Typická krivka chýb prietokomera, resp. meradla pretečeného množstva má tvar podľa obr. 7. Na tejto krivke vidno, že v oblasti prechodového prietoku qt sa mení dovolená chyba meradla. Táto hranica rozdeľuje celý merací rozsah meradla na spodný merací rozsah a horný merací rozsah.

Na voľbu najvhodnejšieho prietokomera na daný účel má vplyv niekoľko faktorov:

a) prúdenie tekutiny v otvorenom kanáli alebo v potrubí,

b) fyzikálne a chemické vlastnosti pretekajúcej tekutiny (merná hmotnosť, viskozita, výbušnosť, chemická agresivita, elektrická vodivosť a podobne),

c) druh tekutiny (kvapalina, plyn alebo para),

d) metrologické požiadavky na prietokomer (presnosť a opakovateľnosť merania, merací rozsah a podobne),

e) homogenita prúdenia meranej tekutiny (víry, turbulentné prúdenie a podobne),

f) pracovná činnosť (spojité alebo nespojité meranie),

g) nepriaznivý vplyv snímača na prietok tekutiny (tlaková strata),

h) náklady na prevádzku prietokomera (investície, kalibrácia, ­inštalácia, údržba).

...

doc. Ing. Martin Halaj,
PhD. Slovenský metrologický ústav

Ing. Eva Kureková, PhD.
Strojnícka fakulta STU

Pokračovanie - viď PDF súbor v Dokumentoch na stiahnutie