Začnime dianím na Slovensku. Ekonomická kríza spomalila mnohé investície a projekty v priemysle. Čo si myslíte o trendoch na rok 2012 Mohli by sme očakávať nejaké zmeny?

Každá spoločnosť na trhu sa zoberá touto otázkou. Slovenská ­ekonomika je vo veľkej miere závislá od vývozu alebo nepriameho vývozu, najmä do krajín EÚ. Vývoj ekonomiky Európskej únie je veľmi ťažké predvídať, ani sa nebudem o to pokúšať. Trend na Slovensku naznačuje, že investori sa zaujímajú predovšetkým o projekty s krátkou dobou návratnosti investícií, ako je energetická účinnosť, projekty zamerané na zvyšovanie produktivity alebo ekologické projekty stanovené medzinárodnými normami. Aj niektoré veľké zahraničné investičné spoločnosti na Slovensku oznámili zvyšovanie počtu projektov v roku 2012.

Z globálneho pohľadu ABB je plánovaný dvojnásobný rast obchodných aktivít do roku 2015. Ako spoločnosť pôsobiaca v oblasti automatizácie sa snažíme reagovať na vývoj trhu zadefinovali sme si megatrendy, ako sú urbanizácia, doprava, digitalizácia, zelená energia, mobilita, inteligentné siete atď. Našu stratégiu rozvíjame realizáciou v týchto oblastiach a ­investovaním do výskumu a vývoja. Dúfajme, že ekonomika sa v krátkom čase ozdraví, pričom sa musíme zamerať na riešenia a ­aktivity v hlavných trhových trendoch.

Koncoví zákazníci sa často orientujú podľa ceny, pričom neváhajú vyberať tie najlacnejšie produkty a riešenia. Má to nejakú racionalitu?

V neistej ekonomickej situácii mnoho spoločností plánuje iba ­krátkodobo a tiež má obmedzené finančné možnosti. Oba tieto faktory ich nútia zamerať sa na najnižšiu cenu. Samozrejme, že aj tieto spoločnosti sú si vedomé, že najnižšia cena v krátkodobom horizonte môže tiež znamenať veľmi vysokú cenu v konečnom dôsledku, ale argumentujú čo robiť, keď nie je možnosť získať financie Treba si však uvedomiť, že najlacnejšie zariadenia a systémy často nie sú z dlhodobého hľadiska tou správnou voľbou.

Z hľadiska trvalo udržateľného biznisu je model „predaja krabíc“ takmer minulosťou, pretože zákazníci čoraz viac očakávajú nejakú pridanú hodnotu. Akú pridanú hodnotu môže generovať dodávateľ produktov a riešení z oblasti priemyselnej automatizácie?

Súhlasím s tým, že spôsob „predaja krabíc“ sa vytráca. Obchodní manažéri mnohých dodávateľský firiem si uvedomujú, že bez ­pridanej hodnoty sa automaticky umiestnia na nižšom stupni dodávateľského rebríčka. Pridanou hodnotou spoločnosti ABB je miestne ­zastúpenie servisných a inžinieringových centier. V oboch oblastiach sme na Slovensku dostatočne silní. Inžinieringové centrá v Košiciach a Žiline využíva miestny trh, no zároveň plnia ďalšie funkcie pre ostatné krajiny v rámci ABB.

Čo sa servisu týka, v Banskej Bystrici máme regionálne centrum nielen pre Slovensko, ale tiež pre okolité štáty a pobaltské krajiny zamerané na pohony, motory, výkonovú elektroniku. Tiež je servisným centrom pre riadiace systémy. Vďaka tomu sme schopní reagovať na požiadavky koncových používateľov veľmi rýchlo. Inými slovami, ABB na Slovensku plní dôležitú úlohu v rámci skupiny ABB a tiež vytvára hodnoty pre našich interných a externých klientov.

