Tekutina pretekajúca cez uzavreté potrubie, ktoré má zvyčajne kruhový prierez, sa nedostáva do styku s okolitým prostredím. V uzavretých potrubiach sa najčastejšie používajú tieto skupiny meradiel:

  • objemové (pulzačné) meradlá pretečeného množstva,
  • rýchlostné meradlá pretečeného množstva (vodomery),
  • prietokomery využívajúce tlakovú stratu tekutiny,
  • prietokomery využívajúce dynamické pôsobenie tekutiny,
  • ultrazvukové prietokomery,
  • magnetické indukčné prietokomery,
  • špeciálne prietokomery,
  • hmotnostné prietokomery.

Pri výbere vhodného meradla treba brať do úvahy, či je potrubie zaplnené meranou kvapalinou úplne alebo iba čiastočne. Niektoré meradlá pracujú správne iba pri úpl-nom zaplnení potrubia, inak môže dôjsť k značnému skresleniu merania.

Objemové (pulzačné) meradlá pretečeného množstva

Objemová metóda merania pretečeného množstva sa zaraďuje medzi absolútne me-racie metódy. Pri prechode kvapaliny cez meradlo sa zisťuje počet určitých diskrét-nych objemov tejto kvapaliny, ktoré pôsobia na meradlo. Meradlá založené na tejto metóde sa používajú najmä v aplikáciách, kde sa vyžaduje malá dovolená chyba me-radla. Často sa využívajú na kalibráciu iných meradiel pretečeného množstva.

Objemové meradlá pretečeného množstva sa rozdeľujú podľa spôsobu merania na meradlá s prerušovanou a neprerušovanou činnosťou.

doc. Ing. Martin Halaj,
PhD. Slovenský metrologický ústav

Ing. Eva Kureková, PhD.
Strojnícka fakulta STU

Pokračovanie - viď PDF súbor v Dokumentoch na stiahnutie