Priemyselný internet pootvoril dvere množstvu prínosov pre ekonomiku priemyslu. Inteligentné meracie prístroje umožňujú optimalizáciu jednotlivých strojov, čo vedie k ich lepšiemu výkonu, nižším nákladom a vyššej spoľahlivosti. Optimalizovaný stroj dokáže pracovať so špičkovým výkonom, pričom náklady na jeho prevádzku a údržbu sa minimalizujú. Vďaka inteligentným sieťam možno vykonávať optimalizáciu vzájomne prepojených strojov.

Niektoré firmy si uvedomili výhody a prekonali výzvy a problémy spojené so zberom a spracovaním dátových tokov. Historicky sa mnohé z týchto aktivít sústredili na digitálne riadiace systémy technických prostriedkov, ktoré však boli v porovnaní s možnosťami dostupnými v súčasnosti rozdrobené a oklieštené. Vzhľadom na veľkosť základne technických prostriedkov dostupných v súčasnosti sa očakáva, že vďaka neustálemu znižovaniu nákladov na snímače a spracovanie údajov sa očakáva čoraz rozsiahlejšie prepojenie systémov a subsystémov prostredníctvom inteligentných zariadení na úrovni produktov.

Na druhej strane spektra zase môžeme vidieť, že posledné obdobie bolo taktiež charakterizované rozsiahlym nasadzovaním softvérových aplikácií a riešení pre riadenie podnikových procesov, ktorých úlohou bolo zvýšiť efektívnosť firiem z hľadiska ich organizačného fungovania. Prínosy sa následne objavili najmä v oblasti lepšieho sledovania a koordinácie práce, lepšom fungovaní dodávateľských reťazcov, zvýšenej kvalite, dodržiavaní predpisov a nariadení či predaji a výrobe a to aj v rámci geograficky vzdialených prevádzok a výrobných liniek.

Avšak niekedy tieto snahy nevyšli celkom podľa predstáv, pretože ak sa napríklad sleduje prevádzka technických zariadení na úrovni produktov len pasívne, je schopnosť ovplyvňovať výkon týchto technických prostriedkov obmedzená. Práve priemyselný internet ponúka možnosť priebežne optimalizovať celý systém s cieľom maximalizovať výkon technických zariadení a podniku.

Optimalizácia na úrovni celých systémov umožňuje pracovníkom dosahovať zlepšenia v oblasti efektívnosti a znižovania nákladov – navyše oproti tým, ktoré je možné dosiahnuť optimalizáciou jednotlivých strojov. Vďaka inteligentným softvérovým modulom bežiacim na úrovni strojov a systémov, bude možné realizovať inteligentné rozhodovanie a vyťažiť ďalšie prínosy. V priebežnom učení sa je ukrytý kľúč k návrhu nových výrobkov a služieb – čo povedie k účinnému cyklu vzniku stále lepších produktov a služieb, vďaka ktorým bude možné dosahovať vyššiu účinnosť a nižšie náklady.

Prínosy pre priemyselné odvetvia: sila jedného percenta

Technické zariadenia v priemysle sú pre potreby jednotlivých odvetví zákaznícky prispôsobované. Prínosy priemyselného internetu sa preto budú líšiť a do popredia budú v rôznych odvetviach vystupovať jeho rôzne vlastnosti. Napriek tomu existujú spoločné oblasti, ako sú zníženie rizika, vyššia účinnosť spotreby palív, vyššia produktivita pracovníkov či nižšie náklady. Aby sme dokázali ukázať prínosy priemyselného internetu detailnejšie, uvedieme niekoľko príkladov špecifických pre niektoré odvetvia. V každom z týchto príkladov bude naznačené, ako môžu malé zlepšenia, až na úrovni len jedného percenta, priniesť  z hľadiska celého rozsiahleho systému enormné úspory.

V nasledujúcom pokračovaní dokončíme prínosy priemyselného internetu pre letecký priemysel a pozrieme sa na jeho prínosy pre železničnú dopravu a výrobu elektrickej energie.

Zdroj: Evans, P. C., Annunziata, M.: Industrial Internet: Pushing the Boundaries of Minds and Machines, General Electric Co., November, 2012

Seriál článkov je publikovaný so súhlasom spoločnosti  General Electric Co.