Prax potrebuje úplne porozumieť tomu, čo je mikrosieť a čo nie

Na European Utility Week budete rozprávať o pochopení kľúčových bezpečnostných otázok týkajúcich sa implementácie mikrosiete (microgrid). Môžete niečo prezradiť z vašej očakávanej prezentácie?

E. Hayden: Vo svojej prezentácii sa sústredím na tému mikrosietie a predovšetkým na základné poznatky – 
z čoho sa skladá a súčasné inštalácie v praxi. Zmienim sa aj o adekvátnej bezpečnosti v súčasnom a budúcom rozvoji mikrosietí. V globálnej diskusii o inteligentných rozvodných sieťach sú mikrosiete novou témou. V návale eufórie však mnohé podniky zabúdajú pri implementácii tejto technológie na základné požiadavky na informačnú bezpečnosť, ktorej význam sa zvyšuje s narastajúcimi fyzickými a kybernetickými útokmi.

Aké sú hlavné výzvy bezpečnosti mikrosietí?

E. Hayden: Sú to predovšetkým tieto tri:

  1. Mikrosiete sa rozvíjajú príliš prudko, pričom neberú do úvahy dostatočnú informačnú bezpečnosť. Toto mňa ako experta z oblasti bezpečnosti znepokojuje najviac.
  2. Na mikrosiete sa nazerá ako na novú technológiu a pritom sú s nami už od čias, kedy sa elektrina dostala do vzdialených dedín a na lode. Vyvíjajú sa nové riešenia, ktoré však môžu byť drahšie a menej bezpečné ako tie, ktoré sa používali ostatných 50 rokov.
  3. Nakoniec, mikrosiete je potrebné považovať za jedno z mnohých riešení začlenené do smart gridu. Nie je to jediné riešenie, ale jedno z mnohých, ktoré pomáha zabezpečiť spoľahlivé dodávky elektrickej energie koncovému používateľovi.

Čo na tomto trhu považujete za najprekvapujúcejšie?

E. Hayden: Zrejme najväčším prekvapením je, že priemyselní analytici považujú mikrosiete za niečo nové a pritom je to skutočne pomerne vyzretý koncept. Väčšina dedín na Aljaške sú mikrosiete v tom, že nie sú pripojené do žiadnej prenosovej alebo distribučnej siete mimo svojich hraníc. Ďalší príklad mikrosiete je loď so svojou vlastnou elektrárňou a distribučným systémom. Z mnohých rozšírených a osvedčených riešení si preto možno zobrať nejeden príklad pri rozvoji mikrosietí.
Druhým prekvapením je, opäť, nedostatočná aplikácia bezpečnosti na mikrosiete. To, že ako a kedy sa má zopnúť a rozopnúť pripájací istič k mikrosieti, sa musí veľmi bezpečne riadiť na fyzickej aj bezpečnostnej úrovni. Nekontrolované prevádzka ističa nielenže anuluje výhody mikrosiete, ale môže spôsobiť značné škody alebo dokonca obete na životoch.

Aký bude váš hlavný odkaz na European Utility Week v Amsterdame v októbri?

E. Hayden: Prax potrebuje úplne porozumieť tomu, čo je mikrosieť a čo nie. Tiež poukážem na to, že je potrebné sa poučiť z predchádzajúcich implementácií mikrosietí. A asi najdôležitejšie čo zdôrazním, bude nevyhnutnosť zakomponovať fyzickú a kybernetickú bezpečnosť od počiatku návrhu mikrosiete a nepovažovať ju za málo podstatnú súčasť alebo ju dokonca úplne vynechať.

Na čo sa v Amsterdame najviac tešíte?

E. Hayden: Podujatie ponúkne znamenitú príležitosť pre hlavných hráčov na trhu vymeniť si názory, postoje a skúsenosti za účelom zlepšenia stavu v priemysle. Toto samo o sebe je vzrušujúce a ja sa teším na to, ako môžeme ovplyvňovať ďalší vývoj.

Snažíme sa pripojiť všetkých zákazníkov do inteligentných rozvodných sietí

Z ktorých produktov a riešení vašej firmy máte v súčasnosti najväčšiu radosť?

