Po dlhej prestávke, keď bolo organizovanie väčších podujatí pre pandémiu nemožné, sa obmedzenia uvoľnili. Prejavilo sa to aj na záujme a atmosfére vášho podujatia, ktoré bolo venované 30. výročiu založenia SEZ-KES?

Pandémia nás prinútila hľadať alternatívne spôsoby komunikácie, hlavne vo virtuálnom online priestore. Niekedy boli online stretnutia také rýchle, akčné a komfortné, že nám spočiatku neprekážala absencia osobného kontaktu. Našťastie, sme ľudia so silným sociálnym základom. Na základe vlastných skúseností sme zistili, že len v online priestore širší kolektív dlhodobo fungovať nemôže. Preto určite všetci uvítali odchod pandémie COVID-19 do histórie. Dúfam, že tento odchod je trvalý. V neistej atmosfére metamorfnej pandémie sme s určitým rizikom začali v dostatočnom predstihu pripravovať slávnostné stretnutie pri príležitosti 30. výročia založenia nášho zväzu. 19. máj 2022 bol deň D, keď sme sa stretli v Pálffyho paláci – Letnom sídle v Bratislave. Priestory paláca a iné obmedzenia nám nedovoľovali pozvať všetkých našich členov, odborných partnerov, priateľov, kooperujúcich zástupcov verejnej správy a iných organizácií a firiem. No prišli všetci tí, ktorí prísť chceli a mohli. Slávnostné stretnutie bolo skutočne slávnostným a priateľským. Atmosféra, permanentné diskusie a úsmevy to potvrdzovali. Aj prostredníctvom vášho časopisu ďakujem všetkým účastníkom stretnutia a gratulantom, ktorí si spomenuli na našu tridsiatku.

Ako sa v priebehu uplynulých troch desaťročí zmenili priority a témy, ktorým sa v rámci SEZ-KES venujete?

SEZ-KES pôsobí na Slovensku od roku 1992 ako neziskové, nezávislé a profesijné združenie v súčasnosti s cca 2 400 členmi. Združuje elektrotechnikov a energetikov naprieč celým spektrom profesií. Našimi členmi sú prevažne osoby a firmy zo Slovenska. Svoju činnosť zväz orientuje na oblasť výchovy a vzdelávania. Organizujeme odborné školenia, semináre, konferencie. Vydávame zaujímavé a veľmi žiadané odborné publikácie pre rôzne cieľové skupiny elektrotechnikov. V oblasti technickej normalizácie spolupracujeme s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR). V rámci pripomienkových konaní spolupracujeme s orgánmi štátnej správy pri tvorbe legislatívnych predpisov. SEZ-KES je členom Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEP SR) a Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD), ktorá je členom Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky (HSR SR). Počas uplynulých troch desaťročí sa priority SEZ-KES výrazne nezmenili. Našimi prioritami vždy boli a sú vzdelávanie, vydávanie odborných publikácií, ochrana záujmov elektrotechnikov, spolupráca s odborníkmi a s rôznymi organizáciami, hlavne elektrotechnickými. Vysokým nasadením a obetavým prístupom akčných členov z našich radov sme dosiahli také materiálne a personálne podmienky, že zväz pracuje profesionálne a poskytuje vysoko kvalitné služby a produkty.

Odborné témy, ktorým sa v rámci vzdelávania v SEZ-KES venujeme, prichádzajú „zo života“, od elektrotechnickej verejnosti, od našich kooperujúcich partnerov. Niektoré témy s určitou víziou vyberáme v našich riadiacich štruktúrach. Pri založení SEZ-KES bolo vedecko--technické a environmentálne poznanie ľudstva iné ako teraz, na začiatku 3. tisícročia. Aj keď odvtedy uplynulo len tridsať rokov, niektoré témy sa menia, veľa nových pribudlo. Vo svojom profesionálnom živote musíme vnímať, akceptovať a včleniť doňho aj novšie témy, napr. trvalú udržateľnosť rozvoja, OZE, IoT, Industry 4.0.

