Ak sa vyžaduje len mechanické prichytenie, dá sa to vyriešiť širokým sortimentom jednoduchých priechodiek či montážnou penou. Pokiaľ sa vyžaduje len protipožiarna odolnosť, väčšinou sa to dá riešiť rôznymi tmelmi alebo minerálnou vlnou kombinovanou s protipožiarnym náterom. Všeobecne takýmto prestupom hovoríme protipožiarne upchávky. Keďže nie sú odolné vode, hlodavcom ani vonkajším klimatickým vplyvom, ich použitie, hlavne v exteriéri, sa javí ako veľmi rizikové. Pri utesňovaní káblov je preto veľmi dôležité hovoriť o tzv. kombinovanej ochrane, ktorej sa budeme venovať v nasledujúcom texte.

Odolnosť proti hlodavcom

Kuny, potkany, myši a iné hlodavce hľadajú spôsob, ako sa dostať za potravou alebo teplom do rôznych objektov. Veľmi často sa im to podarí práve cez káblové prestupy, pretože mäkké upchávky nie sú pre ne žiaden problém. Nasledujúce obrázky (Obr. 1 a Obr. 2) dokazujú, že riziko úplného znefunkčnenia protipožiarnych prestupov je naozaj veľké

Odolnosť proti vode

Pri káblových prestupoch z exteriéru do interiéru pod úrovňou terénu vždy hrozí, že sa otvorom popri kábloch dostane do vnútra aj zemná vlhkosť. K prieniku vody cez káblové prestupy a následným materiálnym škodám dochádza často aj pri rôznych haváriách na vodovodných nádržiach a potrubiach. V mnohých prípadoch je preto potrebné, aby boli protipožiarne prestupy aj vodotesné.

Odolnosť proti klimatickým vplyvom a UV žiareniu

Klimatické zmeny a časté striedanie teploty, vlhkosti, mrazu, vetra a slnečného žiarenia relatívne rýchlo naruší povrch tzv. mäkkých protipožiarnych upchávok, čím sa zakrátko stávajú úplne nefunkčné a treba ich opäť obnovovať. Nielenže tým vznikajú ďalšie prevádzkové náklady, ešte väčšou hrozbou je tu možnosť šírenia požiaru, keďže takto narušené prestupy strácajú svoju funkčnosť.

Riešením načrtnutých problémov môže byť použitie progresívnej technológie vo forme tzv. modulárneho tesniaceho systému, ktorý okrem požadovanej kombinovanej ochrany navyše zabezpečí aj vytváranie káblových rezerv a vysokú flexibilitu pri budúcich zmenách. Kľúčovým prvkom sa tu javia tri faktory:

 1. Použitý materiál EPDM (ethylene propylene diene terpolymer) – bezhalogénový syntetický kaučuk, ktorý v tomto prípade spĺňa všetky protichodné požiadavky: pružnosť, nehorľavosť, odolnosť vode aj hlodavcom, fotostabilita, odolnosť teplote v rozsahu –60 až +80 °C a pod.
 2. Patentovaná technológia Multidiameter™, pri ktorej sa vnútorný otvor modulu dá prispôsobiť priemeru káblu odlúpnutím príslušného počtu vrstiev priamo na stavbe.
 3. Ucelený tesniaci systém so širokým sortimentom rámov hranatého aj kruhového tvaru z rôznych materiálov (nehrdzavejúca, galvanizovaná aj lakovaná oceľ, hliník, ľahké kompozitné materiály), ktoré sa dajú spoľahlivo osadiť do rôznych prekážok priskrutkovaním, navarením alebo zaliatím do betónu.

