Continental pomôže študentom vstúpiť do štvrtej priemyselnej revolúcie

Na Katedre riadiacich a informačných systémov (KRIS) Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline sa rozbieha zaujímavý projekt s názvom Ready for Industry 4.0 in Continental. O tom, ako je KRIS pripravená na výzvy štvrtej priemyselnej revolúcie, implementáciu týchto technológií a postupov do procesu vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti, ale aj o tom, ako štvrtú priemyselnú revolúciu vníma spoločnosť Continental, sme sa porozprávali s prof. Ing. Jurajom Spalekom, PhD., vedúcim KRIS, a doc. Ing. Petrom Peniakom, PhD., vedúcim IT Service Center Eastern Europe (SCEE), Continental Division Tires a riaditeľom IT oddelenia Continental Matador Truck Tires, s. r. o., Púchov.
Continental pomôže študentom vstúpiť do štvrtej priemyselnej revolúcie

prof. Ing. Juraj Spalek, PhD. (vľavo), vedúci KRIS, a doc. Ing. Peter Peniak, PhD., vedúci IT Service Center Eastern Europe (SCEE), Continental Division Tires a riaditeľ IT oddelenia Continental Matador Truck Tires, s. r. o., Púchov

Katedra riadiacich a informačných systémov je jednou zo siedmich katedier Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity (UNIZA). Má 65-ročnú tradíciu, pričom patrí k zakladajúcim katedrám UNIZA s pôsobiskom v Žiline od roku 1962. V ostatných desaťročiach zabezpečuje štyri študijné programy v študijnom odbore automatizácia: automatizácia v bakalárskom stupni štúdia, riadenie procesov a aplikovaná telematika v inžinierskom stupni štúdia a riadenie procesov v doktorandskom stupni štúdia.

Akým odborný oblastiam sa venuje vaša katedra v rámci vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti?

J. Spalek: Vedeckovýskumné a vývojové aktivity katedry sú zamerané na oblasť algoritmizácie úloh riadenia, automatizáciu riadenia na procesnej, operatívnej a manažérskej úrovni pri využití moderných prístupov umelej inteligencie a tiež na oblasť spoľahlivej a bezpečnej komunikácie a spracovania informácií pri riadení vybraných kritických procesov. Ide predovšetkým o také dopravné a priemyselné procesy, v ktorých sa okrem obvyklých optimalizačných kritérií vyžaduje aj kritérium bezpečnosti. Prioritné zameranie KRIS na safety control and secure communication je akceptované, má širokú podporu nielen na Slovensku, ale aj v EÚ. Výskumné projekty a tiež spolupráca s praxou sú smerované do oblasti aplikovanej telematiky a inteligentných riadiacich a zabezpečovacích systémov v doprave a priemysle. V rámci nich sa pracovníci katedry zaoberajú atraktívnymi témami, ako sú mobilná a kooperatívna robotika, 3D skenovanie, virtuálna realita, koncept Industry 4.0, senzorové siete, smart city, technológie cestných tunelov, inteligentné dopravné systémy.

Aké formy duálneho vzdelávania ponúkate študentom?

J. Spalek: Spolupráca s priemyselným prostredím v súčasnosti vstupuje do vzdelávacieho procesu rôznymi formami, napr. poskytovaním nadstavbových teoreticko-praktických kurzov a školení, paralelne dopĺňajúcich niektoré študijné programy. Konkrétne možno spomenúť projekt Ready for Continental poskytovaný súbežne s inžinierskymi študijnými programami riadenie procesov a aplikovaná telematika v odbore automatizácia. Od akademického roka 2017/2018 majú študenti možnosť štúdia aj podľa individuálneho študijného plánu orientovaného na potreby Continental Corporation, Nemecko a špeciálne Continental Matador Rubber, s. r. o., v Púchove. Ide najmä o prehĺbenie vedomostí a praktických skúseností v problematike Business Intelligence (Big Data, Data Mining, Artificial Intelligence), ako aj v koncepte Industry 4.0. V neposlednom rade sa kladie dôraz na prehĺbenie znalostí z cudzích jazykov, predovšetkým nemčiny a angličtiny. Súčasťou študijných plánov je odborná prax v rozsahu 60 hod./semester. Časť študentov sa pripravuje na budúce povolanie v kompetenčnom centre spoločnosti Siemens. Podobné možnosti im poskytujú napr. AŽD Praha, s. r. o., Betamont Zvolen, s. r. o, Scheidt & Bachmann, s. r. o., IS Industry Solutions, a. s., Žilina, FMach, s. r. o., Žilina a ďalšie.

Ako sú vaši absolventi úspešní na trhu práce?