O. Kaschny: Schneider Electric je pri svojich zákazníkov zameraný na celý hodnotový reťazec kompletnej inteligentnej rozvodnej siete. Vieme, že inteligentnejšie siete si vyžadujú inteligentnejšiu vzájomnú súčinnosť a usilujeme sa k inteligentnej rozvodnej sieti pripojiť všetkých našich zákazníkov. Naše portfólio inovatívnych a diferencovaných riešení a služieb ponúka skutočnú pridanú hodnotu a spája jedného zákazníka s druhým, takže každý môže hrať aktívnu úlohu.

Čo je v kalendári Schneider Electric pre roky 2013-2014?

O. Kaschny: Budeme pokračovať v spolupráci a experimentovaní s kľúčovými partnermi v pilotných projektoch nových technológií a obchodných modelov v Európe aj mimo nej. Zrealizujeme funkčné a systémové akceptačné testy pre niekoľko kľúčových ADMS rozšírení a projektov inteligentných rozvodných sietí, akonáhle nám Grenlys, EnR Pol a Ventea vo Francúzsku dodajú reálne výsledky. Náše európske projekty inteligentného merania v spolupráci s Fortum Finland a Norway a Vattenfall Sweden tiež dosiahnu isté projektové míľniky.

Aké príležitosti vidíte v Európe?

O. Kaschny: Európa ponúka pre inteligentné rozvodné siete bohaté možnosti a naše aktivity to reflektujú. Jednoznačne najväčšia výzva v priemysle je správa narastajúceho podielu distribuovanej výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Táto a iné formy distribuovaných energetických zdrojov (DER) budú kľúčom k splneniu požiadaviek na zníženie emisií a k vyplneniu medzery medzi systémovou záťažou a kapacitou výroby. Avšak často nespojitý charakter a distribuovaný dizajn DER si vyžaduje, aby operátori sietí mali k dispozícii inteligentné riešenia, akým je napr. náš Advanced Distribution Management System (ADMS), ktorými hladko integrujú zdroje zelenej energetiky. Naše aplikácie na riadenie obnoviteľných zdrojov sú takisto podstatné pre rozhodovanie a zlepšenie inteligentnej predikcie výroby elektrickej energie. Horúcou témou je v Európe aj spoľahlivosť siete. Naša škálovateľná schéme distribuovanej automatizácie takisto významne pomôže európskym subjektom splniť regulačné požiadavky.

Aké sú podľa vášho názoru najväčšie výzvy európskeho resp. globálneho trhu s energiou?

O. Kaschny: V komplikovanom medzinárodnom prostredí sa trhy s energiou čoraz viac venujú uvoľneniu potenciálu energetickej efektívnosti a zvládnutiu hlavného tlaku na vysokú spoľahlivosť elektrizačnej sústavy. Sieťové odvetvia sú nepretržite vystavené tlaku zvyšujúceho sa dopytu po energii, potreby vyššej energetickej efektívnosti, zníženia dopadu na životné prostredie, rozširovania obnoviteľných zdrojov, smerniciam a nariadeniam na energetickom trhu, narastajúcej potrebe riadenia v reálnom čase, bezpečnosti  a spoľahlivosti.

Prečo sa Schneider Electric stále vracia na European Utility Week?

O. Kaschny: Snažíme sa čo najviac prichádzať do kontaktu s našimi európskymi zákazníkmi a partnermi. Toto podujatie je významnou príležitosťou pre našu organizáciu, ako získať hlbšie porozumenie  v kľúčových otázkach, ktorým čelia naši akcionári.

Inteligentné domy budú potrebovať kontinuálne inovácie, aby mohli ťažiť z vývoja smartfónov

Na European Utility Week budete informovať o najnovšom vývoji v projekte Thinking Energy spoločnosti E.ON. Môžete stručne vysvetliť podstatu projektu?

Ch. Rimmer: E.ON stále hľadá spôsoby, ako pomôcť svojim zákazníkom kontrolovať spotrebu ich energie. E.ON Thinking Energy je program výskumu technickej zdatnosti, reakcií zákazníkov a možných hnacích impulzov v oblasti inteligentných domov. V zásade riešime tri úlohy:

  • Snažíme sa rozšíriť naše porozumenie o tom, ako sa využíva 
  • a reguluje elektrická energia v rezidenčnom sektore.
  • Skúšame a zdokonaľujeme riešenia a služby pre inteligentné domy v reálnych domoch, kde žijú skutoční ľudia a nemajú čas premýšľať nad technológiami.
  • Chceme vrátiť ľuďom späť ich moc nad kontrolou spotreby elektrickej energie a možno im aj trochu uľahčiť život.