Vnútorná (integrovaná) alebo vonkajšia kompresná jednotka svojím tlakom zabezpečí, že prestup je nie len vodotesný, ale dokonca aj plynotesný. Povolením kompresnej jednotky sa dá s modulmi aj káblami opäť voľne manipulovať. Väčšina certifikovaných modulárnych prestupov dokáže zabezpečiť jednotlivú aj kombinovanú ochranu s nasledujúcimi parametrami:

 • požiarna odolnosť 60, 90 alebo 120 minút,
 • vodotesnosť 4 bar, resp. IP krytie 44 – 68 pre skriňové aplikácie,
 • plynotesnosť 2,5 bar,
 • prachotesnosť a hlukotesnosť,
 • odolnosť proti UV žiareniu, hlodavcom, vibráciám atď.

Popri vysokej spoľahlivosti je ďalšou obrovskou výhodou týchto riešení ich jednoduchá rozoberateľnosť. Príslušným kľúčom sa povolí kompresná jednotka a s modulmi možno opäť manipulovať. Vytvára sa tak priestor na dodatočné vkladanie káblov a rúrok rôznych priemerov.

Ďalšie výhody rozoberateľných prestupov:

 • Rámy možno ukladať do zostáv nad aj vedľa seba, čím sa dá utesniť množstvo káblov na relatívne malom priestore.
 • Niekoľko typov rámov je otvárateľných, čo umožňuje dodatočne utesniť už naťahané káble bez toho, aby sa vyťahovali.
 • Voľný priestor v ráme umožňuje osadiť aj predkonektorované káble.
 • Prestupy spĺňajú svoju funkčnosť v horizontálnej aj vertikálnej rovine (steny, stropy, podlahy).
 • Ucelený a praxou overený systém umožňuje jednoduchú inštaláciu s minimálnym rizikom vzniku prípadných porúch.

Použitie dodávaného lubrikantu zabezpečí pružnosť gumy a správ­nu funkčnosť prestupu aj po mnohých rokoch a neobmedzuje počet rozobratí a následných utesnení prestupu.

Špeciálne upravené moduly (skupina EMC) dokážu zabezpečiť elektromagnetickú kompatibilitu a skupina Ex spĺňa všetky požiadavky použitia vo výbušnom prostredí.

Investičné verzus prevádzkové náklady

Jedinou výhodou klasických mäkkých upchávok je ich nižšia cena, ktorá je, bohužiaľ, v mnohých prípadoch jediný rozhodujúci činiteľ. Treba pri tom zdôrazniť, že pokiaľ sa berú do úvahy len investičné náklady, je to veľmi zavádzajúce. Z pohľadu dlhodobého používania je korektné zohľadniť aj prevádzkové náklady a v takomto prípade vychádza cena systémových modulárnych riešení v mnohých prípadoch priaznivejšia. Stačí zobrať do úvahy, že náklady pri výmene, resp. dopĺňaní, ďalších káblov sú takmer nulové, a to už nehovoríme o veľkých sumách, ktoré nám tento systém dokáže ušetriť pri rôznych poruchách či havarijných stavoch. Mnohé firmy, čo si takúto dôslednú kalkuláciu urobili, dnes štandardne používajú rozoberateľné tesnenia s kombinovanou ochranou. Firmy, ktoré si takúto kalkuláciu nevedia urobiť, sa jednoducho môžu poučiť od nich. Stačí sa rozhodnúť, ktorý prestup vyžaduje kombinovanú ochranu a kde je pravdepodobnosť dokladania, resp. výmeny, káblov.

Podnet na vylepšenie predpisov

Zaujímavým paradoxom je, že STN EN 13501-2 o požiarnych charakteristikách stavebných prvkov napríklad podrobne definuje obsah, umiestnenie a vlastnosti tzv. požiarneho štítku. Požiarni technici následne tieto štítky dôsledne kontrolujú. To, že by mali byť požiarne priehradky odolné hlodavcom, žiadna norma ani predpis nedefinujú. Nie div, že v mnohých prípadoch sú preto požiarne priehradky vyžraté hlodavcami, a teda nefunkčné. Tento paradox privádza do rozpakov mnohých zahraničných expertov.

V nasledujúcej časti sme vybrali štyri príbehy z praxe, aby sme poukázali na závažnosť tejto problematiky.

Ing. Miroslav Hollý, www.roxtec.com