Podstatou ultrazvukových prietokomerov je meranie zmeny rýchlosti šíriaceho sa ultrazvukového signálu v prúdiacej tekutine. Keď sa ultrazvuk šíri v smere prúdenia tekutiny, jeho rýchlosť sa zvyšuje, keď sa šíri proti smeru prúdenia, jeho rýchlosť sa znižuje.

Ultrazvukové prietokomery sa podľa uloženia prietokomera delia na:

  • pevné (omočené),
  • prenosné (upevňovacie).

Využívajú:

  • spojitú metódu vysielania ultrazvukového signálu,
  • impulznú metódu vysielania ultrazvukového signálu,
  • Dopplerov jav.

Pevné ultrazvukové prietokomery sú zabudované priamo do potrubia (obr. 51). Ich výhodou je možnosť priameho nastavenia osi vyžarovania pod pevným uhlom. Prenosné prietokomery sa montujú z vonkajšej časti potrubia (obr. 52). Môžu pracovať v ľubovoľnej polohe aj na ťažko prístupných miestach. Vyžadujú však korekciu na hrúbku a materiál steny potrubia. Pracovná frekvencia ultrazvukových prietokomerov býva 0,5 až 4 MHz. Používajú sa v rozsahu rýchlosti prúdenia tekutiny od 0,03 do 32 m/s.

Horný merací rozsah sa ohraničuje približne na 450 000 m3/h pri dovolenom tlaku 10 MPa a viac, v rozsahu teploty prúdiacej tekutiny –200 až 350 °C. Dovolená chyba dosahuje štandardne 1 %, v špeciálnych prípadoch (pri viackanálových ultrazvukových prietokomeroch) iba 0,05 %. Priemer potrubia môže byť v rozsahu od niekoľko mm až po 10 m. Môžu byť zhotovené aj ako multifunkčné, resp. niekoľkoparametrové, t. j. súčasne merajú viacero technologických parametrov (prietok, teplotu, viskozitu, tlak).

doc. Ing. Martin Halaj, PhD.
Slovenský metrologický ústav

Ing. Eva Kureková, PhD.
Strojnícka fakulta STU

Pokračovanie - viď PDF súbor v Dokumentoch na stiahnutie