Kedy bola organizácia MESA International založená a aké boli dôvody jej vzniku?

MESA International založilo niekoľko dodávateľov výrobných rozhodovacích systémov (MES – Manufacturing Execution Systems) začiatkom 90. rokov minulého storočia. Ich spoločným cieľom bolo pomôcť rozvoju trhu s MES. Na začiatku uverejnili niekoľko technických prehľadových článkov, v ktorých sa pokúsili vysvetliť filozofiu MES, prínosov, ktoré ich nasadenie prináša, ako aj možnosti ich integrácie s podnikovými informačnými systémami (ERP) a systémami na riadenie technologických procesov. V novembri 2001 sa MESA stala skutočne medzinárodnou organizáciou, pretože v tom roku zorganizovala prvú európsku konferenciu v Amsterdame.

Možnosť stať sa členom organizácie sa pre výrobné podniky a ďalšie subjekty otvorila v roku 2004. Podľa môjho názoru to bol dôležitý krok vpred, pretože MESA sa zmenila z organizácie združujúcej dodávateľov MES na komunitu poskytujúcu znalosti a skúsenosti všetkým, ktorých cieľom bolo zvýšenie výkonu priemyselných odvetví. Aktuálne programové vyhlásenie odzrkadľuje práve tento nový prístup. Okrem iného sa v ňom hovorí, že MESA je správnou voľbou pre odborníkov z priemyslu hľadajúcich inovatívne prístupy na zlepšenie výkonu prevádzok. Pracovné skupiny MESA, zložené zo zástupcov členov, ako aj rôzne podujatia a vzdelávacie semináre umožňujú stretávať sa, poskytovať si informácie a skúsenosti, podporovať hlbšie pochopenie problematiky a vymieňať si stratégie zabezpečujúce vynikajúce výsledky v prevádzkach.

MESA však poskytuje aj iné zdroje informácií...

Áno, prostredníctvom prehľadových odborných článkov, zvukových a obrazových nahrávok umiestnených na internete, príručiek, výskumných štúdií a iných zdrojov sa snažíme vyučovať a zrýchliť prenos znalostí o danej problematike. Okrem toho sprístupňujeme a pomáhame aplikovať najlepšie skúsenosti a praktiky s cieľom podporiť vyššiu výkonnosť prevádzok a zisk podnikov.

Akým odborným oblastiam, resp. ktoré úrovne výrobného podniku pokrýva MESA International svojím zameraním a aktivitami?

MESA sa zameriava na všetky výrobné procesy, od spojitých cez dávkovú výrobu až po diskrétne výrobné procesy vo všetkých oblastiach priemyslu. Pred piatimi rokmi sa zmenil aj význam skratky MESA na Manufacturing Enterprise Solution Association. V tom sa odráža rozšírenie záberu MESA z doterajších výrobných aktivít až na kompletnú úroveň 3 (pozri hierarchický model opísaný v norme ANSI/ISA-95) – na ďalšie oblasti vrátane údržby, kvality, ako aj riadenia skladových zásob.

Kto sa môže stať členom MESA International a aké výhody členstvo prináša?

Ako som už spomenul, členom sa môžu stať všetci odborníci z priemyslu. Existuje čestné základné členstvo pre všetky kategórie: Výrobcovia, Poskytovatelia riešení a Ostatní, napr. študenti či zástupcovia neziskových organizácií. Všetci, ktorí sú na úrovni základného členstva, dostávajú všetku komunikáciu z centrály MESA, môžu sa aktívne podieľať na pracovných skupinách a výboroch, môžu publikovať prehľadové články pod hlavičkou MESA a majú možnosť stiahnuť si jeden prehľadový článok. Naproti tomu členstvo na úrovni Premium prináša viac výhod, napr. zľavnené vstupné na konferencie, prístup ku všetkým hodnotným informáciám, ako sú prehľadové články, videonahrávky, strategické príručky a výsledky výskumných štúdií, možnosť prezentácie na konferenciách MESA atď. Na webovej stránke MESA International (www.mesa.org ) možno nájsť podrobné informácie o jednotlivých úrovniach členstva, ako aj o výhodách s tým spojených.

MESA International vydala sériu príručiek pre výrobné podniky. Aký cieľ tým sledovala? Aká bola reakcia koncových používateľov z praxe na vydanie týchto príručiek?

Začiatkom 90. rokov minulého storočia vytvorila MESA International povestných 11 funkcií, často graficky zobrazovaných vo forme „medových plástov“, s cieľom objasniť funkcionalitu a obsah výrobných rozhodovacích systémov (MES). Týchto 11 funkcií sa až dodnes používa na všeobecné pochopenie hlavnej podstaty a všeobecných požiadaviek MES. V roku 2004 publikovala MESA dva prehľadové články na tému spolupracujúcej výroby (Collaborative Manufacturing), v ktorých bolo naznačené rozšírenie vzájomného prepojenia MES s inými systémami a pracovníkmi na strane vedenia podniku aj v širšom dodávateľskom reťazci. Tieto funkcie premostili všetky prevádzky v podniku, pričom ich možno koordinovať aj medzi viacerými podnikmi.