J. Spalek: Štatistka ostatných 160 absolventov študijného odboru automatizácia hovorí, že veľká časť absolventov (takmer tretina) si našla zamestnanie prakticky okamžite po ukončení štúdia, mnohí študenti mali uzavreté pracovné dohody už v priebehu štúdia. Najväčšia skupina absolventov sa zamestnala do dvoch mesiacov po skončení štúdia. Do šiestich mesiacov od ukončenia štúdia bolo zamestnaných takmer 95 % absolventov. Väčšina z nich (1/4) sa uplatnila ako programátor PLC, na druhom mieste je programátor všeobecne, na treťom sú informačné technológie, na štvrtom projektovanie železničných zabezpečovacích systémov. Príjemným faktom pre nás je, že sa na nás opakovane obracajú zamestnávatelia so žiadosťou o sprostredkovanie kontaktu na šikovných absolventov alebo študentov končiacich ročníkov, k čomu ich vedú viacnásobné pozitívne skúsenosti s absolventmi našich študijných programov z minulých rokov.

Čo vás motivovalo k príprave programu Ready for Industry 4.0 in Continental?

J. Spalek: V prvom rade treba povedať, že prvotná myšlienka pripraviť takýto program prišla z prostredia spoločnosti Continental AG, kde pociťujú nedostatok pracovníkov pripravených na implementáciu najmodernejších technológií na podporu riadenia, ako je využitie analytických metód založených na využívaní umelej inteligencie vo firemnom prostredí s využitím nových informačných technológií. Našou hlavnou motiváciou bola snaha skvalitniť vzdelávací proces, pretože si uvedomujeme, že nástup nových technológií súvisiacich s nástupom Industry 4.0 kladie zásadne nové požiadavky na absolventov univerzít. V oblasti priemyselnej automatizácie je úplne zreteľný proces prenikania moderných informačných technológií do všetkých stupňov riadenia výroby, ktorý od absolventov univerzít vyžaduje okrem znalosti klasickej automatizácie aj pripravenosť na prácu s novými informačnými technológiami. Súčasne si uvedomujeme, že nová doba prináša výrazný trend servitizácie, zavádzania inteligentných výrobkov a služieb prakticky do všetkých oblastí života – či je to priemyselná výroba, doprava alebo ďalšie oblasti života – a my sa domnievame, že príprava študentov pre oblasti vývoja a použitia inteligentných systémov bude ich veľkou konkurenčnou výhodou na pracovnom trhu.

Budú mať študenti možnosť priamo participovať aj na praktických projektoch priamo v spoločnosti Continental?

J. Spalek: Naším ďalším cieľom je zatraktívniť štúdium študijných programov z oblasti automatizácie získaním prístupu k informáciám od špičkových odborníkov zo spoločnosti Continental, ktorí pre študentov pripravili v rámci programu špecializované prednášky z jednotlivých odborných oblastí. Pretože časť tém prednášajú zahraniční odborníci, samozrejme v cudzom jazyku, integrálnou súčasťou programu je aj jazyková príprava jeho účastníkov, ktorá bude prínosom nielen krátkodobo v priebehu programu, ale opäť lepšie pripraví našich absolventov na prácu v medzinárodných tímoch po skončení štúdia. A čo sa týka vašej otázky, zabúdať nesmieme ani na praktickú časť programu spočívajúcu v možnosti absolvovať odbornú prax na pracoviskách spoločnosti Continental Matador Rubber, s. r. o., v Púchove, prípadne na pracoviskách v centrále spoločnosti v Hannoveri. Odborná prax študentom umožní podrobnejšie sa zoznámiť s praktickými postupmi pri implementácii nových technológií v spoločnosti. Súčasťou programu je navyše možnosť zapojiť sa do riešenia vybraných problémov formou vypracovania diplomovej práce, ktorej tému zadajú a počas riešenia budú študentov viesť odborníci zo spoločnosti Continental.

Aká bude tematická náplň prednášok v rámci projektu Ready for Industry 4.0 in Continental?

J. Spalek: Odborná časť programu je tvorená štyrmi nadväzujúcimi cyklami prednášok odborníkov zo Žilinskej univerzity a zo spoločnosti Continental. Prvý kurz je tematicky zameraný na informačné technológie v podniku s Industry 4.0 a jeho náplňou budú témy ako riadenie služieb informačných technológií, technológie dátových úložísk na báze cloudových riešení, webové služby pre informačné technológie, integrácia mobilných zariadení, aplikácia bezpečnostných mechanizmov v informačných technológiách a ďalšie. Nasledujúce dva kurzy sú venované širokej problematike úschovy a spracovania veľkých objemov dát, tzv. big data, pričom najskôr sa preberá problematika technológií potrebných na úschovu dát, ako sú databázové systémy využívajúce SQL alebo iný prístup k dátam, technológie dátových skladov, ale aj problematika zberu dát vrátane internetu vecí a v neposlednom rade manažmentu dát. Nasledujúci kurz sa venuje problematike vyhľadávania dát, tzv. data mining z pohľadu charakteristiky rozličných vyhľadávacích metód, ale aj z pohľadu využitia rôznych programovacích jazykov. Záverečný kurz je venovaný problematike informačných technológií procesu obchodu z hľadiska opisu samotných obchodných procesov a následne z hľadiska technológií aplikovaných pri riadení týchto procesov.