V praxi E.ON stále hľadá možnosti ako pripojiť zariadenia zaujímavým a inovatívnym spôsobom a zlepšiť interakciu ľudí a energie, vykurovania, horúcej vody, osvetlenia, dopravy a bezpečnosti. Spolupracujeme so 75 entuziastickými dobrovoľníkmi v anglickom meste Milton Keynes, ktorí nepretržite testujú riešenia a služby inteligentného domu a pravidelne nás informujú o svojich skúsenostiach. Vďaka získaným dátam môžu E.ON a zákazníci lepšie porozumieť tomu, aký dopad má ich životný štýl na účet za energie a tým sú schopní urobiť kvalifikované rozhodnutia vedúce k úspore financií, zvýšeniu komfortu a pohodlia alebo zníženiu emisií uhlíka. Výsledky výskumu sa automaticky premietajú do produktov a služieb, ktoré E.ON predáva.

Ako zákazníci reagujú na to, že majú mať doma inteligentné meracie zariadenia?

Ch. Rimmer: Asi polovica účastníkov programu Thinking Energy má doma inštalované inteligentné meracie zariadenia. Ich reakcie boli veľmi pozitívne, pretože vďaka tomu sa spresnili ich účty za energie a zlepšila sa mesačná resp. štvrťročná komunikácia s dodávateľom. S technológiou E.ON určenou pre inteligentné domy majú teraz bezprecedentnú úroveň informácií, ktoré im ukazujú, ako ich bežný život vplýva na účet za energie.
Každopádne, našim cieľom je ísť ešte ďalej a vniesť inteligenciu do vykurovacích systémov, regulácie teplej vody a dokonca do dopravy prostredníctvom elektrických áut. Odozva zákazníkov na tieto aktuálne inovácie je mimoriadne pozitívna. Napokon, inteligentné meranie je jedným z dôležitých aspektov, ktoré zákazníci berú do úvahy, keď si budujú svoj vlastný inteligentný dom. V mnohých krajinách zákazníci doslova volajú po riešení alebo službe, ktoré zlepšia ich čoraz viac zaneprázdnenejší životný štýl. A toto skúmame v projekte Thinking Energy.

Aké rôzne odozvy ste mali u zákazníkov v oblasti vykurovania, osvetlenia a mobility?

Ch. Rimmer: Vo všeobecnosti sme neboli prekvapení rôznymi reakciami zákazníkov. Systém pre inteligentné domy od našej spoločnosti je uľahčujúcim prostriedkom pre ľudí na uskutočnenie informovaných rozhodnutí ako získať benefity pri nákladoch na energie, komfort, pohodlie alebo uhlíkovú stopu. Keďže každý zákazník žije jedinečným spôsobom, líši sa aj spôsob využitia systému a ako  z neho profitujú.

Na preskúmanie tejto problematiky sme inštalovali inteligentné vykurovanie, osvetlenie a elektroautá u našich dobrovoľníkov. Veľmi rýchlo sme prišli na to, že naša pozornosť sa musí upriamovať na želania a požiadavky zákazníka – kedy chcú mať teplo, kedy svetlo a kedy byť mobilní. Pokiaľ im vykurovací systém nezabezpečí dostatočný komfort, vôbec nezáleží na tom, ako je inteligentný. Jednoducho neplní svoju funkciu. Nezáleží na tom, ako veľmi je inteligentná žiarovka, pokiaľ jej pol hodinu trvá, kým sa rozsvieti a navyše hrozným modrým svetlom. Zo získaných odoziev zákazníkov sa teda treba v prvom kroku sústrediť predovšetkým na to, čo majú zákazníci radi alebo čo chcú.

Prišli sme na to, že zavedenie inteligencie do produktov bežného života ako sú autá a osvetlenie má dramatický dopad. V našich britských domoch sú preč časy, keď sa dom v zime rozohrial na komfortnú teplotu hodinu po našom príchode. Naši dobrovoľníci si veľmi obľúbili riadenie vykurovania cez webové rozhranie alebo prostredníctvom aplikácie v mobilnom zariadení, ktoré výrazne zvyšujú komfort. Jeden z nich mi raz povedal: „Mám pocit, akoby moje staré vykurovanie nikdy nebolo dobre nastavené.“ Veľmi vysoké hodnotenie má u používateľov kombinácia štandardného regulátora vykurovania a jednoduchej intuitívnej aplikácie.

