Našou hlavnou stratégiou je digitalizácia

Už Richard „Dick“ Morley, zakladateľ spoločnosti Modicon a vynálezca PLC, napísal vo svojej knihe The Technology Machine, ktorá vyšla v roku 2001, že o dvadsať rokov neskôr, teda takmer v dobe, ktorú teraz žijeme, budú existovať dva typy firiem: tzv. ostrovy výnimočnosti a „tí druhí“. Výnimočné spoločnosti budú zvládať veľa vecí extrémne dobre, napr. výrobu či návrh produktov pre zákazníkov v reálnom čase. Ich pracovníci budú tiež výnimoční – špeciálne vyberaní, školení, motivovaní. Asi to nebude náhoda, že Modicon dnes patrí do skupiny Schneider Electric – jedného z takých ostrovov výnimočnosti. O úspechoch, víziách a nových trhových výzvach sme sa porozprávali s Łukaszom Wieczorekom, obchodným riaditeľom pre priemysel v spoločnosti Schneider Electric Slovakia, spol. s r. o.
Našou hlavnou stratégiou je digitalizácia

Spoločnosť Schneider Electric zaznamenala v prvom polroku 2018 na globálnej úrovni v mnohých ukazovateľoch výborné ekonomické výsledky. Kopíruje tento trend aj slovenská dcéra?

Ako sme nedávno oznámili, spoločnosť Schneider Electric na Slovensku, v Česku a Poľsku vytvorila klaster Middle Eastern Europe. Keď hovoríme o výborných ekonomických výsledkoch, musíme sa na to pozerať zo širšieho uhla pohľadu, pretože na ich dosiahnutí sa každý podieľal tvrdou prácou. Vo všeobecnosti však vidno, že náš región je jedným z najrýchlejšie rastúcich v rámci skupiny Schneider Electric. Dosiahli sme rovnaké alebo v niektorých prípadoch ešte lepšie výsledky, ako sú v priemere mnohé globálne ukazovatele. Keď náš výkonný riaditeľ Jean Pascal Tricoire sumarizoval výsledky prvej polovice roku 2018, dal veľký dôraz na zodpovedný rast, ktorý sa nám podarilo uskutočniť. Napriek tomu druhá polovica tohto roku bude pre nás všetkých veľkou výzvou, pretože sa budeme aj naďalej dôrazne zameriavať na rast, čo sme zadefinovali aj v našej filozofii Performance Culture. Vidíme, že sa to vypláca, ale vyžaduje to celého človek a množstvo tvrdej práce na všetkých úrovniach spoločnosti. Je to tiež jedna z hlavných priorít nášho regiónu, ktorá sa pozitívne odráža na našich výsledkoch.

Po viacerých akvizíciách významných spoločností na poli automatizácie (Invensys, Aveva, IGE…) rozšíril Schneider Electric svoje portfólio ponúkaných služieb a produktov. V čom vidíte ich hlavný prínos pre zákazníkov Schneider Electric na Slovensku?

To je úplne v súlade s našou globálnou stratégiou, kde jedným z veľmi dôležitých bodov je digitalizácia. Investovali sme do tejto oblasti nemalé prostriedky z hľadiska výskumu a vývoja, akvizícií, marketingových kampaní a pod. Sme teraz schopní ponúkať čoraz lepšie produkty, systémy a služby vzájomne prepojené unikátnou platformou EcoStruxure. Za takouto myšlienkou je množstvo funkcionalít, počnúc novými, vzájomne prepojenými produktmi najlepšími svojho druhu cez riadenie na okrajových zariadeniach až po pokročilé aplikácie, analýzy a služby. Všetko, čo som spomínal, prináša našim zákazníkom jedinečnú možnosť získať prínosy vyplývajúce z éry priemyselného internetu vecí (IIoT) a Priemyslu 4.0. Digitalizácia v priemysle predstavuje množstvo výhod pre koncových zákazníkov, výrobcov strojných zariadení aj pre našich obchodných partnerov a všetkých, ktorým tieto naše produkty, systémy a služby dodávajú.

Jednoznačným trendom vo viacerých priemyselných odvetviach sú stratégie a riešenia Priemyslu 4.0 a nasadzovanie cloudových riešení, internetu vecí či digitalizácie procesov. Ako vnímate stav v tejto oblasti na Slovensku, kde vidíte potenciálne zlepšenia na strane priemyselných podnikov a čo v tejto oblasti ponúka svojim zákazníkom Schneider Electric?

