Mohli by ste našim čitateľom predstaviť, čo je to cykloidná prevodovka a v čom spočíva originalita riešenia vašej spoločnosti?

Aby som zodpovedal túto otázku, vrátim sa späť do minulosti. Ešte pred zmenou spoločenských pomerov v 90. rokoch minulého storočia bol Prešov centrom robotiky bývalého Československa. Aj po zmene spoločenských pomerov sa šikovní konštruktéri venovali naďalej tejto problematike. Založili firmu, pokračovali vo vývoji a vyvinuli prevodový princíp na báze cykloidnej prevodovky. Má unikátny prevodový mechanizmus, ktorý je chránený patentom. Ide o cykloidný pohyb ozubeného kolesa, ktorý sa prostredníctvom nami vyvinutých špeciálnych krížov transformuje na rotačný pohyb výstupnej príruby. Nami vyrábané prevodovky znesú vysoké klopné a torzné momenty a vyznačujú sa nízkou hmotnosťou a veľmi vysokou presnosťou polohovania.

Kto prejavil o takéto špeciálne prevodovky záujem?

Po spustení komerčnej výroby sa cykloidné prevodovky veľmi ­rýchlo uplatnili na trhu najmä s priemyselnými robotmi. Naším prvým významným zákazníkom bola nemecká firma KUKA. Po testovacej verzii niekoľkých prevodoviek, ktoré si KUKA vyžiadala, sa začala v roku 2000 rozsiahla spolupráca. Následne sme začali prevodovky dodávať aj ďalším známym výrobcom, ako ABB, Comau a RR Robotica z Talianska, VMZ z Ruska a pod. Rozpracovaných máme niekoľko ďalších projektov so zákazníkmi v Ázii, Číne, avšak tie sú ešte len vo fáze prípravy. Okrem tejto oblasti sa naše prevodovky uplatňujú všade, kde sa vyžaduje presné polohovanie v kompaktnom vyhotovení a s vysokým prevodovým pomerom v jednom stupni.

Akým spôsobom sa podarilo spoločnosti Spinea presadiť u takého zákazníka, ako je KUKA? Kritériá výberu dodávateľov sú určite veľmi prísne...

Firma KUKA bola v tom čase závislá od japonských dodávateľov prevodoviek a mali záujem tento stav zmeniť. Hľadali riešenia a my sme boli, dá sa povedať, v správnom čase na správnom mieste. To, čím sme ich museli presvedčiť, bola jednoznačne kvalita. Zobrali si od nás nejaké prevodovky na testovanie a po čase sa nám ozvali so záujmom o spoluprácu.

Pre aké výkonové rady robotov sú určené cykloidné prevodovky od spoločnosti Spinea?

Momentálne sa naše prevodovky nasadzujú vo všetkých šiestich osiach robotov s nosnosťou od 5 do 20 kg. Pri robotoch s vyššou nosnosťou sa naše prevodovky uplatňujú najmä v zápästných osiach. Naše prevodovky sa v súčasnosti vyrábajú do menovitého momentu cca 4 500 Nm, pričom najmenšia prevodovka TS50 sa v súčasnosti testuje pre tie najmenšie roboty.

Aký podiel tvorí vo vašej spoločnosti výroba prevodoviek pre oblasť robotiky?

V súčasnosti sa podiel prevodoviek vyrábaných pre robotické aplikácie pohybuje na úrovni približne 65 % z celkovej produkcie.

Vaša spoločnosť sa v roku 2011 zúčastnila na medzinárodnom veľtrhu obrábacích a tvárniacich strojov EMO v Hannoveri. Výsledkom boli tri konkrétne projekty, ktoré sa po veľtrhu začali realizovať. Mohli by ste konkretizovať, z akej oblasti tieto projekty sú?

Jedným z tých projektov je špeciálna aplikácia obrábania zubných náhrad, pričom partnerom je firma zo Slovinska. V ďalších dvoch projektoch sme začali spolupracovať s nemeckými firmami, a to v oblasti obrábacích strojov.

Vaším cieľom pre rok 2013 z hľadiska účasti na veľtrhu EMO v Hannoveri je zvýšiť podiel nových kontaktov cca o 20 % oproti roku 2011. Ako to chcete dosiahnuť?

