Obligátna otázka na úvod. V akom stave sa nachádza priemyselná robotika na Slovensku?

Robotické aplikácie na Slovensku sú stále na vzostupe. Stále je dostatok aplikácií na realizáciu a inštaláciu. Aj v našich končinách je badať nedostatok kvalifikovaných pracovných síl naprieč všetkými priemyselnými odvetviami – či už je reč o manipulačných pracovníkoch alebo o zváračoch. Práve o robotizáciu týchto úloh je záujem. No v slovenských reáliách bol problém s cenou. V súčasnosti začína byť pomer pracovnej sily k cene robotického riešenia vyrovnaný a doba návratnosti zariadení výrazne klesla.  Na vyspelej úrovni je robotika v automobilovom priemysle. Stále však existujú priemyselné odvetvia, kde je robotika v začiatkoch. Práve tieto spoločnosti majú najväčší záujem.

Napríklad poľnohospodársky priemysel?

Zatiaľ sa so záujmom poľnohospodárov o robotiku nestretávame.

Pre vás je nosný automobilový priemysel?

Máme zákazníkov z rôznych priemyselných odvetví, aby sme neboli vyslovene závislí na jednom priemysle a jednom zákazníkovi. Darí sa nám v drevárskom a klasickom kovoobrábacom priemysle.

Ak by ste stav súčasnej robotiky mali porovnať s minulosťou?

Pred desiatimi rokmi bola robotika doménou len veľkých hráčov – prevažne automobiliek – menšie spoločnosti, či už subdodávatelia alebo kovospracujúce firmy si to ešte nemohli dovoliť. Dnes už využívajú robotické riešenia aj tieto menšie podniky. A aj dopyt je oveľa vyšší. Pri týchto spoločnostiach predstavuje implementácia robotiky výzvu v zmysle prípravy výroby a výrobného zázemia.

Nedostatočná príprava výroby?

V týchto výrobných podnikoch sú zvyknutí používať ručné prípravky a komponenty. Pracovník, napríklad zvárač, vidí odchýlky v polotovare, zvar dodatočne vyplní alebo upraví. Robot to štandardne nevie. Čím väčšie odchýlky materiálov vstupujú do výroby, tým viac práce tomu musia venovať robotickí integrátori.

Potrebujú služby robotického integrátora veľké automobilové závody na Slovensku?

Ak je potrebné transformovať ručné pracoviská na automatizované, či modernizovať existujúce výrobné procesy alebo rozšíriť portfólia vstupných materiálov, vtedy nastupuje robotický integrátor. Potom sú už potrebné vylepšenia pracoviska a pridanie adaptivity robotickému pracovisku. To je pôda pre nás.

Nemajú malé výrobné podniky záujem integrovať robotické riešenia vo vlastnej réžii?

Majú ambície, no realizácia robotickej aplikácie si vyžaduje komplexnejšiu znalosť problematiky nasadenia automatizácie a technológií do výrobných procesov.

Prečo majú teda využiť služby integrátora?

My dodávame kompletné automatizované pracovisko. Riešenie technológie je kľúčovou súčasťou dodávky. Naša práca nekončí naprogramovaním, nasadením a oživením robota, zabezpečujeme aj technologickú časť. Napríklad pri zváracích pracoviskách dodávame aj zváracie zdroje, kompletné prípravky pre zváranie a zabezpečíme bezproblémovú integráciu automatizovaného pracoviska do výroby.

Mohli by ste opísať priebeh vývoja robotizovaného pracoviska?

V prvej fáze si so zákazníkom prejdeme jeho požiadavky a potreby. Napríklad analyzujeme, či je potrebné nasadiť adaptivitu alebo aké technické riešenie zvolíme. Navrhnuté riešenie následne prediskutujeme so zákazníkom. Po objednávke nasleduje fáza modelovania, projekcie a prípravy výrobnej dokumentácie. Ďalším krokom je samotné postavenie pracoviska s následným odladením, či už u nás alebo priamo u zákazníka. Konečnou fázou je odovzdanie zariadenia do prevádzky spolu s kompletnou dokumentáciou. Samozrejmosťou je zaškolenie operátorov a pracovníkov údržby. Naša spolupráca nekončí odovzdaním diela, ale zákazníkovi poskytujeme záručný a pozáručný servis a podporu. 