Bez priebežného, priam celoživotného vzdelávania je pre akéhokoľvek technika či odborného pracovníka ťažké držať krok s dobou – či už po stránke technologického, alebo legislatívneho vývoja. Ako pristupuje SEZ-KES k otázkam vzdelávania?

Keď napreduje jednotlivec, napreduje aj spoločnosť. Len takto sa dajú presadiť osobné aj kolektívne ambície. To je motto našej činnosti v oblasti vzdelávania a ďalšieho poskytovania odborných informácií. Na primárne vzdelávanie máme na Slovensku vybudovaný školský systém. Ten zabezpečuje výchovu od materských škôl až po vysoké školy. SEZ-KES pôsobí v oblasti ďalšieho (celoživotného) vzdelávania, resp. v oblasti odborného elektrotechnického vzdelávania podľa určených právnych predpisov. Každé takéto vzdelávanie vykonávame s maximálnym dôrazom na kvalitu lektorov. V tíme lektorov sú naši členovia a ďalší špičkoví odborníci nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech. Každoročne organizujeme dve odborné konferencie elektrotechnikov v Bratislave a Poprade. V rokoch 2020 a 2021 sme museli štyri konferencie zrušiť vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19. Tento rok na jeseň pripravujeme v poradí už 53. konferenciu elektrotechnikov Slovenska prvýkrát v Košiciach. Konferencia sa uskutoční v dňoch 9. – 10. 11. 2022.

Do konca roka 2022 nás čaká niekoľko školení AOP (aktualizačná odborná príprava) a ZOSE (získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike). Na jeseň pripravujeme v Bratislave, Košiciach a v Banskej Bystrici dva nové samostatné monotematické semináre na témy Elektrické inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu – návrh, montáž, kontrola a Fotovoltická elektroinštalácia v súčasnej praxi. Všetkých záujemcov na tieto semináre pozývam. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke. Určitou formou celoživotného vzdelávania je aj nami poskytovaná služba STN-online. V spolupráci s ÚNMS SR, ktorý je našim národným normalizačným orgánom, zabezpečujeme členom zväzu online prístup k takmer 500 slovenským technickým normám.

Jednou z oblastí, ktorej sa SEZ-KES venuje, je aj legislatíva a normotvorba. Máme ich na Slovensku nastavené tak, aby vytvárali motivačné prostredie pre všetky zúčastnené strany – od začínajúcich podnikateľov v elektrotechnike až po nadnárodné spoločnosti, od akademických inštitúcií až po štátnu správu?

Aktivity, ktoré vykonáva SEZ-KES v legislatívnej oblasti a normotvorbe, sú kryté našimi personálnymi a finančnými zdrojmi, často s neistým výsledkom. Odborná verejnosť v tejto oblasti ťahá za kratší koniec. Niekedy mi to pripomína boj s veternými mlynmi. Chcem však vyzdvihnúť ústretové konanie viacerých jednotlivcov zastupujúcich štátnu správu, ktorí sú ale často limitovaní svojimi pracovnými možnosťami a kompetenciami.

Odborné organizácie sú miestom nielen stretávania sa odborníkov, ale najmä konkrétnych ľudí, kde často vznikajú aj dlhoročné priateľstvá. V čom vidíte najväčšiu pridanú hodnotu členstva pre podnikateľské subjekty či jednotlivcov v rámci SEZ-KES?

Pre odborníka z každej profesie je nespornou výhodnou mať kolegu, priateľa, ktorý je z brandže a ktorý je ochotný poradiť a pomôcť, keď je to potrebné. Nie je úplnou samozrejmosťou mať vo svojom okolí veľa takýchto osôb, prípadne firiem. No dlhoročné priateľské vzťahy a nezištná pomoc medzi členmi SEZ-KES nie sú zriedkavé. Možnosti na vzájomné spoznávanie poskytujú stretnutia na školeniach, seminároch, konferenciách a odborno-spoločenských akciách v regiónoch aj na celoslovenskej úrovni. Samotné členstvo v SEZ-KES prináša pre svojich individuálnych a spolkových členov nesporné výhody. Záujemcovia si informácie o našich aktivitách môžu pozrieť na webovej stránke SEZ-KES.

