Ako prebieha proces energetického auditu a čo by malo byť jeho výsledkom?

Energetický audit predstavuje základnú formu energetického poradenstva. Jeho cieľom je zmapovať skutočnú spotrebu energie a zistiť potenciál úspor. Výsledkom auditu býva okrem iného súbor opatrení, ktoré energetický audítor odporúča realizovať. Povinný energetický audit si musia dať vypracovať podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti v štvorročných intervaloch všetky veľké podniky, ktoré nemajú zavedený certifikovaný systém energetického alebo environmentálneho manažérstva. Veľké podniky sa tak musia povinne informovať, ako môžu ušetriť energiu. Je však na rozhodnutí manažmentu, či úsporné opatrenia aj zrealizuje.

SIEA je aj prevádzkovateľom monitorovacieho systému energetickej efektívnosti. Čo je jeho úlohou?

Monitorovací systém energetickej efektívnosti umožňuje zbierať údaje o energetickej spotrebe v jednotlivých sektoroch a vyhodnocovať opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti. Výsledky monitorovania slúžia na preukázanie plnenia cieľov, ktoré sa Slovensko zaviazalo plniť v súlade s európ­skymi smernicami v akčných plánoch energetickej efektívnosti. Aktuálne je to Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2017 – 2019 s výhľadom do roku 2020 a Národný energeticko-klimatický plán do roku 2030.

Kto je povinný posielať údaje do tohto systému a aké prínosy môže od monitorovacieho systému očakávať štátna sféra a verejnosť?

Údaje za predchádzajúci rok posielajú ústredné orgány štátnej správy, obce, vyššie územné celky, organizácie v ich pôsobnosti, správcovia budov, dodávatelia energie, veľké podniky a iné povinné subjekty. Monitorovací systém energetickej efektívnosti slúži ako zdroj informácií najmä pre štát. Na základe získaných údajov možno zvážiť, kam smerovať prípadnú finančnú pomoc. SIEA aktuálne pripravuje rozšírenie monitorovacieho systému, ktoré umožní poskytovateľom údajov viesť si evidenciu o dosahovaných úsporách, čo môžu využiť pri rozhodovaní o svojich investičných zámeroch. Nové funkcionality monitorovacieho systému zároveň umožnia porovnanie spotreby energie alebo výsledkov projektov s podobnými skupinami odberateľov energie.

Akú podporu môžu aktuálne získať podniky, ktoré chcú znížiť spotrebu energie?

Mikro, malé, stredné a veľké podniky na Slovensku môžu získať z Operačného programu Kvalita životného prostredia európsky príspevok na realizáciu opatrení navrhnutých v energetických audi­toch. Na výzvu s týmto zameraním je vyčlenených 10 miliónov €. Výška príspevku je od 20 000 € do 200 000 €. Cieľom podpory podľa schémy de minimis je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch. Prostriedky sú určené napríklad na rekonštrukciu a modernizáciu budov využívaných na podnikateľskú činnosť v oblasti priemyslu, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností ako priemyselné alebo administratívne budovy. Súčasťou tejto aktivity môže byť okrem zlepšenia tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií aj rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích a klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, ako aj osvetlenia v budove. Medzi ďalšie oprávnené opatrenia patrí napr. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení, systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu, zavádzanie systémov merania a riadenia, výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, tiež modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov a iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov. Projekty musia byť realizované v iných regiónoch, ako je Bratislavský samosprávny kraj, pričom sídlo žiadateľa môže byť aj v tomto kraji.

Aké možnosti majú podniky, ktoré chcú investovať do zelených technológií?

Podniky sa aktuálne môžu uchádzať o podporu inštalácie zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie podľa pravidiel štátnej pomoci. Predmetom výzvy vyhlásenej koncom roka 2019 s alokáciou 10 miliónov € je najmä podpora zariadení na výrobu tepla zo solárnej energie, geotermálnej energie alebo prostredníctvom tepelných čerpadiel. Podporené budú tiež zariadenia na energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd a tiež zariadenia na využitie vodnej energie. Výška podpory na projekt je od 20 000 € do 2 miliónov €. V prípade podnikateľských subjektov môže nenávratný finančný príspevok pokryť najviac 60 % z celkových oprávnených výdavkov. Podniky sa budú môcť uchádzať o podporu s rovnakým zameraním aj vo výzve pripravovanej podľa pravidiel pomoci de minimis. Výzva, na ktorú je podľa aktuálneho harmonogramu OP KŽP vyčlenených ďalších 10 miliónov €, má byť vyhlásená v prvých mesiacoch roka 2020. Maximálna výška pomoci na jeden projekt bude v tomto prípade 200 000 €, pričom celková výška pomoci de minimis jednému podniku nesmie presiahnuť 200 000 € v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov.