Ako môže automatizácia pomôcť výrobným podnikom a priemyslu vôbec prekonať súčasný prepad spôsobený globálnou finančnou krízou?

To je otázka za milión dolárov. Myslím, že automatizácia je v zásade o zvyšovaní produktivity. V priemyselnom sektore rezonuje na pozadí hlavne aspekt produktivity. My poskytujeme priemyslu technologické riešenia, ktoré systémy zrýchľujú a zefektívňujú. Keď sa pozriete na to, čím dnes mnohé spoločnosti a najmä tie globálne prechádzajú, vytvára sa u nich veľký tlak na redukciu nákladov, pretože očividne sa znížili ich celkové tržby.

Firmy potrebujú mať silné základy, aby zostali komerčne životaschopné v období, keď im klesajú tržby. Väčšina spoločností tak hľadá cesty, ako znížiť náklady na výrobu. Automatizácia vlastne robí to, že odhalí tie oblasti, v ktorých je možné znižovať prevádzkové náklady. V našej spoločnosti je pre nás podstatný ukazovateľ Celkových nákladov na zaobstaranie a vlastníctvo (TCO – Total Cost of Ownership). Nepozeráme na ceny produktov, ale na náklady prevádzky celej fabriky. Ak sa zvolí správna technológia, zvýši sa tým efektivita celej fabriky a znížia sa aj náklady. Vďaka nej je napríklad možné zredukovať objem školení personálu, objem náhradných dielov na sklade a zvýšiť efektivitu fabriky monitorovaním kľúčových parametrov dôležitých pri výrobe.

Ak máte napríklad dve výrobné fabriky na rôznych miestach, ktoré sú prevádzkované so 60 – 70% produktivitou, naskytá sa otázka, že ak sa podarí produktivitu zdvihnúť na 80 – 90 %, či potom budete schopní zredukovať náklady v iných fabrikách. Jednoducho, či budete schopní skonsolidovať vaše fabriky. Myslím, že ekonomická kríza neodiali fakt, že koncoví zákazníci svoje náklady jednoducho musia redukovať. V súčasnosti skúmame so zákazníkmi, ako a kde investovať, aby sa znížili náklady.

Pri vašich stretnutiach so zákazníkmi, sú si títo vedomí možností a schopností automatizácie?

Určite si uvedomujú, ale zároveň ťažko stretnete zákazníka, ktorý by bol so všetkým vrchovato spokojný. Zákazníci chcú hlavne dve veci – zvýšiť výkon a znížiť náklady. To sú dve základné požiadavky, ktoré tu budú vždy a stále. Splníme vôbec niekedy ich očakávania? Som si istý, že nie. Myslím, že žiadny dodávateľ nemôže nikdy povedať, že dokonale splnil očakávania zákazníka. Môžeme však podstatne vylepšiť situáciu spoločnosti resp. fabriky? Rozhodne. Keď sa pozriete na náklady za energie, alebo celkové výrobné náklady, hovoríme o zefektívnení na úrovni dvojciferných hodnôt, resp. o znížení nákladov od 10 do 20 %.

Jeden z najvyšších predstaviteľov a výkonný riaditeľ Rockwell Automation Keith Nosbush nedávno apeloval na obchodné a vládne kruhy, aby investovali do flexibilných a efektívnych tzv. inteligentných tovární, pretože to je najlepší spôsob, ako vytvoriť dobre platené a dlhodobé pracovné miesta vo výrobnom priemysle USA. Neplánuje sa podobná výzva adresovať aj európskemu regiónu?

