížiť riziko problémov.

Zmena kultúry – výsledky účinného programu správy podnikových technických prostriedkov možno spozorovať veľmi skoro, avšak vyžaduje to organizačné zmeny a zmeny pracovných postupov, ktoré sa budú dotýkať rôznych častí podniku vrátane manažmentu. Len čo sa informácie začnú v rámci prevádzok zdieľať, často je k dispozícii viac podpory na rozhodovanie. Rozhodnutia vykonávané tímami z rôznych oddelení spájajú akcionárov, špecialistov na technológie, IT, oddelenie financií a riadenia rizík, ako aj pracovníkov zodpovedných za zvyšovanie spoľahlivosti prevádzky. Aby sa dosiahli výrazné zlepšenia spoľahlivosti prevádzky prostredníctvom využívania lepších postupov v oblasti správy podnikových technických prostriedkov, treba prejsť na vyššiu úroveň spolupráce.

Prínosy z hľadiska údržby – veľa sa dosiahne vtedy, keď sa informácie o výkone a zariadeniach zbierajú, analyzujú a kontrolujú a následne sa prijímajú adekvátne opatrenia. Ak dokážete fungovať v súlade s novou stratégiou prostredníctvom využívania informácií z inteligentných zariadení, budete schopní identifikovať problémy spojené s týmito zariadeniami, prijímať skoršie varovania ohľadom vznikajúcich problémov, upravovať nastavenie zariadení, sprístupniť si doplnkové merania, určiť, ktoré zariadenia vyžadujú pozornosť (a ktoré nie), kontrolovať, či v procese nevzniká nejaký problém, určiť závažnosť problému a ešte oveľa viac. Väčšinu z toho by ste dokázali spraviť zo vzdialeného miesta (riadiacej miestnosti, alebo kancelárie údržby) a znížiť tak výjazdy do prevádzky – čím ušetríte zdroje a zvýšite bezpečnosť. Nová generácia technikov sa tak bude cítiť posilnená, ak bude mať prístup k digitálnym informáciám.

Zdroj: Utilizing asset management is not a matter of if, but when! [online]. FDT Group 2014. White paper. Citované 14. 7. 2015.

Pokračovanie v nasledujúcom čísle.

-tog-