Priemyselné odvetvia v našom regióne sú pod silným tlakom. Stále vidíme narastajúcu cenu práce a menšiu dostupnosť špecialistov s vyšším vzdelaním. Zároveň nám na pracovný trh prichádza čoraz viac mladých ľudí nazývaných generácia Y, ktorí sa ešte neprispôsobili a nechcú zastávať klasické pracovné pozície vo výrobnej prevádzke. Ak uvážime veľkú konkurenciu rastúcich trhov, kde je cena práce podstatne nižšia, situácia nie je práve ružová. Priemysel 4.0 a digitalizácia je podľa mňa odpoveďou na tieto výzvy. Aby zostali naďalej konkurencieshcopné, musia sa mnohé priemyselné odvetvia veľmi rýchlo pripraviť na nadchádzajúce zmeny. To pomôže prežiť tým, ktorí sledujú a už dnes nasadzujú uvedené trendy alebo ich budú nasadzovať v dohľadnom čase. Všetci dobre poznáme príklady spoločností, ktoré nedokázali zavčasu identifikovať zmeny na trhu. Je tu veľký priestor na zlepšenia, napr. vo zvyšovaní účinnosti procesov, energetickej efektívnosti, lepšom využívaní podnikových technických prostriedkov, znižovaní odpadov, skracovaní odstávok vďaka rýchlejšej a prediktívnej údržbe. To všetko bude vyžadovať nástroje a algoritmy pracujúce s údajmi, ktoré budú schopné predpovedať rôzne udalosti a podstatne rýchlejšie a v správnom čase podporiť operátorov. Naša spoločnosť sa spolieha na rozsiahlu inštalovanú základňu produktov na trhu a neustále ju znásobuje. Rozširovaním nášho portfólia budeme ešte spoľahlivejším partnerom, ktorý nedodáva len spoľahlivé produkty, ale aj sofistikované systémy, ktoré sú odpoveďou na potreby zákazníkov v čase Priemyslu 4.0.

Zozbierať údaje z prevádzky či strojných zariadení už nebude zanedlho problém. Ako však vydolovať z toho množstva údajov tie podstatné informácie, ktoré naozaj prispejú k zvýšeniu efektivity činnosti strojných zariadení a procesov a zoptimalizujú celkové dianie vnútri podnikov?

Na túto otázku neexistuje jednoduchá odpoveď. Každé odvetvie alebo každý podnik má svoje vlastné špecifiká. Údaje, ktoré sú kľúčové pre jedno odvetvie, nie sú zaujímavé pre iné. To, načo sa naša spoločnosť sústredí, je poskytovanie nástrojov, ktoré ľahko skonsolidujú a diagnostikujú údaje a používateľovi ich ponúknu v prívetivej podobe. Dobrým príkladom je náš nový nástroj EcoStruxure Augmented Operator Advisor, ktorý je postavený na princípe rozšírenej reality. Súvisiaci softvér a tablet sú schopné vytvárať a spúšťať scény s rozšírenými doplnkami viditeľnými po naskenovaní reálnej aplikácie alebo stroja kamerou tabletu. Vďaka tomuto softvéru sú technici v prevádzke schopní vidieť to, čo bežne vidia len veľmi skúsení špecialisti vybavení pokročilými diagnostickými nástrojmi. Základné diagnostické údaje sú dostupné online pre kohokoľvek a kdekoľvek. Operátori sú len ľudia a nie sú schopní spracúvať tisíce premenných a alarmov. Ak sú softvérové nástroje naopak schopné zmeniť tieto signály na veľmi prehľadne prezentované prevádzkové údaje, uľahčuje to všetkým výkon údržby. Pomocou našich podporných softvérových nástrojov už dnes dokáže takmer každý vykonávať rýchlu a presnú diagnostiku. To sa týka aj technikov, ktorí nie sú špecialistami v oblasti automatizácie. Na druhej strane je fakt, že bez dobre vyškolených ľudí s príslušnými znalosťami nebude možné získať prehľad o tom, ktoré údaje sú relevantné pre ten ktorý proces. V blízkej budúcnosti to bude stále ľudský faktor, ktorý o tom rozhodne a ktorý zatiaľ nebude možné nahradiť ani umelou inteligenciou. Ak poskytneme používateľom jednoduché a škálovateľné aplikácie podporujúce rozhodovací proces, potom možno očakávať, že rozsah vplyvu ľudského faktora sa bude aj v procese rozhodovania zmenšovať. Ak zjednodušíme údržbu, správu a riadenie podnikových technických prostriedkov a energií, zminimalizujeme odstávky a vplyv ľudského faktora, potom v konečnom dôsledku zvýšime celkovú účinnosť strojných zariadení a procesov v celom podniku.

Schneider Electric má už tradične silné postavenie v energetike. Téma inteligentných rozvodných sietí či elektromobility je stále predmetom rôznych odborných diskusií. Aký vývoj predpokladáte v týchto vzájomne sa ovplyvňujúcich oblastiach na Slovensku?

