Obr. Ing. Martin Morháč

Každý ročník PLM Fóra prezentuje najnovšie trendy a témy pre dané obdobie. S akým posolstvom prichádzate tento rok?

Podujatie tohto typu organizujeme už dvadsiaty rok, z toho jedenásť rokov pod názvom PLM Fórum. Máte pravdu, každý rok sa snažíme komunikovať to najnovšie, čo daná oblasť prináša nielen z hľadiska produktov, ale aj smerovania a vývoja riešení do blízkej budúcnosti. Technický svet je v súčasnosti „mobilizovaný“ stratégiou Industry 4.0. Prvou úlohou tohtoročného PLM Fóra teda bolo vymedziť tento pojem, opísať technológie, ktoré sú jej súčasťou, a akú úlohu v nej zohrajú z hľadiska prínosu pre koncových používateľov. Systémy z kategórie CAD/CAM/CAE či celkovo PLM budú podľa nás strategicky dôležité najmä pre prvé fázy výrobných procesov, t. j. pre návrh a vývoj produktov a výrobných procesov. Druhým dôležitým posolstvom je, že stratégia Industry 4.0 je postavená na inováciách. Aj tu máme mladú firmu, tzv. startup, ktorého zakladatelia – študenti si išli za svojím cieľom a vyvinuli 3D skener so špičkovými svetovými parametrami. A práve s podporou PLM nástrojov. Reálne skúsenosti sú najlepším príkladom toho, aké sú ich prínosy. Toto je, samozrejme, inšpiratívne aj pre ostatných účastníkov.

Časť prednášok zabezpečujú vaši partneri, ktorí využívajú spomínané nástroje v každodennej praxi pri vývoji svojich produktov. Prečo ste sa rozhodli dať priestor aj im?

PLM Fórum má jasný cieľ – komunikácia a výmena informácií. Účastníci sa tu schádzajú nielen kvôli informáciám o produktoch, ktoré dodáva naša spoločnosť, ale chcú vidieť aj reálne výstupy z ich používania. Z jeden a pol dňovej akcie sme predstaveniu produktov venovali necelé jedno popoludnie, zvyšnú časť tvorili práve prednášky partnerov, kde prezentovali svoje úspešné príbehy a skúsenosti z využívania produktov Siemens PLM Software, resp. zo svojich inovačných projektov. Vzájomné stretnutie našich odborníkov a koncových používateľov, ktorí nastoľujú požiadavky z reálnej praxe, sú vždy obohacujúce pre obidve strany a posúvajú každého zúčastneného vpred k očakávaným výsledkom.

Ako vnímate reakciu z publika, kde sa nachádzajú často práve koncoví používatelia, na prezentované témy o Industry 4.0 alebo víziách digitálneho podniku? Vidíte v rozhovoroch s účastníkmi nejaké konkrétne aktivity a kroky, ktoré realizujú vo svojich podnikoch, aby tieto iniciatívy uviedli aj do reálneho života?

Spoločným menovateľom či už Industry 4.0, alebo vízie digitálneho podniku je podľa mňa neujasnenosť. Všetci o tom hovoria, ale takmer nikto nevie, či to, čo robia, je už súčasťou Industry 4.0, alebo nie a podobne. Problematike digitálneho podniku sa napríklad venuje samostatná konferencia, ktorej prvý ročník sa uskutočnil už v roku 2005. Väčšina účastníkov ešte aj teraz odchádza s tým, že im nie je jasné, čo to digitálny podnik je a ako sa vôbec k nemu dopracovať. Tieto pojmy treba stále vysvetľovať a čoraz presnejšie ukazovať nástroje a riešenia, ktoré pomôžu k zreálneniu týchto pojmov v praxi. Dôsledkom nepochopenia týchto pojmov potom je, že výrobné podniky nevedia túto problematiku uchopiť a nastaviť si vnútri firmy nejakú reálne vykonateľnú stratégiu. Nepridávajú tomu ani stránky renomovaných poradenských firiem, keď každá chápe tieto stratégie svojím spôsobom, ale stále je to v rovine všeobecných formulácií bez konkrétnych návodov. Preto sme sa v našej spoločnosti rozhodli pre konkrétny krok – prijali sme nový strategický program zameraný na prípravu a jednoduchý nábeh našich zákazníkov na Industry 4.0.

Ako prelomiť túto fázu, aby sa pojmy ako Industry 4.0 alebo digitálny podnik dostali z pozície marketingových sloganov do reálnej praxe? Aké kroky by mali spraviť výrobné podniky v tomto smere?

Uvedené stratégie sú evolučného typu. Evolúcia sa bude postupne rozširovať, a podniky sa do nej budú práve na základe dobrých príkladov čoraz viac zapájať. Keďže väčšina výrobných podnikov na Slovensku už má v súčasnosti zahraničných majiteľov, budú títo v dohľadnom čase prenášať spomínané stratégie zo svojich materských firiem aj do našich končín.

Na druhej strane na Slovensku je veľké množstvo firiem, ktoré majú autonómne pôsobenie, a požiadavky trhu im nedávajú príliš veľa času čakať až sa niečo zásadné udeje v ich okolí. Svetové ekonomické fórum v januári v tomto roku vydalo správu, v ktorej definuje postupnosť nábehu „Industry 4.0“ v priemysle. Za prvý krok označuje zvyšovanie operačnej efektívnosti. Myslí sa tým uplatnenie prvkov Industry 4.0 so zámerom lepšieho využitia majetku, rastu produktivity podnikov, znižovania nákladov a zvyšovania efektívnosti. Väčšina podnikov sa v posledných rokoch týmito témami intenzívne zaoberala, dnes by mali len pokračovať a použiť pritom iné nástroje a princípy, ktoré ich významnejšie posunú vpred. Takými sú napríklad simulácie procesov, logistiky, ergonómie práce, uplatňovanie nástrojov PLM, ale aj nových princípov riadenia a ďalšie smerovanie k digitálnemu podniku.