My v konečnom dôsledku poskytujeme technológiu, ktorou koncoví zákazníci navrhujú a vyrábajú svoje výrobky rýchlejšie a lacnejšie. Neustály vývoj technológií prebieha na celom svete a Európa kladie veľký dôraz na moderné vyspelé technológie. Väčšina svetoznámych výrobcov strojov je sústredených v Európe. V Európe je zároveň najnáročnejší trh z hľadiska výkonu a produkcie. Ak sa pozriete na výrobcov originálnej techniky, disponujú najrýchlejšími strojmi a najvyššou výkonnosťou. Oni skutočne navrhujú a konštruujú stroje najvyššej svetovej kvality. Títo výrobcovia požadujú vysoko výkonné produkty, aby mohli splniť svoje vlastné výrobné požiadavky. My týmto výrobcom nepretržite pomáhame využiť naše technológie na zvýšenie ich výkonnosti.

Myslíte, že je dobrý nápad, aby vláda pomáhala výrobcom prostredníctvom stimulov vylepšiť ich technológiu?

Určite áno, pokiaľ sa takáto pomoc poskytne správnemu segmentu, čiže pokiaľ má takáto technológia pozitívny dopad na populáciu alebo našu planétu. Ak sa začne investovať do oblastí bez dlhodobej budúcnosti, môže to pomôcť ekonomike v krátkodobom horizonte, nie však v dlhodobom. Nemôže sa vyrábať produktívny a konkurencieschopný výrobok, pokiaľ po ňom neexistuje dopyt. V súčasnosti vidíme veľké investície do obnoviteľných zdrojov energie, ako je veterná a slnečná energia. Táto oblasť očividne generuje biznis a technológiu s dlhodobou budúcnosťou. Ak vláda investuje do ochrany tradičného priemyslu bez vyhliadok na dlhodobú budúcnosť, bude to zrejme investícia na nesprávnom mieste.

V portfóliu Rockwell Automation sa vyskytujú aj produkty ako Logix-XT a FLEX I/O-XT do extrémneho prostredia. Akým spôsobom prispievajú produkty Rockwell Automation k energetickej efektívnosti a ochrane životného prostredia?

Vymenované rady produktov sú určené na prevádzku do drsného prostredia a nepotrebujú byť v klimatizovanom alebo čistom priestore. Produkty samé o sebe nie sú energeticky úsporné, ale okolité prostredie nemusí byť kvôli nim špeciálne monitorované. Tieto produkty však môžu pomôcť pri vývoji energeticky úsporných technológií, napr. vo výrobe elektrickej energie.

Rockwell Automation nedávno ohlásil dostupnosť služby InSite Services poskytovanej zo siedmich centier rozmiestnených po celom svete a v pätnástich jazykoch. Je táto služba určená aj pre európskych zákazníkov? Môže napríklad slovenský zákazník využiť túto službu alebo sa má skôr obrátiť na svojho lokálneho distribútora?

Ide o celosvetový program a pokrýva samozrejme aj európskych zákazníkov. Zámer je jasný, aby zákazníci mohli využiť InSite Services prakticky kdekoľvek na svete, čiže aj na Slovensku.

Jedným z výrazných trendov súčasnej priemyselnej automatizácie sú bezdrôtové technológie. Predsa len dominantnejšou oblasťou Rockwell Automation sú diskrétne procesy, pričom bezdrôtové technológie sa presadzujú skôr v spojitých procesoch. Ako pristupuje k tomuto sľubne sa rozvíjajúcemu segmentu Rockwell Automation? Môžete povedať niečo o vašej stratégii?

Myslím, že je jedno, či diskrétny alebo spojitý proces, prínos bezdrôtovej technológie je v oboch prípadoch rovnaký. Rockwell Automation momentálne skúma rôzne cesty poskytovania bezdrôtových riešení. V tomto momente toho veľa prezradiť nemôžem, ale základom nášho pohľadu je, že sa prikláňame k otvoreným komunikačným sieťam a stratégiám. V súčasnosti úzko spolupracujeme so spoločnosťou Cisco a zameriavame sa do budúcnosti na komunikáciu prostredníctvom otvorených štandardov. Či teda máme záujem o bezdrôtovú komunikáciu? Rozhodne. Chceme si byť zároveň istí, že bezdrôtová komunikácia bude dostatočne odolná v kritických priemyselných aplikáciách.