Keď si spomeniem na ulice mnohých európskych miest pred takými piatimi rokmi, nevideli sme na nich takmer žiadne elektrické autá. Nabíjacie stanice boli skôr raritou. Dnes v takých mestách, ako je Bratislava, Praha či Berlín každodenne stretávame elektrické autá či bicykle. Nabíjacie stanice sú umiestnené na takmer všetkých parkoviskách moderných budov alebo nákupných centier. Čoraz viac krajín plánuje vytlačiť z predaja autá so spaľovacími motormi. Niektoré z týchto krajín naplnia svoje plány v priebehu najbližších pár rokov! Otázka neznie, či je elektromobilita budúcnosťou, ale skôr kedy nahradí klasické spôsoby mobility. Vďaka rastúcej elektromobilite samozrejme registrujeme aj zvýšený dopyt po elektrickej energii. Je to výzva, ktorá by mohla presadzovanie elektromobility spomaliť. V prvom rade potrebujeme rozsiahlu sieť nabíjacích staníc. To bude znamenať vyššiu spotrebu elektrickej energie na obyvateľa. Potom bude veľmi náročné zabezpečiť dostatok elektrickej energie pri zvyšujúcom sa dopyte tradičnými spôsobmi, pri ktorých sa energia vyrába v niekoľkých veľkých elektrárňach. Prenos čoraz väčšieho množstva energie na veľké vzdialenosti bude tiež vyžadovať veľké investície do prenosovej sústavy. Odpoveďou na tento meniaci sa dopyt by mohli byť inteligentné siete. Vďaka nim bude výroba elektrickej energie viac distribuovaná a vyrábaná tak blízko pri zdroji spotreby, ako to len bude možné. To sú hlavné výzvy spojené s elektromobilitou a inteligentnými sieťami, ktorým budú krajiny vrátane Slovenska v blízkej budúcnosti čeliť. Zaiste bude pri diverzifikácii výroby elektrickej energie a pri urýchlení budovania infraštruktúry nabíjacích miest potrebná aj podpora zo strany štátnych orgánov a vlád. Myslím, že v našom regióne môžu faktory ako legislatíva týkajúca sa ochrany životného prostredia, rastúce náklady na výstavbu elektrární na fosílne palivá, ako aj vysoké náklady na modernizáciu prenosových sústav ovplyvniť rýchlosť prípravy dlhodobých akčných plánov vlád jednotlivých krajín ohľadom elektromoobility a inteligentných sietí.

Nedostatok pracovnej sily na Slovensku pociťujú viaceré priemyselné odvetvia. Ako sa bude podľa vás vyvíjať pracovný trh, ak sa budú v priemyselnej praxi čoraz viac nasadzovať na rôzne úkony automatizované a robotické riešenia? Budeme čeliť masovej nezamestnanosti?

Nie, to si nemyslím. Pre zdravú ekonomiku je príznačné, že spolu s technologickým vývojom niektoré nové odvetvia vznikajú a niektoré tradičné zanikajú. To je dobrý trend nazývaný kreatívna deštrukcia. Pred mnohými rokmi neexistoval trhový segment inteligentných telefónov – ale nebolo možné predstaviť si, že by vývoj nenapredoval takýmto smerom. Spolu s technologickým vývojom začalo odvetvie inteligentných telefónov rásť a po niekoľkých rokoch úplne vytlačilo také veci, ako mp3 prehrávače, budíky či klasické kamery. Podobne boli týmto vývojom zasiahnuté aj oblasti ako prenosné navigačné systémy a digitálne kamery, pretože zákazníci ich už viac nepotrebovali, nakoľko sa stali súčasťou inteligentných telefónov. Na druhej strane kto pred tým počul o priemysle mobilných aplikácií? Proste neexistoval a dnes v tejto oblasti našlo uplatnenie a zamestnanie množstvo ľudí. Znamená to teda, že ľudia, ktorí pracovali v spomínaných zaniknutých odvetviach, sú nezamestnaní? Odpoveď je nie, pretože množstvo spoločností len zmenilo zameranie svojho podnikania alebo sa sústredili na vývoj niečoho, čo moderný trh s elektronikou očakával a dokázal oceniť. Nezamestnanosť v krajinách, ktoré sa sústredili na pokročilé technológie, je nízka. Dôsledok týchto zmien je, že čoraz viac ľudí nachádza zamestnanie v nových sektoroch. A to je aj jeden z dôvodov, prečo sme svedkami nedostatku pracovnej sily v priemyselnej výrobe. Preto musia spoločnosti investovať viac a viac do automatizácie, robotizácie a digitalizácie (inými slovami do pokročilých technológií) s cieľom zabezpečiť chod a ochranu prevádzok s menším počtom pracovníkov. Ktovie, možno v budúcnosti nebudú v prevádzkach výrobných podnikov pracovať žiadni ľudia, ale napriek tomu budú iné pracovné pozície v nových odvetviach, ktoré teraz neexistujú a ktoré bude potrebné obsadiť.

Koncom septembra sa v Singapúre uskutoční Schneider Innovation Summit 2018. Aké novinky predstaví a na čo všetko sa v najbližšom období môžu tešiť aj vaši zákazníci na Slovensku?

Ako som už spomenul, hlavnou stratégiou Schneider Electric je digitalizácia. Našou snahou je dodávať ešte viac softvéru, služieb a prepojených produktov. Budeme prezentovať všetko, čo s tým súvisí a čo je implementované do našej platformy EcoStruxure. Zákazníci môžu očakávať nové funkcie a nástroje v rámci tejto platformy, ktoré sú určené na podporu inžinierskych procesov aj údržby. Pokračujeme aj vo vývoji našich hlavných hardvérových platforiem a v predstavovaní ich nových funkcií. To je vo všeobecnosti všetko, čo môžem teraz prezradiť, na zvyšok si počkajme do podujatia Innovation Summit.