Infraštruktúra

Nárast požiadaviek na dátové centrá je príkladom rozsahu zmien, ktoré prichádzajú. Väčšina dátových centier, ktoré budú na celom svete spracúvať údaje v roku 2025, ešte nebola ani vytvorená. Hlavným dôvodom je, že požiadavky na spracúvanie údajov sa v dnešnej dobe každé dva roky zdvojnásobujú a do roku 2020 tieto požiadavky narastú až 20-násobne (zdroj: Ganz, John – Reinsel, David: The 2011 Digital Universe Study: Extracting Value from Chaos, IDC: Sponsored by EMC Corporation, 2011.) Ak bude však tento trend pokračovať, môžeme očakávať až 40-násobný nárast požiadaviek na spracovanie údajov do roku 2025.

Modulárnejšia koncepcia a pokrok v oblasti účinnosti znížili množstvo energie, ktoré je potrebné na chod dátových centier. Významným spôsobom však narastie požiadavka na dodržiavanie vysokej kvality elektrickej energie dodávanej do dátových centier. Tie v súčasnosti na celom svete spotrebúvajú približne 130 GWh elektrickej energie za rok. Toto množstvo je 2,6-násobkom množstva energie, ktoré spotrebuje New York, jedno z najväčších miest na svete. Množstvo energie, ktoré bude potrebné pre dátové centrá, narastie do roku 2025 na úroveň spotreby 9 až 14 takých veľkých miest, ako je New York. To bude vyžadovať významný nárast kapitálových výdavkov súvisiacich s dátovými centrami. Do konca roku 2015 sa odhaduje, že výdavky na dátové centrá na celom svete dosiahnu úroveň 100 mld. USD a do roku 2025 sa zdvojnásobia takmer na úroveň 200 mld. USD (zdroj: Forecast by GE Energy, Global Strategy and Planning, 2012. V tejto štúdii sú uvedené náklady týkajúce sa infraštruktúry budov, strojných a elektrických zariadení, ale nie sú tam zahrnuté náklady na servery.). Budúcnosť účinných, čistých a pružne reagujúcich dátových centier je jedným z prvoradých predpokladov fungovania priemyselného internetu.

Riadenie kybernetickej bezpečnosti

Aby bolo možné víziu priemyselného internetu popísanú v tomto seriály aj zrealizovať, bude potrebné vytvorenie efektívneho režimu zabezpečenia internetu. Kybernetickú bezpečnosť bude potrebné riešiť jednak z pohľadu bezpečnosti siete (obranné stratégie podobné tým, ktoré sa používajú pri cloude), jednak z pohľadu bezpečnosti koncových zariadení, ktoré sú pripojené k sieti. Udržiavanie ochrany IT infraštruktúry bude základnou požiadavkou.

Bude potrebné vyvinúť bezpečnostné kontroly a procesy tak, aby vznikla niekoľkoúrovňová ochrana. Ako uviedol Barry Hensley, riaditeľ Counter Threat Unit/Research Group for Dell SecureWorks, „bezpečnostné procesy a kontroly by mali pozostávať z riadenia životného cyklu zraniteľnosti, ochrany koncových bodov v sieti, systémov na detekciu/prevenciu pred prienikmi, bezpečnostnými stenami, sledovaním pripojení, sledovaním siete a bezpečnostnými školeniami“. (zdroj: GTCSS2011, Emerging Cyber Threats Report, 2012 ).

Obranné stratégie sa musia dotýkať všetkých úrovní, začínajúc sieťou a končiac používateľom. Ochrana citlivých a hodnotných informácií bude na prvom miestne z hľadiska riadenia bezpečnosti. Bude potrebné vytvoriť a udržiavať dôveru voči sieti, či už vo vzťahu podnik – podnik, alebo podnik – zákazník. Základom tejto dôvery sa musí stať bezpečnosť a privátnosť informácií. Mimoriadnu dôležitosť budú mať opatrenia, ktoré zaručia bezpečnosť citlivých údajov vrátane duševného vlastníctva, špeciálnych informácií a informácií týkajúcich sa identifikácie jednotlivca. Medzi tieto opatrenia budú spadať kryptovanie údajov v zariadeniach aj kryptovanie prenosu týchto údajov do cloudových systémov. Niektoré z týchto opatrení na ochranu údajov sa už využívajú na úrovni podnikov, takže ich bude potrebné rozšíriť a nasadiť aj do úrovne priemyselných sietí.

Rozrastanie sa priemyselného internetu bude od všetkých zúčastnených a investorov vyžadovať proaktívny prístup aj v otázkach riadenia bezpečnosti. Každý z nich zohrá svoju vlastnú úlohu.

V nasledujúcom pokračovaní sa pozrieme na to, akú úlohu budú v tejto problematike zohrávať jednotlivé subjekty.

Pokračovanie v ďalšom čísle.

Zdroj: Evans, P. C., Annunziata, M.: Industrial Internet: Pushing the Boundaries of Minds and Machines, General Electric Co. 2012. Seriál článkov je publikovaný so súhlasom spoločnosti  General Electric Co.