V akom časovom horizonte chcete priniesť na trh vaše riešenia?

Ten neviem predpovedať, pretože závisí od toho, kedy budeme mať vhodnú technológiu spĺňajúcu naše predstavy a požiadavky. Je niekoľko štandardov zohľadňujúcich bezdrôtovú komunikáciu, medzi inými aj štandardy ISA. Je potrebné zabezpečiť, aby produktové portfólio bolo schopné sa bez problémov pripájať a že systém bude odolný a stabilný. Bezdrôtová komunikácia poskytuje množstvo výhod v súvislosti s redukciou kabeláže vo vhodnom prostredí. V súčasnosti máme k dispozícii niekoľko technologických riešení od našich partnerských firiem, túto škálu však chceme rozšíriť.

Požadujú zákazníci od vás bezdrôtové riešenia?

Sektor priemyselnej automatizácie je dosť konzervatívny. Zákazníci bežne očakávajú, že každá nová technológia bude pracovať správne. Každý má zvyčajné záujem o inovatívne technológie a zároveň chce mať istotu, že bez ťažkostí zapadne do jeho procesu a bude pracovať správne. A to je dôvod, prečo sa musia dnešné bezdrôtové protokoly v priemyselných aplikáciách posunúť na vyššiu úroveň. Každopádne, je to vzrušujúca časť súčasného vývoja, o ktorej som presvedčený, že zaznamená v budúcnosti značný rozmach, pretože každý sa snaží zredukovať množstvo kabeláže.

Spoločnosť Endress + Hauser propagujete ako strategického partnera v oblasti prevádzkových prístrojov. Prečo ste si vybrali práve túto firmu?

Myslím, že sme si ju vybrali hlavne preto, lebo je jedným z najlepších výrobcov prevádzkových prístrojov na svete. Navyše sa vzájomne veľmi dobre dopĺňame. Endress + Hauser nemá riešenia pre riadenie a reguláciu a nám zase chýba portfólio prevádzkových prístrojov. Takisto vzťahy s týmto výrobcom sú na excelentnej úrovni. Firma ponúka širokou škálou produktov, ktoré dobre spolupracujú s našimi riešeniami.

Znamená to, že Endress + Hauser preferuje vaše riešenia v oblasti riadenia a regulácie? Ide teda o obojstrannú kooperáciu?

Určite je obojstranná. Našim cieľom tohto partnerstva je uľahčiť zákazníkom integráciu prevádzkových prístrojov Endress + Hauser do riadiacich platforiem Rockwell Automation.

Rockwell Automation pred časom oznámil, že Európa bude jedným z tých trhov blízkej budúcnosti, na ktorý sa chce intenzívne sústrediť. Aké aktivity chce vyvíjať, ak chce získať väčší podiel na európskom trhu?

Rockwell Automation si stanovil v Európe plán pomerne agresívneho rozmachu. Sme svetovým dodávateľom automatizačných riešení a nemôžeme sa spoliehať iba na podiel na trhu v Severnej Amerike. Musíme ho zväčšovať po celom svete a Európa ako najväčší trh pre automatizáciu je veľmi dôležitý región. Investujeme nemalé financie v strategických lokalitách a to najmä v procesnej technológii a oblasti bezpečnosti strojov.

Európa je najväčším svetovým trhom vo sfére bezpečnosti strojov. Myslím, že keď získame vplyv v Európe, môžeme rozšíriť naše pôsobenie globálne. Investujeme samozrejme do výskumu a vývoja, technológií a akvizícií firiem, aby sme doplnili naše produktové portfólio. Dôležitú úlohu hrá výskumné centrum v Prahe, kde vyvíjame softvér. Okrem toho máme špecifické programy a podujatia s našimi zákazníkmi v Európe, aby sme presvedčili tých, čo naše riešenia ešte nevyužívajú, že sme adekvátna alternatíva tradičných dodávateľov.

Ďakujeme za rozhovor.

Anton Gérer, Branislav Bložon