Spoločnosť Trenkwalder pozná väčšina z nás ako personálnu agentúru, čím sa zaoberá Trenkwalder Innovations?

Spoločnosť Trenkwalder, a. s., je najväčšia personálno-poradenská spoločnosť, pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 1991, ktorá ponúka klientom komplexné personálne služby. Naša spoločnosť Trenkwalder Innovations, s. r. o., je tiež súčasťou koncernu Trenkwalder. Dopĺňame portfólio služieb na národnej a medzinárodnej úrovni o špecializované technické služby vo vybraných technologických oblastiach.

Orientujeme sa na dodávanie služieb založených na práci odborníkov. Medzi vybrané technologické oblasti, v ktorých máme skúsenosti a poskytujeme služby, patria: automatizácia, zabudované systémy, CAD konštrukcia, testovanie a zabezpečovanie kvality, správa IT. Každá z uvedených oblastí je zastrešená organizačnou jednotkou na čele s odborným garantom a projektovým manažérom, ktorí zabezpečujú zrealizovanie služieb v požadovanej kvalite. Služby poskytujeme formou dodania odbornej kapacity – staffing požadovaného výkonu, outsourcing a tiež dodaním vlastného riešenia.

Váš záber sa zdá naozaj široký, predpokladám, že poskytovanie toľkých služieb vyžaduje mať dostupných odborníkov. Ako ich zabezpečujete?

Práve vďaka synergiám personálnych služieb poskytovaných skupinou Trenkwalder a nášmu zameraniu máme priamy dosah na odborníkov. Rozumieme im a poznáme aspekty ich každodennej práce, čo vytvára obojstranne silnejší vzťah. Môžeme hovoriť o komunite odborníkov alebo tiež o sieti, kde sa o členstvo môže uchádzať každý. Registrujeme zamestnancov, živnostníkov, malých podnikateľov aj študentov.

Registrácia a členstvo vytvára osobný vzťah, keď člena poznáme po odbornej a osobnostnej stránke, poznáme jeho očakávania a plány do budúcnosti. Takto zabezpečujeme, že sme pre odborníkov viac ako len agentúra alebo budúci zamestnávateľ. Pre každého z našich odborníkov sme skutočným partnerom pre profesionálnu kariéru a odborný rast. Vďaka tejto jedinečnej kombinácii personálnych služieb, odborných skúseností a zamerania sa na vybrané technologické odvetvia prinášame na trh inovatívne služby založené na odbornej práci a skúsenostiach slovenských špecialistov.

V portfóliu vašich služieb máte aj automatizáciu. Videli ste tam priestor na rast či priestor na získanie zisku? Automatizácia je dosť špecifický odbor a je v ňom tvrdá konkurencia.

Naše kompetenčné centrum Automatizácia je zamerané najmä na poskytovanie služieb externého dodávateľa servisu a údržby technológií (outsourcing servisu a údržby technológií) na základe servisnej zmluvy (SLA). V ponuke máme aj poskytovanie kapacity svojich odborníkov a konkrétne riešenia. Môžem spomenúť, že spolu s partnermi poskytujeme riešenia v environmentálnej oblasti (čistiarne odpadových vôd, malé vodné elektrárne, zasnežovacie systémy), alternatívne palivá, automatizácia budov a podobne. Servis a údržbu výrobných technológií poskytujeme napríklad v automobilovom priemysle pre dodávateľa skiel do PSA Peugeot Citroën.

Viete nám viac priblížiť, čo prináša outsourcing servisu a údržby technológií?

Predstavím to na príklade nášho zákazníka Pilkington. Automatizovaná technológia, ako sú výrobné linky, sú komplikované zariadenia, ktoré pozostávajú hlavne z mechanických častí, zo senzorov, z meracej techniky, akčných členov a, samozrejme, z riadiacej a ovládacej časti. Všetky tieto časti sú predmetom servisu a údržby. Spolu s uvedenými službami zabezpečujeme online podporu a kompletný manažment náhradných dielov. Z ďalších služieb spomeniem nastavovanie a ladenie procesov, plánovanie intervalov údržby a vyhodnocovanie rizík. Vďaka dlhodobej spolupráci sme pre nášho partnera zrealizovali aj ďalšie dodatočné služby, napríklad sťahovanie výroby.

Myslíte si, že outsourcing môže nadobudnúť na význame aj v časoch dnešnej hospodárskej krízy?

V súčasnosti v dôsledku krízy poklesol dopyt po produktoch, čím boli podniky nútené znížiť objem výroby. Jednou z hlavných predností outsourcingu je flexibilita podľa potreby zákazníka. Ak sa podnik rozhodne opätovne zvýšiť výrobu po obnovení dopytu, potrebuje zabezpečiť personálnu kapacitu súvisiacu priamo s výrobou, ale aj personálnu kapacitu súvisiacu so servisom a údržbou technológie, na ktorej vyrába. Ak výrobca nevyužíva outsourcing, potrebuje zamestnať ďalších ľudí a postarať sa o ich zaškolenie.

Externý dodávateľ servisu a údržby, akým je aj spoločnosť Trenkwalder Innovations, má dostupných odborníkov z rôznych oblastí, a tak vie okamžite zabezpečiť plynulý nábeh výrobnej technológie, ako aj rýchlejší a plynulejší nárast výroby ako v prípade zamestnania ďalších ľudí. Outsourcingom sa znižujú nielen náklady na interných zamestnancov, ale aj na ich vybavenie, školenie, nábor a starostlivosť. Zákazník zároveň necháva svoje problémy spojené s prevádzkou technológie na externého dodávateľa, čo je aj zmluvne dohodnuté v SLA.

Externý dodávateľ je zodpovedný a finančné postihnuteľný. Asi netreba zdôrazňovať, že v prípade interných zamestnancov toto nie je možné a zamestnávateľ tak čelí riziku, že mu dôležitý človek ochorie alebo je na dovolenke práve v čase, keď z dôvodu poruchy automatizovaná linka zastala. V prípade outsourcingu sa zákazník môže spoľahnúť na to, že porucha bude odstránená v dohodnutom čase, na základe zmluvných podmienok.

Takže vy tvrdíte, že outsourcing pomáha zefektívniť procesy a tiež znížiť náklady?

Vďaka využívaniu outsourcingu zákazníkovi pomáha široký tím odborníkov z rôznych oblastí, ktorí prinášajú svoje skúsenosti a využívajú ich na zabezpečenie prevádzky automatizovanej technológie. Zníženie nákladov v prípade využívania outsourcingovaného servisu a údržby zákazník pocíti priamo v znížení nákladov na interných zamestnancov a nepriamo v zabezpečení kvalitatívne vysokej úrovne prevádzky jeho automatizovanej technológie a tiež v eliminovaní rizika nefunkčnosti automatizovanej technológie.

Môžeme povedať, že čo sa týka našej služby outsourcingovaného servisu a údržby technológie, zákazník dostáva priamo aj inováciu ako samozrejmú súčasť služby, ktorá je obsiahnutá vo fyzickom vylepšovaní technológie a procesov. Osobne si myslím, že len vďaka neustálemu zdokonaľovaniu a vylepšovaniu, teda vďaka inováciám sa podarí prekonať krízu a profitovať v konkurenčnom boji.

Ďakujeme za rozhovor.

Martin Karbovanec, Branislav Bložon