MOM vs MES

Spojenie Manufacturing Operations Management by sa dalo preložiť ako riadenie výrobných prevádzok V najprísnejšom zmysle sa MOM vzťahuje na tretiu vrstvu v rámci modelu ISA-95, čo je súbor noriem navrhnutých Medzinárodnou spoločnosťou pre automatizáciu, ktoré sa používajú na presné porovnávanie úrovní výroby na rôznych miestach. Tento súbor noriem bol predstavený okolo roku 2005 s cieľom definovať nové možnosti digitálnych riešení.

Vrstva ISA MOM zahŕňa celý rad systémov životne dôležitých pre riadenie výroby vrátane kontroly kvality, správy materiálov a ďalších. Zahŕňa tiež logistické záležitosti, bezpečnosť platformy a plánovanie zamestnancov.

Spojenie Manufacturing Execution System by sa dalo preložiť ako výrobný informačný systém. V rámci modelu ISA-95 sa MES považuje za podmnožinu MOM z hľadiska jedného z mnohých vstupov, ktoré sú potrebné na prevádzku dobre riadeného automatizovaného zariadenia.

Hlavným rozdielom medzi nimi je ich rozsah. MES je priamo spätý s udalosťami v továrni. Softvér MES môže pomôcť výrobcom splniť väčšie ciele riadenia výroby, ale jeho primárnym cieľom je monitorovať, riadiť a optimalizovať každodenné procesy vnútri prevádzky pomocou údajov. Na druhej strane MOM sa primárne zaoberá obchodnými operáciami ako celkom. Súvisí to s väčšími obchodnými problémami, ako je efektívnosť dodávateľského reťazca a automatizácia, pričom sa usiluje o vyššiu efektivitu v oveľa dlhšom časovom meradle, ako to vo všeobecnosti robí MES.

Čo je a čo nie je možné s MES?

Z dnešného pohľadu boli výrobné IT systémy vrátane MES a CIM pred niekoľkými dekádami zdanlivo vyvinuté tak, aby riešili špecifické požiadavky a scenáre v konkrétnych odvetviach. Architektúra IT systémov súvisiacich s automatizáciou priemyselnej výroby sa za posledné desaťročie zásadne zmenila. Dodávatelia MES dramaticky rozšírili aplikáciu svojho riešenia vo viacerých priemyselných segmentoch a teraz poskytujú funkcie a scenáre, ktoré boli predtým nepredstaviteľné na základe dostupnej technológie a integrácie v rámci starého prostredia IT. V súčasnosti je už bežnou požiadavkou na MES poskytovať podrobný, sledovateľný záznam o stave, ktorý zahŕňa spracovanie výroby s pridanou hodnotou na partnerských miestach, či plánovať, vykonávať a sledovať zložité a technicky náročné experimenty v rámci siete zariadení po celom svete a poskytovať podrobné údaje na podporu technológie, produktu, procesu a vývoja kvality.

Systém MES je v rámci dnešného výrobného IT prostredia kritickým strategickým aktívom. Základné požiadavky uvedené vyššie sú len niekoľkými základnými stavebnými kameňmi potrebnými na vývoj čoraz vyšších úrovní automatizačných scenárov. Z tohto dôvodu je kľúčové, aby si každý výrobca našiel čas nielen na pochopenie funkcií štandardného MES, ale aj na to, ako tieto funkcie napasovať na svoje špecifické potreby – dnes aj v najbližšej budúcnosti.

Výrobný priemysel už dlho diskutuje o rozdiele medzi pojmami MOM a MES. Niektorí ľudia si myslia, že tieto dve riešenia sú v podstate rovnaké a môžu sa používať zameniteľne; iní sa domnievajú, že medzi nimi je malý rozdiel a chcú ich zhrnúť do jediného pojmu. Ďalší veria, že jeden predstavuje vývoj druhého a mal by nahradiť staršiu verziu.

Aký je skutočný rozdiel medzi MOM a MES a prečo na tom záleží? Okrem objasnenia dlho diskutovanej témy je pre výrobcov, ktorí chcú investovať do softvéru na riadenie výrobných činností a prevádzok, rozhodujúce stanovenie presných definícií. Rozlišovanie medzi týmito dvoma pojmami pomáha lepšie pochopiť, čo konkrétne výrobné softvérové riešenie je a čo dokáže.

Aj keď samotný systém MES nie je stredobodom IT sveta, často je stredobodom vesmíru výrobnej prevádzky.