Vyššia efektívnosť a produktivita výroby sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi. Jednou z nich je, nepochybne, aj nasadenie robotiky. Aké by mali byť z pohľadu koncového zákazníka kritériá pri rozhodovaní, či mu robotika prinesie očakávané prínosy alebo nie?

Prostredníctvom robotov môžeme zvýšiť produktivitu a efektivitu. Dobrým príkladom je lakovací robot, ktorý môže zlepšiť presnosť a rýchlosť celého procesu. Okrem výhody z hľadiska rýchlosti môžete dosiahnuť zníženie prebytočnej spotreby materiálu o 15 percent. Prínosom sú finančné a ekologické úspory dlhodobého charakteru. Tiež možno zvýšiť rýchlosť a presnosť v zlievarenstve a zváraní. Takéto aplikácie sa využívajú v ťažkých pracovných podmienkach, takže okrem produktivity, presnosti a prínosu pre životné prostredie znížite zdravotné a bezpečnostné riziká pracovníkov.

V tomto roku sme dodávali mobilný robot na čistenie foriem v priemysle, ­ktorý tiež pomohol klientovi zvýšiť bezpečnosť na pracovisku. Ďalším dôležitým aspektom dosiahnuteľným prostredníctvom robotiky je kvalita výroby. Tá v konečnom dôsledku tiež prináša úsporu financií, ktoré by sa inak prejavili v nákladoch na úpravu, odstraňovanie chýb a finalizáciu výrobku. Nesmieme však zabúdať na to, že je tu možnosť získania nových zákazníkov a trhov, ktoré budú generovať vyšší zisk pre celú spoločnosť.

Vyššia energetická účinnosť zariadení a riešenia, ktoré dokážu znížiť celkovú spotrebu energie, sú zaujímavé najmä pre energeticky náročné prevádzky, akými sú podniky aj z oblasti hutníckeho, zlievarenského, cementárskeho priemyslu či priemyslu výroby stavebných hmôt. Vidíte okrem tohto priameho efektu – nižších faktúr za spotrebovanú energiu – aj iné výhody energeticky účinných riešení?

Energetická účinnosť je jednou z najdôležitejších tém každej vlády a spoločnosti vôbec. Môžeme ju dosiahnuť neustálym znižovaním spotreby energie. Ďalším efektívnym spôsobom je zrýchlenie priemyselných procesov pri spotrebe rovnakého množstva energie ako predtým. To znamená zvýšenie produktivity, ale zároveň zníženie objemu energie na rovnaké množstvo vykonanej práce. Ak si to premietnete napríklad do oceliarskeho a cementárenského priemyslu, aj malá úspora energie znamená veľa peňazí. Na jednej strane úspory energie sú finančným prínosom, ale zároveň predstavujú aj zníženie vplyvu na životné prostredie. Takéto zníženie emisií môže prinášať čoraz viac finančných benefitov.

Spoločnosť ABB prišla s viacerými pokrokovými riešeniami v sektore energetiky. Jedným z tých najdôležitejších sú inteligentné siete (smart grids). V akom časovom horizonte vidíte ich reálne uplatnenie v Európe, prípadne na Slovensku Čo musia vo svojej filozofii a procesoch zmeniť producenti, distribútori, prevádzkovatelia sietí a predajcovia elektrickej energie, aby sa inteligentné siete stali win-win riešením?

Inteligentné siete sú už čiastočne realitou a budovanie takzvaných mikrosietí sa v súčasnosti zdá najlepší spôsob napredovania v tejto oblasti. Niekoľko menších a stredne veľkých pilotných projektov je už zrealizovaných v Európe, USA, Japonsku atď. ABB je napríklad partnerom na takomto projekte vo Švédsku ide o flexibilnú energetickú sieť v obvode Stockholm Royal Seaport vo švédskom hlavnom meste, ktorá v konečnom dôsledku prinesie aj zníženie emisií. Aby sa inteligentná sieť stala výhodným riešením pre všetky zúčastnené strany, musíme sa zamerať na stabilitu, energetickú účinnosť a riešenie, ktoré bude prijateľné pre samotných spotrebiteľov.

