Veľmi veľa bude v tomto prípade záležať od vonkajšieho prostredia. Málo pružný trh práce s drastickejšími obmedzeniami týkajúcimi sa prijímania a prepúšťania nevyhnutne ochromí podnikové stratégie riadenia ľudských zdrojov. Napríklad v Európe išla nepružnosť pracovného trhu ruka v ruke so slabšou produktivitou a stratou konkurencieschopnosti na medzinárodných trhoch, čo prispelo k nemalým problémom v oblasti vysokej zadĺženosti členov eurozóny.

Podobne aj obmedzenia na trhoch s produktmi a službami môžu brániť využitiu potenciálu nových technológií. Už v minulosti sme boli svedkami toho, že veľká časť nárastu produktivity v USA sa dosiahla práve vďaka sektoru služieb. Podobné zisky z nárastu produktivity boli viditeľné aj v iných krajinách, napr. Kanade, Austrálii, Anglicku či Holandsku. Napriek tomu nárast produktivity práce na kontinentálnej Európe v rokoch 1995-2004 bol menší, ako jedna tretina rastu produktivity práce v USA (zdroj: Van Ark, O’Mahony and Timmer, 2008).

Predpoklady, urýchľovače a podmienky

Spôsob realizácie priemyselného internetu nie je vopred jasný. Aby bolo možné prepojiť svet fyzických zariadení s digitálnym svetom údajov a analýz a vyťažiť z toho maximálne prínosy a potenciál, bude potrebné splniť viaceré kľúčové predpoklady a podporné podmienky. Jednými z najdôležitejších prvkov v tomto smere budú neustále inovácie a dôrazné riadenie kybernetickej bezpečnosti, čo umožní vývoj nových infraštruktúr a inteligencie.

Inovácie

Priemyselný internet je výsledkom už prebiehajúcich inovácií, pričom ďalšie inovácie smerujú do oblasti systémov, sietí a procesov. Zároveň ale treba povedať, že špecifické inovácie, ktoré budú potrebné pre získanie maximálnych prínosov z priemyselného internetu, ešte doteraz nie sú známe. Ale už teraz je jasné, že tieto spolu predstavujú množinu dôležitých urýchľovačov a spúšťačov očakávaných prínosov. V nasledujúcej časti seriálu budú popísané niektoré z kategórií tých najdôležitejších inovácií potrebných pre rozvoj priemyselného internetu.

Zariadenia

V tejto oblasti sa budú snahy sústreďovať na prepojenie a plošne rozsiahle nasadenie snímačov do konštrukcie nových priemyselných zariadení ako aj na riešenie pre modernizáciu existujúcich zariadení; na hardvér potrebný pre účinný zber a rýchlejší prenos informácií a pod.

Pokročilé analytiky

Potrebné budú nové normy definujúce presnejšie prepojenie údajov z podobných technických zariadení od rôznych výrobcov (OEM) alebo z rôznych typov technických prostriedkov. Bude potrebné vytvoriť technickú architektúru, ktorá umožní rýchlejšiu transformáciu údajov do informačných systémov a následne ich prepojenie a analýzu atď.

Systémové platformy

Okrem technických noriem a protokolov bude potrebné vytvoriť nové platformy, ktoré spoločnostiam umožnia vytvárať špecifické aplikácie pod spoločným zdieľaným rámcom/architektúrou. Bude potrebné definovať nové vzťahy medzi dodávateľmi, výrobcami zariadení a zákazníkmi s cieľom podporiť trvalú udržateľnosť vyvinutých platforiem.

Obchodné a podnikové procesy

Bude potrebné vytvoriť nové obchodné a firemné postupy, ktoré kompletne prepoja informácie zo strojov do systému pre rozhodovanie; musia vzniknúť procesy pre monitorovanie kvality údajov zo strojov a zlepšiť sa musia aj právne procesy, ktoré umožnia rýchlejšie a flexibilnejšie uzatváranie dohôd medzi spolupracujúcimi firmami a pod.

Tieto a im podobné inovácie si budú vyžadovať investície na úrovni firiem, priemyselných zoskupení, štátu a vzdelávacích inštitúcií. Každý z týchto subjektov môže z vynaložených investícií aj niečo vyťažiť – priemysel chce predaj a vzťahy so zákazníkmi, štát chce udržať zamestnanosť a výnosy z daní a zároveň obidvoch zaujíma aj efektivita ich vlastnej činnosti. Vzdelávacie inštitúcie chcú hlavne zaujať svojich študentov a sponzorov tým, že sa budú podieľať na riešení niektorých z týchto vážnych výziev v tomto rozvíjajúcom sa svete. Našťastie časový horizont ich investícií ešte nie je tak blízko, čo im dáva priestor pre vytvorenie správnej diverzifikácie potenciálu a úsilia pri vytváraní inovácií.

Okrem spomínaných investícií budú musieť aj existujúce technológie dosiahnuť vyššiu úroveň penetrácie a nasadenia. Týka sa to hlavne snímačov a monitorovacích zariadení – čo sú technológie, ktoré sú dostupné už dnes.

Pokračovanie v ďalšom čísle.

Zdroj: Evans, P. C., Annunziata, M.: Industrial Internet: Pushing the Boundaries of Minds and Machines, General Electric Co., November, 2012

Seriál článkov je publikovaný so súhlasom spoločnosti General Electric Co.