Čo si mám predstaviť pod pojmom adaptivita robota?

Typicky sa za týmto pojmom skrýva systém strojového videnia. Čiže robot sa nepohybuje po vopred definovanej dráhe, ale pomocou snímačov si odmeria pozíciu dielu v priestore a podľa toho upraví odberaciu trajektóriu. V procese zvárania si robot napríklad autonómne nájde miesto zvaru. Iným príkladom adaptivity je nasadenie profilometrov alebo taktílnych systémov.

Systémy strojového videnia už teda neodmysliteľne patria k robotizovanému pracovisku? Bolo tomu tak aj v minulosti?

V podstate sú to „oči“ robota. Používajú sa na lokalizáciu dielov a definovanie odchýlky. Pomocou systémov strojového videnia sa merajú a vyhodnocujú výsledky operácií. V neposlednom rade sa používajú aj na korekciu procesov. Prvé systémy strojového videnia boli založené na jednoduchej analýze obrazov, hľadaní tvarov a porovnávaní kontrastov. Dnes sa už používajú pokročilé algoritmy v kamerách, ktoré dokážu vo veľkej miere uľahčiť prácu programátorom a vývojárom. Stačí zadať zopár vstupných parametrov a robot už vie, ako má výrobok vyzerať. V minulosti to bola náročná inžinierska úloha, bolo potrebné nájsť fyzikálne metódy detekcie a napísať algoritmus. Dnes sú inteligentné nástroje priamo integrované v kamerách.

Aké limity má robotika v priemyselnom prostredí?

Často sa stretávame s požiadavkami na výrobné takty do jednej, dvoch sekúnd. Ak sa nedajú použiť SCARA roboty, tak tieto takty sa klasickým robotom nedajú dosiahnuť. Samozrejme sa to dá riešiť tak, že paralelne inštalujeme dajme tomu päť robotov.

Aké sú najčastejšie očakávania každého zákazníka?

Zákazníci hlavne očakávajú zvýšenie produktivity, zlepšenie kvality, respektíve zabezpečenie výrobného procesu na konštantnej úrovni.

A neštandardné požiadavky zákazníkov sú aké?

Mali sme už dopyty na robotické stavanie budov alebo automatické parkovacie domy.

Kedy prichádza pre stredné a malé priemyselné podniky na Slovensku bod zlomu, v ktorom by už mali pomýšľať nad aplikáciou robotiky?

Pred pár rokmi by som povedal, že keď majú veľkosériovú výrobu a majú dostatočne presnú prípravu výroby, je čas presedlať na robotiku. Dnešní zákazníci chcú pomocou robotov vyrábať výrobky skoro kusového charakteru aj s nižšou mierou presnosti prípravy – ich portfólio typov výrobkov je veľké. Vtedy je potrebné zamyslieť sa nad zvýšením presnosti alebo pridaním adaptívnych procesov.

Kusová výroba pomocou robotiky a rôzne druhy vstupných a výstupných materiálov sú súčasťou Priemyslu 4.0. Ako sa na túto tému pozerá priemyselný integrátor?

Priemysel 4.0 je trend a zbožné želanie všetkých výrobcov. Veď kto by nechcel zariadenie, ktoré je univerzálne, dokáže vyrábať rozmanitú škálu výrobkov a je podľa možností flexibilné a rýchlo prestaviteľné?

V akom štádiu Priemyslu 4.0 sa nachádza Slovensko?

Na masívne nasadzovanie kolaboratívnych robotov si pravdepodobne ešte počkáme. Avšak už sme v bode, kedy chcú zákazníci flexibilné automatizované zariadenia, na ktorých dokážu vyrábať rôzne výrobky. Základná požiadavka Priemyslu 4.0 – automatizácia malosériovej výroby - tu už je. Spoločným menovateľom priemyselných podnikov na Slovensku sú financie. A slovenská realita je iná ako v kolíske Priemyslu 4.0 v Nemecku. V kontexte ceny práce je na Slovensku málo kvalifikovaných pracovníkov, no nie je to až také zlé ako v krajinách západnej Európy.