Zúčastnené strany budú vtedy profitovať z lepšej informovanosti o svojich ­zákazníkoch a lepšieho spravovania spotreby energie. Veľmi dôležitý preto bude ďalší aspekt – vysvetliť koncovému používateľovi hlavné výhody a benefity inteligentnej siete preňho samotného. Bude tiež dôležité vyvinúť inteligentné aplikácie pre smartfóny atď. Aj e-mobilita vyžaduje riešenie inteligentných sietí, a to hlavne z hľadiska koordinácie nabíjania elektroáutnapájania zo siete.

Čoraz viac titulkov v médiách informuje o automobilkách, ktoré do svojej ponuky zaradili nový model s elektrickým motorom ako hlavným hnacím systémom. Znamená to, že šejkovia zo Spojených arabských emirátov a ďalších arabských krajín sa majú začať obávať o svoj biznis s ropou Znamená to, že namiesto čerpacích staníc budeme tankovať pri malých, ale rýchlonabíjacích staniciach v podzemných garážach, na diaľniciach alebo dokonca pred našimi domami?

Verím, že v blízkej budúcnosti budeme svedkami stále sa rozširujúcej siete domácich nabíjacích stojanov a rýchlonabíjacích staníc v blízkosti diaľnic, nákupných centier a reťazcov rýchleho občerstvenia. V Japonsku je takáto sieť už veľmi rozšírená, vyše 1 000 rýchlonabíjacích staníc je nainštalovaných pre potreby viac ako 20 000 áut na elektrický pohon. ABB získala v decembri 2011 objednávku na 200 rýchlonabíjacích staníc v Estónsku. Nárast e-mobility je realitou. V budúcnosti to prinesie zníženie distribúcie benzínu a nafty na čerpacích staniciach. Zároveň to však povedie k zvýšeniu dopytu po elektrine.

Niektorí experti však aj toto považujú za pomerne malý vplyv. Napríklad v Nemecku pri počte viac ako jeden milión elektrických áut by to znamenalo zvýšenie dopytu po elektrine o menej ako 1 % (približne 2 terrawatthodiny (TWh) v porovnaní so súčasnou kapacitou produkcie okolo 640 TWh). Čo však, pravdepodobne, bude nejakým spôsobom ovplyvnené, je stabilita siete. Ak by sme milióny áut začali večer po návrate z práce naraz dobíjať, v súčasnosti neexistuje v Európe žiadna sieť, ktorá by to zvládla.

Tento problém by dokázali zvládnuť inteligentné siete, keď by energetické podniky zadefinovali časový horizont počas dňa na optimálny čas nabíjania elektromobilu. ABB je aktívnym hráčom v tejto oblasti, odkúpili sme firmu Epyon, ktorá sa zaoberá riešeniami pre rýchlonabíjacie stanice. Epyon má silnú softvérovú podporu a zázemie a veľa skvelo zrealizovaných projektov. Ropný priemysel by podľa môjho názoru mohol byť do určitej miery negatívne ovplyvnený. V každom prípade, fosílne palivá nie sú neobmedzené a z dlhodobého hľadiska bude ropný a plynárenský priemysel jednoznačne ovplyvnený, keď sa nám tieto zdroje minú.

Obnoviteľné zdroje sú často kritizované pre ich nestabilitu. Ak sa na to pozrieme z ktorejkoľvek strany, ak nie je dosť veterno alebo je príliš zamračené počasie, potrebujeme mať k dispozícii zásobu energie na efektívne pokrytie výpadku energie z týchto obnoviteľných zdrojov. Existuje v krátkodobom horizonte nejaká perspektíva na vyriešenie tohto problému tak, aby obnoviteľné zdroje vedeli zohrávať kľúčovú úlohu v trvalo udržateľnom rozvoji energetického priemyslu do budúcnosti?

