Fluidikový prietokomer

Princíp merania pomocou fluidikového prietokomera využíva Coandov efekt. To znamená, že keď tekutina prúdi dostatočnou rýchlosťou medzi dvoma stenami, ktoré sú blízko pri sebe, má tendenciu primknúť sa k jednej zo stien. Hlavný prúd tekutiny 1 preteká pomedzi dva usmerňovače prietoku 3 (pozri obr. 41). Pôsobením Coandovho efektu sa prúd tekutiny primkne k stene usmerňovača prietoku (obr. 41a). Zároveň malá časť kvapaliny 2 prechádza spätnoväzbovým kanálom a pôsobí na hlavný prúd kvapaliny. Naruší pritom silovú rovnováhu, takže hlavný prúd sa preklopí na protiľahlú stenu (obr. 41b). Tento cyklus sa neustále opakuje. Frekvencia preklopení (oscilácií) je priamo úmerná rýchlosti pretekajúcej tekutiny. Prítomnosť tekutiny v spätnoväzbovom kanáli sa zisťuje pomocou snímača 4. Využíva sa napríklad termistor.

doc. Ing. Martin Halaj,
PhD. Slovenský metrologický ústav

Ing. Eva Kureková, PhD.
Strojnícka fakulta STU

Pokračovanie - viď PDF súbor v Dokumentoch na stiahnutie