Je zarážajúce, že projektanti ešte stále chápu ochranu pred bleskom len ako zriadenie bleskozvodu a z rôznych dôvodov zanedbávajú alebo podceňujú návrh opatrení pred elektrickými a elektromagnetickými účinkami blesku. Tieto účinky pritom spôsobujú rovnaké alebo väčšie straty používateľovi ako samotné mechanické poškodenie stavby pri zásahu bleskom. O tom, ako správne chápať uvedenú problematiku z pohľadu noriem a praxe ako správne projektovať účinnú ochranu pred účinkami blesku a prepätia sme sa porozprávali s Jiřím Kroupom, členom technickej komisie č. 43 pri Slovenskom ústave technickej normalizácie.