Výroba elektriny z vetra aj zo slnka je vysoko kolísavá a ovplyvňuje stabilitu siete. Jedným zo zlepšení stability siete v krátkodobom výhľade by mohlo byť vzájomné plynulé prepojenie európskych sietí. Podporu bude mať hydroenergetický potenciál výroby elektriny. ABB na Slovensku dodala riadiaci systém, ktorý umožňuje regulovať výrobu elektriny z hydroenergie. Energetický dispečing môže pomocou neho napríklad využívať energiu uskladnenú v akumulačných elektrárňach vo veľkých objemoch takmer okamžite.

Mať zálohu v podobe uhoľnej elektrárne nie je možné pre časovo náročné spúšťanie prevádzky. Ani plynové turbíny nie sú na tento účel ideálne napriek tomu, že reakčný čas je okolo 20 minút. Náklady na časovo nepravidelnú výrobu elektriny sú veľmi vysoké a nezanedbateľným faktorom je tiež uhlíková stopa. Okrem vzájomného prepojenia sietí a hydroenergie by bolo dobré mať tiež vybudované inteligentné siete s veľkým množstvom informácií o spotrebiteľoch, ktoré by umožnili lepšie riadenie dodávok elektriny v čase energetických špičiek a menej kritických hodinách počas dňa.

Koordinované riadenie výroby (z tradičných aj obnoviteľných zdrojov), uskladnenie, distribúcia a riadenie napájania elektrickej energie by mali mať svoj energetický koncept v každej krajine. ABB vyvinula široké spektrum ­riešení v oblasti inteligentných sietí, riadenia sietí a DES (Distributed Energy Storage – Distribuované uskladnenie elektriny) na rozličných napäťových úrovniach.

Richard E. Morley, vynálezca prvého PLC, sa vo svojej slávnej knihe The Time Machine vyjadril, že v blízkej budúcnosti budeme svedkami nárastu v menšom počte takzvaných The Island of Excellence, t. j. spoločností, ktoré budú viesť svoje podnikanie veľmi sofistikovaným spôsobom pomocou najmodernejších technológií s ohľadom na životné prostredie a okolité komunity a budú sa zameriavať na reagovanie na požiadavky spotrebiteľov v reálnom čase. A potom tu vzniknú „tí ďalší“ („The Others“), ktorí budú obchodovať s bežnejšími komoditami bez inteligentných riešení. Ako vy vidíte myšlienku The Island of Excellence v súvislosti s ­dodávateľmi automatizačných riešení?

Pri súčasnej ekonomickej situácii treba sledovať trendy na trhu a rýchlo sa prispôsobiť potrebám spotrebiteľa. Stačí sa pozrieť na spoločnosť Kodak, ktorá sa rozhodla neísť cestou digitálnej fotografie. V súlade s teóriou centier excelentnosti je prístup koncernu ABB veľmi zaujímavý. Skupina ABB určila megatrendy, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú náš biznis. Ako som už spomínal, ide napríklad o urbanizáciu, zelenú energiu, digitalizáciu informácií, mobilitu, rozvíjajúce sa ekonomiky atď.

Ako ďalší krok si ABB zadefinovala stratégiu, ako sa na týchto trendoch podieľať, napríklad dostatočným pochopením smerovania trhov, prenikaním do nových krajín a regiónov, pokračovaním v ­investíciách do výskumu a vývoja a, to najdôležitejšie, realizáciou v zmysle týchto trendov na globálnych trhoch. Niektoré kľúčové oblasti, v ktorých sa ABB nepohybovala na popredných miestach na  trhu, sme si zabezpečili cez niekoľko akvizícií a účastí na akciových podieloch. Išlo napríklad o akvizíciu firmy Epyon v oblasti infraštruktúry pre oblasť e-mobility či odkúpenie spoločnosti Ventyx, ktorá umožnila firme ABB stať sa jedným z popredných poskytovateľov softvérových riešení na správu energetických sietí.

Ďakujeme za rozhovor.