Cieľom c-MES je poskytnúť praktiky na lepšie riadenie prevádzok, ako aj lepší pohľad na hlavné procesy tvoriace pridanú hodnotu v rámci celého výrobného podniku a dodávateľských reťazcov. Aktuálnym krokom vo vytváraní pridanej hodnoty pre všetky strany zaoberajúce sa aplikáciou výrobných informačných technológií (IT) sú tzv. Strategické iniciatívy MESA. Tieto iniciatívy sa týkajú strategických a prevádzkových cieľov výrobných podnikov. Výrobné IT, ako aj MES sú nástroje pomáhajúce úspešne splniť tieto strategické ciele. MESA sa usiluje zhromažďovať najlepšie riešenia a informácie o praktikách, prípadové štúdie a iné zdroje týkajúce sa:

  1. výroby s maximálnou pridanou hodnotou a minimálnym pracovným úsilím (lean manufacturing),
  2. zhody v oblasti kvality a zákonov / vyhlášok / nariadení,
  3. riadenia životného cyklu výrobkov (PLM – Product Lifecycle Management),
  4. podniku „reálneho času“,
  5. riadenia výkonu technických a výrobných prostriedkov (aktív podniku).

Po prvých prezentáciách na konferenciách v Severnej Amerike a Európe v roku 2008 sa do príručiek zapracovali pripomienky členov MESA. Týmto spôsobom môžu teraz všetci členovia profitovať zo skúseností tých druhých a získať informácie o tých najlepších praktikách z danej oblasti. Zaznamenali sme množstvo stiahnutí príručiek a množstvo diskusií k nim prebehlo aj na rôznych stretnutiach. A to je najlepšia spätná väzba, akú si viem predstaviť.

Región strednej a východnej Európy, Blízkeho Východu a Afriky patrí k tým, kde existuje veľký potenciál na väčšie rozšírenie MES, PLM a ďalších riešení. Plánuje MESA posilniť informačnú kampaň o prínosoch a výhodách spomenutých riešení pre koncových zákazníkov práve z týchto oblastí?

MESA bude pokračovať v rozširovaní počtu aktivít v spomenutých oblastiach pre všetkých svojich členov. Minulý rok sme zaznamenali úspešný štart v Rusku, keď sa v novembri v Moskve konala regionálna konferencia. Nové tímy MESA boli zriadené v Srbsku a Slovinsku, nasledovať budú stretnutia pracovných skupín v prvej polovici tohto roku. Taktiež bola podpísaná dohoda o spolupráci s talianskou Asociáciou pre automatizáciu (ANIPLA).Výročná európska konferencia MESA sa bude konať v októbri alebo novembri v Nemecku a veríme, že počet účastníkov sa významne zvýši.

Odborníci z 15 krajín regiónu Európy, Stredného Východu a Afriky si vymieňajú skúsenosti a informácie o najlepších praktikách na podujatiach organizovaných MESA International. Viem o tom, že aj v iných regiónoch sa odborníci zaujímajú o možnosti aktívne sa zapojiť do diskusií. MESA je veľmi závislá od lokálnych spolupracovníkov, ktorí dobrovoľne pomáhajú organizovať aktivity. Veľmi radi uvítame slovenských odborníkov z priemyslu, ktorí nám môžu pomôcť s expanziou MESA na Slovensku.

Aké aktivity budú prioritou v činnosti MESA International tento rok?

MESA International sa tento rok sústredí na poskytnutie ešte väčšieho množstva výhod svojim členom, čo podporí rast organizácie. Dôležitými cieľmi sú:

  • zlepšenie distribuovateľnosti informácií MESA pomocou vzdelávacích programov, ktoré boli nedávno pripravené;
  • organizovanie väčšieho počtu regionálnych aktivít prostredníctvom rôznorodejších foriem, ktoré budú zohľadňovať regionálne danosti a kultúru, vrátane väčšej spolupráce s existujúcimi regionálnymi združeniami;
  • zvýšenie počtu účastníkov výročných konferencií v Severnej Amerike a Európe;
  • pokračovanie v tvorení ešte väčšieho objemu znalostí postavených na skúsenostiach a spätnej väzbe od všetkých našich členov;
  • umožnenie lepšej spolupráce medzi členmi organizácie, angažovanosti a výmeny znalostí prostredníctvom online komunity a novej webovej stránky, ktoré fungujú už od začiatku januára.

Mnohé stretnutia a podujatia sa budú špeciálne venovať už spomínaným Strategickým iniciatívam MESA a výskumnému projektu „Vzájomný vzťah medzi prevádzkovým a celopodnikovým výkonom“. Aj tieto iniciatívy by mali pomôcť našim členom prežiť toto stále ešte náročné obdobie a dosiahnuť vynikajúcu kvalitu v prevádzkach.

Ďakujeme za rozhovor.