Budú spomínané kurzy doplnené aj praktickými cvičeniami, kde si študenti budú môcť odprednášanú teóriu vyskúšať v „praxi“? Ak áno, aké prostriedky (HW, SW, služby) budete na to v procese cvičení využívať?

J. Spalek: Katedra disponuje špecializovaným laboratóriom s prispením firmy Continental, v ktorom si študenti môžu priamo odsimulovať a overiť teoretické poznatky v praktických aplikáciách. Za všetky spomeňme priamu komunikáciu automatizačných systémov s informačnými systémami MES a protokolmi OPC IoT. Aspekty informačnej a počítačovej bezpečnosti budú prakticky analyzované prostredníctvom nástrojov na penetračné testovanie umožňujúcimi simuláciu útoku na cieľový systém a tým aj identifikáciu prípadnej zraniteľnosti s možnosťou jej odstránenia. K týmto nástrojom patrí napríklad zariadenie Pwnie Plug R4 so špeciálnou linuxovou distribúciou Kali Linux.

Akým spôsobom nadobúdajú vyučujúci na KRIS poznatky o nových témach a technológiách spomínaných v rámci konceptu Priemysel 4.0, ktoré máte zaradené aj vo viacerých predmetoch vašich študijných programov?

J. Spalek: Členovia katedry sú riešiteľmi viacerých európskych projektov, napr. H2020 (MSCA-RISE-2016 – 734331) či COST (TU 1305), ako aj grantových úloh slovenských agentúr VEGA a KEGA, v rámci ktorých sledujú najnovšie trendy, stretávajú sa so slovenskou i európskou odbornou komunitou a aktívne vystupujú na vedeckých konferenciách v tejto oblasti. Okrem toho sú viacerí pracovníci katedry členmi stavovských organizácií, ako sú Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku či Národné centrum robotiky pri FEI STU. V osvetovej činnosti zohráva významnú úlohu aj samotný ATP Journal, ktorý sa téme Priemysel 4.0 venuje zásadným spôsobom v printovej i webinárovej forme. V inováciách sa často inšpirujeme postupmi našich priemyselných partnerov, najmä spoločností Continental, Siemens, Bernecker + Reiner, Scheidt & Bachmann a ďalších.

Plánuje, resp. využíva už spoločnosť Continental Matador Truck Tires, s. r. o., nejaké z metód a technológií spomínaných v rámci konceptu Priemyslu 4.0 v praxi? Ak áno, aké sú s ich využívaním vaše doterajšie skúsenosti?

P. Peniak: Áno, spoločnosť Continental už využíva metódy a technológie Priemyslu 4.0. Za všetky spomeňme zber procesných údajov z výrobného procesu v reálnom čase a ich spracovanie vo forme alarmov a prediktívnych rozhodnutí. Tie sú postavené na implementácii technológie big data, známejšej pod názvom Data Lake v cloude. Druhým variantom je priame uplatňovanie senzorov s priradenými službami cez cloud vo vyrábaných produktoch.

Má spoločnosť Continental pripravenú víziu toho, ako by spomínané technológie a postupy Priemyslu 4.0 mohli do blízkej budúcnosti zmeniť celkový biznis model podnikania Vašej spoločnosti? Ako dlho bude podľa Vás trvať, kým sa nový biznis model stane skutočnosťou? V čom vidíte úskalia a príležitosti nového modelu?

P. Peniak: Samozrejme, spoločnosť Continental má nielen víziu, ale uplatňuje princípy definované v rámci Industry 4.0 systematicky až programovo aj v rámci celkovej stratégie koncernu.

Tieto aktivity sa premietajú nielen do internej oblasti zefektívňovania výrobných procesov, automatizácie výrobných operácií, aplikácie prediktívnych a analytických metód, ale druhou podstatnou základnou vetvou, ktorá sa sľubne rozvíja, je aj premietnutie nových možností konceptu Priemysel 4.0 do vlastných výrobkov s cieľom zvýšenie konkurenčnej výhody.

Výsledkom sú tzv. inteligentné produkty, ktoré s uplatnením digitalizácie a pridaných služieb (servitizácia) prinášajú nové pridané hodnoty zákazníkom a podporujú efektívnejšie využívanie produktov. Produkty sú vybavené senzormi a doplňujúcimi informáciami, ktoré v spojení s priradeným službami prinášajú skutočne vyššiu úroveň ich využívania a efektívnosti celkového procesu.

Preto je už nový biznis model v procese implementácie a uplatnenia v praxi. Želali by sme si, samozrejme, aby sme čo najskôr prešli od pilotných aktivít k plnohodnotnému využitiu a zásadne tak eliminovali čas potrebný na prechod k cieľovému biznis modelu. Úskalím sú potrebné kapacity a čas implementácie, čo však chápeme ako vlastnú konkurenčnú výhodu a internú prioritu spoločnosti Continental.

Ďakujeme za rozhovor.