S osvetlením a elektromobilitou nie sme až tak ďaleko. Ľudia však k obom pristupujú s istou dávkou skepsy predovšetkým pre zlé skúsenosti z minulosti. Zistili sme však, že sú mimoriadne spokojní so špičkovým LED osvetlením, ktoré sa okamžite rozsvieti, je stmievateľné a veľmi jednoducho vymeniteľné. S najnovším typom elektrických áut ako je napr. Nissan Leaf je radosť jazdiť, s dobrým dojazdom a športovým pocitom.
Vo všeobecnosti je teda odozva ľudí na projekt Thinking Energy  a jeho riešenia a služby veľmi pozitívna.

Čo vás v reakciách zákazníkov najviac prekvapilo?

Ch. Rimmer: Najprekvapujúcejšie bolo, aká môže byť odozva jedinečná. Každý dom je individuálny v spojení s jeho obyvateľmi a zisťujeme, že inteligentné technológie sú veľkým uľahčujúcim prostriedkom, aby mohli ľudia robiť to, čo chcú. Jeden z dobrovoľníkov to okomentoval nasledovne: „Prišiel som na to, že môj televízor v pohotovostnom režime ma stojí 5 libier ročne. Z celkového hľadiska ma to až tak netrápi, ak by ma to však stálo 50 libier, to by už bola iná pesnička.“ Samozrejme, našim zákazníkom sa snažíme pomôcť ušetriť peniaze. Neustále však prebieha porovnávanie medzi nákladmi (časová náročnosť, úsilie, financie) a výhodami (zníženie náklady, komfort, uhlíková stopa).
Prichádzame na to, že zákazníci využívajú získané informácie veľmi zaujímavým a inovatívnym spôsobom. Na základe dát z inteligentného systému E.ON sa môžu rozhodnúť, či podniknú opatrenia. Odhalili skutočnosti, o ktorých vôbec nevedeli. Napr. jeden dobrovoľník prišiel na to, že jeho podlahové vykurovanie bolo stále zapnuté, čo predstavovalo okamžitú úsporu 300 libier. Prináša to transparentnosť do veľmi netransparentnej oblasti života.

Čo bude ďalšie nasledovať v segmente inteligentných domov?

Ch. Rimmer: Inteligentné domy budú potrebovať kontinuálne inovácie, aby mohli ťažiť z vývoja smartfónov, konektivity a bežného života zákazníkov. Výzvou teda je hladko vstúpiť na trh a zároveň držať krok s rýchlosťou zmien. To znamená uplatniť princípy v odvetviach ako zdravotníctvo, asistované bývanie a bezpečnosť. Očakávame neustály odklon od hardvéru, prístrojov a nástrojov smerom k službám, ktoré prinesú zákazníkovi reálnu hodnotu. To je určite smer, ktorý sme propagovali počas projektu Thinking Energy. 

Čo by ste chceli, aby sa stalo na trhu inteligentných domov?

Ch. Rimmer: E.ON sa domnieva, že tento trh môže veľmi zaujímavý z dvoch dôvodov. Po prvé, je to prirodzené prepojenie k nášmu tradičnému podnikaniu. Už sme sa začali posúvať z jednoduchého dodávateľa komodity smerom k energetickému partnerovi. Trh inteligentných domov bude jeden zo spôsobov na vylepšenie vzťahu s existujúcimi zákazníkmi a zároveň priestor na poskytovanie nových zaujímavých riešení a služieb.
Pohľad na trh nám ukázal, že väčšina dodávateľov je dosť zameraná na technológie. Je ich tu niekoľko, ktorí rozumejú tomu, čo chce zákazník a ako mu to poskytnúť. Ďalším krokom bude rozbehnúť trh tak, aby ľudia na uliciach pochopili výhody inteligentných domov. Očakávame, že riešenia a služby doteraz aplikované na malých územiach sa budú stávať predmetom záujmu masového trhu.

Aký bude váš odkaz na European Utility Weak?

Ch. Rimmer: Mojím hlavným odkazom bude, že ak inteligentné domy majú využiť svoj veľký potenciál, potom sa musia prezentovať ako reálny hmatateľný balík riešení a služieb, ktorému zákazníci porozumejú a uvidia v ňom jasné výhody.

Zdroj: www.european-utility-week.com