Robotika už teda neberie ľudom prácu, pretože na tento typ práce jednoducho niet vhodných a kvalifikovaných zamestnancov?

Pracovné miesta na nestrácajú vďaka robotike. Roboty sú určené na monotónnu a netvorivú prácu. Ľudia môžu robiť technológov, nastavovačov a kontrolórov – proste môžu robiť zaujímavejšiu a kreatívnejšiu prácu. Keďže výrobné podniky tvrdia, že majú stále menej vhodných zamestnancov, nemyslím si, že robotika bude nepriateľom zamestnanosti.

Bude budúcnosť robotiky na Slovensku ružová?

Približujeme sa krajinám západnej Európy. Očakávam stále viac sofistikovanejšej robotiky. Novým trendom v automobilovom priemysle je virtuálna továreň. V PLM softvéri sa namodeluje výrobný proces, naimportujú sa jednotlivé komponenty, dopravníky a prípravky. Softvér obsahuje matematické popisy reálnych robotov. Výsledkom simulácie sú skutočné časy, za ktoré dokáže linka produkovať. Súčasne sa skontrolujú kolízie a kritické stavy. Následne je možné vygenerovať softvér, ktorý stačí priamo nahrať do robota. Pomocou týchto nástrojov sa skráti čas strávený uvedením do prevádzky u zákazníka. A viac času sa minie na príprave v integrátorských firmách. 

Pomocou PLM nástrojov by sa teda mala zefektívniť aj vaša práca...

Dalo by sa povedať, že PLM je na Slovensku v začiatkoch. Možno aj preto, že momentálne je klasická cesta – príprava reálneho robota priamo na mieste inštalácie, stále rýchlejšia.

Štvrtá priemyselná revolúcia našla aj Slovensko, no niektoré výrobné podniky práve zvažujú iba základnú automatizáciu pomocou robotického pracoviska. Ako majú tieto spoločnosti postupovať, aby boli v súlade s filozofiou Priemyslu 4.0?

Osobne si myslím, že lepšie bude implementovať nové riešenia v postupných krokoch. Začať s jedným pracoviskom a zbierať skúsenosti. Pracovisko v koncepte Priemyslu 4.0 bude stále pracoviskom, robot stále robotom, dôležité bude jeho okolie a komunikácia.

Stretávate sa aj s požiadavkou na implementáciu Big Data do robotických riešení?

Paradoxne sme sa s požiadavkami na zber dát stretávali častejšie pred piatimi rokmi. Vtedy sa to ešte nevolalo Big Data. Napríklad v jednom výrobnom podniku chceli mať prehľad o výrobe. Vytvorili sme pre nich hardvérovo-softvérovú nadstavbu, kde sme zbierali údaje z jednotlivých snímačov, strojov a operátorov. Tieto informácie sme ukladali, kombinovali a analyzovali. V závere boli sami prekvapení, čo všetko im tieto údaje poskytujú a ako sa môžu posunúť ďalej. Iná spoločnosť chcela sledovať odbery elektrickej energie na jednotlivých strojoch a komponentoch. Na základe získaných informácií začali optimalizovať nábehy strojov. Nebol to zber veľkého objemu dát v pravom zmysle, ale výsledkom bolo riadený chod jednotlivých strojov.

Načo si musia dať výrobné podniky pozor pri nasadzovaní automatizovaného pracoviska?

Implementácia robotického pracoviska má svoje úskalia, s ktorými treba rátať. Určite sa zvýšia nároky na odbornosť personálu. Podnik potrebuje kvalifikovaný technický personál, ktorý sa bude starať o nové technológie. Samozrejme sa dá takýto pracovník outsourcovať, no je dobré mať vo výrobe svojho zamestnanca. Zvyšujú sa nároky na prípravu výroby a vstupov do pracoviska. Odmenou dobre pripraveného pracoviska je oveľa vyššia efektivita, spoľahlivosť a stabilita procesu.

Ďakujem za rozhovor.