Prierezové prietokomery

V prierezových prietokomeroch sa meria rýchlosť prúdiacej tekutiny w a zo známej geometrie potrubia sa stanovuje objemový (resp. hmotnostný) prietok. Rýchlosť prúdiacej tekutiny (resp. jej pretečené množstvo) sa stanovuje na základe zmeny tlakovej energie tekutiny na kinetickú energiu. K zmene dochádza na škrtiacom orgáne pevne zabudovanom v potrubí, kde pri náhlom zúžení prietokového prierezu nastane miestne zvýšenie kinetickej energie. Niektoré škrtiace orgány sú normalizované, teda norma definuje ich rozmery aj vzťah na výpočet prietoku z nameranej tlakovej straty. Patrí medzi ne clona, dýza a Venturiho dýza.

Medzi nenormalizované škrtiace orgány patrí dvojitá clona, štvrťkruhová dýza, segmentová clona, meracia kapilára a pod. Používajú sa najmä na špeciálne účely, napr. v sťažených podmienkach či pri zvýšených nárokoch na prostredie. Nutnou podmienkou použitia prierezových prietokomerov je stály (resp. pomaly sa meniaci) prietok v úplne zaplnenom potrubí. Nehodia sa preto na meranie pulzujúceho prietoku. Takisto výrobcovia uvádzajú určité požiadavky na miesto zabudovania škrtiaceho orgánu, najmä na minimálnu dĺžku priameho potrubia pred škrtiacim orgánom a za ním.

doc. Ing. Martin Halaj,
PhD. Slovenský metrologický ústav

Ing. Eva Kureková, PhD.
Strojnícka fakulta STU

Pokračovanie - viď PDF súbor v Dokumentoch na stiahnutie