V nemeckých odborných médiách chceme vykonať určité marketingové aktivity ešte pred začiatkom veľtrhu plánujeme pozvať nové firmy, s ktorými nie sme ešte aktívne v kontakte, na návštevu nášho stánku. Okrem toho budú naši obchodníci aktívne pôsobiť na výstave, pretože v stánkoch výrobcov strojov je vždy dosť konštruktérov a kompetentného personálu, kde je potenciál začať rozhovory o spolupráci. Oni sami totiž často hľadajú partnerov na spoluprácu. Nebudeme len čakať, ale pôjdeme do tejto výstavy proaktívne, pretože sa nám to osvedčilo už v minulosť.

Takmer 98 % produkcie spoločnosti Spinea smeruje do zahraničia. Mohli by ste konkretizovať, kde na domácom, slovenskom trhu nachádzajú riešenia vašej spoločnosti uplatnenie?

Našimi zákazníkmi na Slovensku sú firmy zaoberajúce sa výrobou obrábacích strojov či radarovej techniky. Spolupracujeme aj so spoločnosťou CEIT SK, s. r. o., čo je Stredoeurópsky technologický inštitút zaoberajúci sa vývojom automaticky navádzacích vozíkov pre automobilový priemysel, kde sa nachádzajú naše aktuátory v pohonoch kolies. Spolupracujeme aj s košickou spoločnosťou ZTS VVÚ, s. r. o., podieľajúcej sa na vývoji určitých častí lineárneho urýchľovača, ktorý ma byť vybudovaný vo švajčiarskom Cerne. Naše prevodovky sú už teraz súčasťou iných zariadení v CERN-e a v rámci tohto nového projektu budú súčasťou polohovacieho zariadenia lineárneho urýchľovača.

Aké sú vyhliadky vašej spoločnosti tento rok a v strednodobom horizonte?

Od roku 2009, keď sme vďake globálnej kríze zaznamenali pokles každým rokom, náš obrat rastie. V minulom roku sme sa už dostali na hranicu našich kapacitných možností, preto sme sa rozhodli rozšíriť naše výrobné priestory s celkovou investíciou zhruba 11 mil. eur. Realizácia sa plánuje v priebehu tohto a budúceho roka. Tento rok hodnotíme z hľadiska výkonu ako stabilný, porovnateľný s predchádzajúcim rokom. Do budúceho roku očakávame rast, a preto tomu musíme prispôsobiť aj výrobné kapacity. V súčasnosti pracuje v spoločnosti Spinea takmer 400 pracovníkov.

Dôležitou témou je aj chýbajúci dorast v technických odboroch. Aké možnosti v tomto smere ponúka spoločnosť Spinea? Vytvárate pre študentov možnosť spoznať prácu v takej renomovanej spoločnosti, akou Spinea bezpochyby je?

Naša firma sa zaoberá kompletným životným cyklom výrobkov, od výskumu, vývoja, testovania cez výrobu až po nasadenie a oživenie v praxi. Preto priestor pre mladých ľudí vzdelaných v oblasti strojárstva, mechatroniky či elektrotechniky je v tomto procese vždy. Úzko spolupracujeme s košickou Technickou univerzitou, so Strojníckou fakultou alebo Fakultou výrobných technológií so sídlom v Prešove a tiež s Fakultou elektrotechniky a informatiky TU. Neobchádzame ani stredné školstvo, kde máme veľmi dobrú spoluprácu so Strednou elektrotechnickou školou v Prešove, kde pedagogickí pracovníci zodpovední za technické predmety veľmi pozitívne reagujú na podnety z priemyslu a praxe.

Snažíme sa vytvárať pôdu pre mladých ľudí, a to aj takým spôsobom, že študentom ponúkame možnosť absolvovať v našej firme odborné stáže. Niektorí z nich sa po skončení štúdia už stali aj našimi kmeňovými zamestnancami. Veľmi by sme uvítali aj zmenu v systéme duálneho vzdelávania, nakoľko si myslíme, že takíto absolventi by lepšie spĺňali požiadavky nielen našej firmy, ale celkovo priemyselnej praxe.

Ako motivovať mladých ľudí, aby sa technika stala pre nich ťahákom a neskôr možno aj ich zamestnaním?

Podľa mňa by to mala byť fascinácia novými technológiami, čo sa netýka len oblasti informačných technológií, ale aj ostatných technických oblastí, kde za posledné roky nastal úžasný pokrok.
Ďakujeme za rozhovor.