Pandémia koronavírusu či aktuálne situácia na Ukrajine priniesli aj pre priemysel, energetiku či zásobovanie rôznymi druhmi surovín a tovarov množstvo otáznikov a neistoty. Aké výzvy v tejto súvislosti čaká, podľa vás, elektrotechnický priemysel v najbližšom období?

Elektrotechnický priemysel je jedným z hlavných pilierov slovenskej ekonomiky. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov v prvom štvrťroku 2022 podržala priemyselnú výrobu, keď medziročne vzrástla o 17,5 %. Napriek tomu je súčasná situácia v odvetví napätá. Pandémia COVID-19, silný globálny dopyt po tovaroch a vojna na Ukrajine vyvolali materiálovú krízu, ktorou aktuálne trpí celý svet, slovenský priemysel nevynímajúc. Chýba plastový granulát, no najmä polovodiče, čo spôsobuje odstávky výroby nielen v automobilovom, ale aj elektrotechnickom priemysle. Významným dodávateľom lítia a neónu používaných na výrobu čipov je práve Ukrajina. Zároveň sa tam vyrábajú káblové zväzky, ktorých výroba bola kvôli invázii pozastavená alebo výrazne obmedzená. Veľké výpadky sú však aj v ázijskej produkcii, dodacie lehoty sa predlžujú. Výrobcom spôsobujú problémy i sankcie voči Rusku, nakoľko je veľkým producentom viacerých potrebných surovín ako kobalt, nikel či paládium. So sankciami súvisí zdražovanie energií. Podniky by mali pre koho vyrábať, ale buď nemajú z čoho, alebo im vysoké vstupné náklady predražujú výrobu. To ich dostáva pod tlak, aby dokázali udržať rentabilnosť výroby a neupadli do existenčných problémov. Veľkou výzvou súčasnosti pre elektrotechnický priemysel je nielen nedostatok komponentov, ale chýbajú aj kvalifikovaní odborníci. Ide o dlhodobý stav, ktorý už v dobrých časoch bránil rozširovaniu výroby a vyššej produkcii. Pritom úzke prepojenie elektrotechnických odborov na automobilový priemysel dáva veľkú perspektívu v oblasti duálneho vzdelávania na stredných a vysokých školách.

Predpokladám, že nemáte v šuflíku schovanú sklenenú guľu, ktorá by vám ukazovala budúcnosť. V takto rýchlo sa meniacom svete by to asi nezvládla ani ona… No skúste aspoň predstaviť vašu víziu, kde by ste chceli vidieť SEZ-KES za päť či desať rokov?

SEZ-KES by som za päť, desať, päťdesiat a viac rokov rád videl v stabilnej krajine, kde sa oplatí poctivo pracovať a slušne žiť. V krajine, kde bude slušnosť, ľudskosť, úcta a odbornosť úplnou samozrejmosťou. V takomto svete si viem predstaviť SEZ-KES ako významnú, prosperujúcu profesijnú organizáciu s vysokou kredibilitou. V našom slávnostnom bulletine, ktorý sme vydali pri príležitosti 30. výročia založenia SEZ-KES, je literárna úvaha študenta 2. ročníka Strednej priemyselnej školy J. Murgaša v Banskej Bystrici. Témou úvahy bola elektrotechnika v horizonte tridsiatich rokov. Mladý študent vytiahol zo šuflíka pomyselnú sklenenú guľu a nezaťažený vlastnou krátkou minulosťou videl v nej optimistickú budúcnosť nielen elektrotechniky, ale aj Slovenska a sveta. Aj jeho vízia je lákavá.

Ďakujeme za rozhovor.