Vlastné vs prispôsobené vs štandardné MES

Existujúci zákazníci majú často nejakú formu zavedeného prostredia MOM. Prostredia siahajú od papierových a elektronických tabuliek až po sofistikované aplikačné rámce, ktoré boli neustále aktualizované a rozširované v priebehu desaťročí. Títo zákazníci najčastejšie rozumejú svojim procesom zvnútra aj zvonku a sú si dobre vedomí problémov, ktoré vznikajú v prevádzkach, zmien, produktových a technologických variantov. Existujúce systémy sú zvyčajne vysoko „prispôsobené“ MES, prípadne ide o MES vyvinutý vlastnými zamestnancami, alebo je to minimálne súbor voľne prepojených obchodných procesov a oddelených aplikácií, ktoré sú spojené tak, aby poskytovali niektoré základné funkcie MES. Pre týchto zákazníkov vychádza motivácia k zmene pomerne často z novej situácie na trhu, kde pôsobia, získania konkurenčnej výhody či jednoducho zefektívnenia vlastných postupov. Možno vstupujú do nového segmentu trhu, ktorý vyžaduje bohaté a podrobné správy o sledovateľnosti – správy, ktoré obsahujú presné poradie dátumov a časov pre výrobnú operáciu vrátane zachytenia činnosti operátora, podrobností o receptúre a vybavenia so špecifickými detailmi nastavenia a parametrov. Možno zažívajú nábeh výroby nových produktov, čo ich núti dôkladne sa pozrieť na efektivitu, využitie a riadenie zásob, plánovanie alebo kvalitu – často všetko spolu, aby ich dokázali uviesť na trh v plánovanom čase a pri plánovaných nákladoch. Možno obnovujú svoju výrobu a využívajú príležitosť zvýšiť svoju automatizáciu, aby udržali výrobné náklady stabilné a zároveň zvýšili kvalitu a vyhli sa narušeniu dodávateľského reťazca. V týchto prípadoch existujúce systémy pravdepodobne dosiahli svoje limity a je tu príležitosť prehodnotiť a prepracovať obchodné procesy, aby sa plne využili výhody spojené s modernou IT infraštruktúrou vrátane prístrojového vybavenia (IIoT), softvéru (MES, ERP), ich vzájomnej integrácie a zároveň modernizácie infraštruktúry (Cloud, Edge).

Vývoj MES pokračuje a vidieť vyspelosť týchto systémov. Dnešné štandardné systémy MES napĺňajú prísľub, že zvýšia efektivitu výroby a zariadení (OEE), znížia náklady, zautomatizujú zber údajov a zabezpečia sledovateľnosť, čo umožňuje výrobcom dôsledne plniť požiadavky svojich zákazníkov a zároveň ďalej využívať ich jedinečne diferencovanú konkurenčnú výhodu v priemyselnom segmente. Špecifické požiadavky MES sa menia v závislosti od spôsobu a druhu výroby – spojitý proces, dávkový/opakovaný tok a zložitý diskrétny –, ako aj od výrobnej stratégie – na objednávku alebo na sklad.

Je čas vybrať a nasadiť štandardný MES

Systémy MES a MOM sa čoraz viac považujú za strategické aktívum. IT prostredie moderných prevádzok umožňuje výrobcom skutočne optimalizovať zložité výrobné procesy, vývoj technológií a sofistikované dodávateľské reťazce. Tieto systémy, ak sú správne navrhnuté, poskytujú základné stavebné bloky potrebné na zvládnutie zvyšujúcej sa automatizácie. Spolupráca so systémovým integrátorom znalým rôzneho prostredia MES/MOM vám pomôže zmapovať vaše obchodné procesy a vybrať taký systém, ktorý bude spĺňať vaše potreby teraz aj v budúcnosti. Pri výbere štandardného produktu MES je výhodou to, že ich tvorcovia sú motivovaní neustále sa prispôsobovať a vyvíjať integrované riešenia, ktoré vám pri správnom používaní poskytnú významnú hodnotu aplikovanú na oblasť, v ktorej podnikáte. Okrem toho zostáva zodpovednosťou dodávateľa MES neustále monitorovať, vyhodnocovať a nasadzovať riešenia súvisiace s infraštruktúrou a údržbou. Pokiaľ nedokážete jasne preukázať, že máte mimoriadne zložité alebo špecifické obchodné procesy, asi existuje len veľmi málo argumentov na podporu budovania vlastného MES alebo pokračovania v investíciách do staršieho systému.

MES v cloude

Softvér MES môže hrať významnú úlohu v súčasnom a budúcom úspechu výrobcu. Moderné cloudové riešenie MES poskytuje rozsiahly podrobný obraz o aktuálnom stave prevádzky a tento obraz neustále aktualizuje, keď sa výrobné podmienky v priebehu času menia. Funguje to tak, aby boli kľúčové zainteresované strany informované o každej väčšej a menšej udalosti, ktorá sa odohráva v prevádzke, či už sa to stalo minulý rok, minulý týždeň alebo pred 30 sekundami. Na základe vzorov historických údajov sa systém MES môže dokonca použiť na predpovedanie negatívnych udalostí skôr, ako k nim dôjde.

Koncoví používatelia si čoraz viac osvojujú cloudové MES, pretože im umožňujú využívať najnovšie technológie internetu vecí a ponúkajú lepšiu škálovateľnosť ako lokálne systémy MES. Okrem toho zvýšené investície a rozsiahle iniciatívy výrobných podnikov do digitalizácie svojich procesov, ktoré urýchlila pandémia COVID-19 vo vyspelých ekonomikách, ešte viac zrýchlia migráciu MES do prostredia cloudu.

Na trhu je k dispozícii hneď niekoľko osvedčených MES, ktoré si získali obľubu medzi výrobnými a spracovateľskými podnikmi. Okrem iných medzi ne patria Opcenter Execution (Siemens), Proficy MES (GE Digital), FactoryTalk ProductionCentre MES (Rockwell Automation), Shoplfloor-Online (Lighthouse Systems), Plex Smart Manufactcuring Platform (Plex), SAP Manufacturing Execution (SAP) a iné.

Zdroje

[1] Stevens, T.: Build or buy your next MES? Systema. [online]. Publikované 22. 3. 2021. 

[2] MOM vs MES: what is the difference, Matics. Blog. [online]. Citované 1. 11. 2021. 

[3] Annaswamy, S.: Cloud MES: How manufacturing software is migrating to the cloud, IoT Analytics. [online]. Publikované 3. 3. 2021. 

-tog-